Erməni nömrələri

Erməni nömrələri

#Azərbaycan diliErməniSound
0Sıfırզէրօ-
1Birմեկ-
2Ikiերկու-
3Üçերեք-
4Dördչորս-
5Beşհինգ-
6Altıվեց-
7Yeddiյոթ-
8Səkkizութ-
9Doqquzինը-
10Onտաս-
11On birտասնմեկ-
12On ikiտասներկու-
13On üçտասներեք-
14On dördտասնչորս-
15On beşտասնհինգ-
16On altıտասնվեց-
17On yeddiտասնյոթ-
18On səkkizտասնութ-
19On doqquzտասնինը-
20Iyirmiքսան-
21Iyirmi birքսանմեկ-
22İyirmi ikiքսաներկու-
23Iyirmi üçքսաներեք-
24Iyirmi dördքսանչորս-
25Iyirmi beşքսանհինգ-
26Iyirmi altıքսանվեց-
27Iyirmi yeddiքսանյոթ-
28Iyirmi səkkizքսանութ-
29Iyirmi doqquzքսանինը-
30Otuzերեսուն-
31Otuz birերեսունմեկ-
32Otuz ikiերեսուներեք-
33Otuz üçերեսուներեք -
34Otuz dördերեսունչորս-
35Otuz beşերեսունհինգ-
36Otuz altıերեսունվեց-
37Otuz yeddiերեսունյոթ-
38Otuz səkkizերեսունութ-
39Otuz doqquzերեսունինը-
40Qırxքառասուն-
41Qırx birքառասունմեկ-
42Qırx ikiքառասուներկու-
43Qırx üçքառասուներեք-
44Qırx dördքառասունչորս-
45Qırx beşքառասունհինգ-
46Qırx altıքառասունվեց-
47Qırx yeddiքառասունյոթ-
48Qırx səkkizքառասունութ-
49Qırx doqquzքառասունինը-
50Əlliհիսուն-
51Əlli birհիսունմեկ-
52Əlli ikiհիսուներկու-
53Əlli üçհիսուներեք-
54Əlli dördհիսունչորս-
55Əlli beşհիսունհինգ-
56Əlli altıհիսունվեց-
57Əlli yeddiհիսունյոթ-
58Əlli səkkizհիսունութ-
59Əlli doqquzհիսունինը-
60Altmışվաթսուն-
61Altmış birվաթսունմեկ-
62Sixty ikiՎաթսուն-
63Altmış üçվաթսուներեք-
64Altmış dördվաթսունչորս-
65Altmış beşվաթսունհինգ-
66Altmış altıվաթսունվեց-
67Altmış yeddiվաթսունյոթ-
68Altmış səkkizվաթսունութ-
69Sixty doqquzվաթսունինը-
70Yetmişյոթանասուն-
71Yetmiş birյոթանասունմեկ-
72Yetmiş ikiյոթանասուներկու-
73Yetmiş üçյոթանասուներեք-
74Yetmiş dördյոթանասունչորս-
75Yetmiş beşյոթանասունհինգ-
76Yetmiş altıյոթանասունվեց-
77Yetmiş yeddiյոթանասունյոթ-
78Yetmiş səkkizյոթանասունութ-
79Yetmiş doqquzյոթանասունինը-
80Səksənութանասուն-
81Səksən birութանասունմեկ-
82Səksən ikiութանասուներկու-
83Səksən üçութանասուներեք-
84Səksən dördութանասունչորս-
85Səksən beşութանասունհինգ-
86Səksən altıութանասունվեց-
87Səksən yeddiութանասունյոթ-
88Səksən səkkizութանասունութ-
89Səksən doqquzութանասունինը-
90Doxsanիննսուն-
91Doxsan birիննսունմեկ-
92Doxsan ikiիննսուներկու-
93Doxsan üçիննսուներեք-
94Doxsan dördիննսունչորս-
95Doxsan beşիննսունհինգ-
96Doxsan altıիննսունվեց-
97Doxsan yeddiիննսունյոթ-
98Doxsan səkkizիննսունութ-
99Doxsan doqquzիննսունինը-
100Yüzհարյուր-

Comments

Loading Comments