Getalle in Viëtnamees

Getalle in Viëtnamees

0
Số không
nul
1
Một
een
2
Hai
twee
3
Ba
drie
4
Bốn
vier
5
Năm
vyf
6
Sáu
ses
7
Bảy
sewe
8
Tám
agt
9
Chín
nege
10
Mười
tien
11
Mười một
elf
12
Mười hai
twaalf
13
Mười ba
dertien
14
Mười bốn
veertien
15
Mười lăm
vyftien
16
Mười sáu
sestien
17
Mười bảy
sewentien
18
Mười tám
agttien
19
Mười chín
negentien
20
Hai mươi
twintig
21
Hai mươi mốt
een en twintig
22
Hai mươi hai
twee en twintig
23
Hai mươi ba
drie en twintig
24
Hai mươi bốn
vier en twintig
25
Hai mươi lăm
vyf en twintig
26
Hai mươi sáu
ses en twintig
27
Hai mươi bảy
sewe en twintig
28
Hai mươi tám
agt en twintig
29
Hai mươi chín
nege en twintig
30
Ba mươi
dertig
31
Ba mươi mốt
een en dertig
32
Ba mươi hai
twee en dertig
33
Ba mươi ba
drie en dertig
34
Ba mươi bốn
vier en dertig
35
Ba mươi năm
vyf en dertig
36
Ba mươi sáu
ses en dertig
37
Ba mươi bảy
sewe en dertig
38
Ba mươi tám
agt en dertig
39
Ba mươi chín
nege en dertig
40
Bốn mươi
veertig
41
Bốn mươi mốt
een en veertig
42
Bốn mươi hai
twee en veertig
43
Bốn mươi ba
drie en veertig
44
Bốn mươi bốn
vier en veertig
45
Bốn mươi lăm
vyf en veertig
46
Bốn mươi sáu
ses en veertig
47
Bốn mươi bảy
sewe en veertig
48
Bốn mươi tám
agt en veertig
49
Bốn mươi chín
nege en veertig
50
Năm mươi
vyftig
51
Năm mươi mốt
een en vyftig
52
Năm mươi hai
twee en vyftig
53
Năm mươi ba
drie en vyftig
54
Năm mươi bốn
vier en vyftig
55
Năm mươi lăm
vyf en vyftig
56
Năm mươi sáu
ses en vyftig
57
Năm mươi bảy
sewe en vyftig
58
Năm mươi tám
agt en vyftig
59
Năm mươi chín
nege en vyftig
60
Sáu chục
sestig
61
Sáu mươi một
een en sestig
62
Sáu mươi hai
twee en sestig
63
Sáu mươi ba
drie en sestig
64
Sáu mươi bốn
vier en sestig
65
Sáu mươi lăm
vyf en sestig
66
Sáu mươi sáu
ses en sestig
67
Sáu mươi bảy
sewe en sestig
68
Sáu mươi tám
agt en sestig
69
Sáu mươi chín
nege en sestig
70
Bảy mươi
sewentig
71
Bảy mươi một
een en sewentig
72
Bảy mươi hai
twee en sewentig
73
Bảy mươi ba
drie en sewentig
74
Bảy mươi bốn
vier en sewentig
75
Bảy mươi lăm
vyf en sewentig
76
Bảy sáu
ses en sewentig
77
Bảy mươi bảy
sewe en sewentig
78
Bảy mươi tám
agt en sewentig
79
Bảy mươi chín
nege en sewentig
80
Tám mươi
tagtig
81
Tám mươi mốt
een en tagtig
82
Tám mươi hai
twee en tagtig
83
Tám mươi ba
drie en tagtig
84
Tám mươi bốn
vier en tagtig
85
Tám mươi lăm
vyf en tagtig
86
Tám mươi sáu
ses en tagtig
87
Tám mươi bảy
sewe en tagtig
88
Tám mươi tám
agt en tagtig
89
Tám mươi chín
nege en tagtig
90
Chín chục
negentig
91
Chín mươi phần một
een en negentig
92
Chín mươi hai
twee en negentig
93
Chín mươi ba
drie en negentig
94
Chín mươi bốn
vier en negentig
95
Chín mươi lăm
vyf en negentig
96
Chín mươi sáu
ses en negentig
97
Chín mươi bảy
sewe en negentig
98
Chín mươi tám
agt en negentig
99
Chín mươi chín
nege en negentig
100
Một trăm
een honderd

Comments

Loading Comments