Çex nömrələri

Çex nömrələri

#Azərbaycan diliÇexSound
0Sıfırnula
1Birjedna
2Ikidvě
3Üçtři
4Dördčtyři
5Beşpět
6Altıšest
7Yeddisedm
8Səkkizosm
9Doqquzdevět
10Ondeset
11On birjedenáct
12On ikidvanáct
13On üçtřináct
14On dördčtrnáct
15On beşpatnáct
16On altıšestnáct
17On yeddisedmnáct
18On səkkizosmnáct
19On doqquzdevatenáct
20Iyirmidvacet
21Iyirmi birdvacet jedna
22İyirmi ikidvacet dva
23Iyirmi üçdvacet tři
24Iyirmi dörddvacet čtyři
25Iyirmi beşdvacet pět
26Iyirmi altıdvacet šest
27Iyirmi yeddidvacet sedm
28Iyirmi səkkizdvacet osm
29Iyirmi doqquzdvacet devět
30Otuztřicet
31Otuz birtřicet jedna
32Otuz ikitřicet dva
33Otuz üçtřicet tři
34Otuz dördtřicet čtyři
35Otuz beştřicet pět
36Otuz altıtřicet šest
37Otuz yedditřicet sedm
38Otuz səkkiztřicet osm
39Otuz doqquztřicet devět
40Qırxčtyřicet
41Qırx birčtyřicet jedna
42Qırx ikičtyřicet dva
43Qırx üçčtyřicet tři
44Qırx dördčtyřicet čtyři
45Qırx beşčtyřicet pět
46Qırx altıčtyřicet šest
47Qırx yeddičtyřicet sedm
48Qırx səkkizčtyřicet osm
49Qırx doqquzčtyřicet devět
50Əllipadesát
51Əlli birpadesát jedna
52Əlli ikipadesát dva
53Əlli üçpadesát tři
54Əlli dördpadesát čtyři
55Əlli beşpadesát pět
56Əlli altıpadesát šest
57Əlli yeddipadesát sedm
58Əlli səkkizpadesát osm
59Əlli doqquzpadesát devět
60Altmışšedesát
61Altmış biršedesát jedna
62Sixty ikišedesát dva
63Altmış üçšedesát tři
64Altmış dördšedesát čtyři
65Altmış beşšedesát pět
66Altmış altıšedesát šest
67Altmış yeddišedesát sedm
68Altmış səkkizšedesát osm
69Sixty doqquzšedesát devět
70Yetmişsedmdesát
71Yetmiş birsedmdesát jedna
72Yetmiş ikisedmdesát dva
73Yetmiş üçsedmdesát tři
74Yetmiş dördsedmdesát čtyři
75Yetmiş beşsedmdesát pět
76Yetmiş altısedmdesát šest
77Yetmiş yeddisedmdesát sedm
78Yetmiş səkkizsedmdesát osm
79Yetmiş doqquzsedmdesát devět
80Səksənosmdesát
81Səksən birosmdesát jedna
82Səksən ikiosmdesát dva
83Səksən üçosmdesát tři
84Səksən dördosmdesát čtyři
85Səksən beşosmdesát pět
86Səksən altıosmdesát šest
87Səksən yeddiosmdesát sedm
88Səksən səkkizosmdesát osm
89Səksən doqquzosmdesát devět
90Doxsandevadesát
91Doxsan birdevadesát jedna
92Doxsan ikidevadesát dva
93Doxsan üçdevadesát tři
94Doxsan dörddevadesát čtyři
95Doxsan beşdevadesát pět
96Doxsan altıdevadesát šest
97Doxsan yeddidevadesát sedm
98Doxsan səkkizdevadesát osm
99Doxsan doqquzdevadesát devět
100Yüzsto

Comments

Loading Comments