Eston nömrələri

Eston nömrələri

#Azərbaycan diliEstonSound
1Birüks-
2Ikikaks-
3Üçkolm-
4Dördneli-
5Beşviis-
6Altıkuus-
7Yeddiseitse-
8Səkkizkaheksa-
9Doqquzüheksa-
10Onkümme-
11On birüksteist-
12On ikikaksteist-
13On üçkolmteist-
14On dördneliteist-
15On beşviisteist-
16On altıkuusteist-
17On yeddiseitseteist-
18On səkkizkaheksateist-
19On doqquzüheksateist-
20Iyirmikakskümmend-
21Iyirmi birkakskümmend üks-
22İyirmi ikikakskümmend kaks-
23Iyirmi üçkakskümmend kolm-
24Iyirmi dördkakskümmend neli-
25Iyirmi beşkakskümmend viis-
26Iyirmi altıkakskümmend kuus-
27Iyirmi yeddikakskümmend seitse-
28Iyirmi səkkizkakskümmend kaheksa-
29Iyirmi doqquzkakskümmend üheksa-
30Otuzkolmkümmend-
31Otuz birkolmkümmend üks-
32Otuz ikikolmkümmend kaks-
33Otuz üçkolmkümmend kolm-
34Otuz dördkolmkümmend neli-
35Otuz beşkolmkümmend viis-
36Otuz altıkolmkümmend kuus-
37Otuz yeddikolmkümmend seitse-
38Otuz səkkizkolmkümmend kaheksa-
39Otuz doqquzkolmkümmend üheksa-
40Qırxnelikümmend-
41Qırx birnelikümmend üks-
42Qırx ikinelikümmend kaks-
43Qırx üçnelikümmend kolm-
44Qırx dördnelikümmend neli-
45Qırx beşnelikümmend viis-
46Qırx altınelikümmend kuus-
47Qırx yeddinelikümmend seitse-
48Qırx səkkiznelikümmend kaheksa-
49Qırx doqquznelikümmend üheksa-
50Əlliviiskümmend-
51Əlli birviiskümmend üks-
52Əlli ikiviiskümmend kaks-
53Əlli üçviiskümmend kolm-
54Əlli dördviiskümmend neli-
55Əlli beşviiskümmend viis-
56Əlli altıviiskümmend kuus-
57Əlli yeddiviiskümmend seitse-
58Əlli səkkizviiskümmend kaheksa-
59Əlli doqquzviiskümmend üheksa-
60Altmışkuuskümmend-
61Altmış birkuuskümmend üks-
62Sixty ikikuuskümmend kaks-
63Altmış üçkuuskümmend kolm-
64Altmış dördkuuskümmend neli-
65Altmış beşkuuskümmend viis-
66Altmış altıkuuskümmend kuus-
67Altmış yeddikuuskümmend seitse-
68Altmış səkkizkuuskümmend kaheksa-
69Sixty doqquzkuuskümmend üheksa-
70Yetmişseitsekümmend-
71Yetmiş birseitsekümmend üks-
72Yetmiş ikiseitsekümmend kaks-
73Yetmiş üçseitsekümmend kolm-
74Yetmiş dördseitsekümmend neli-
75Yetmiş beşseitsekümmend viis-
76Yetmiş altıseitsekümmend kuus-
77Yetmiş yeddiseitsekümmend seitse-
78Yetmiş səkkizseitsekümmend kaheksa-
79Yetmiş doqquzseitsekümmend üheksa-
80Səksənkaheksakümmend-
81Səksən birkaheksakümmend üks-
82Səksən ikikaheksakümmend kaks-
83Səksən üçkaheksakümmend kolm-
84Səksən dördkaheksakümmend neli-
85Səksən beşkaheksakümmend viis-
86Səksən altıkaheksakümmend kuus-
87Səksən yeddikaheksakümmend seitse-
88Səksən səkkizkaheksakümmend kaheksa-
89Səksən doqquzkaheksakümmend üheksa-
90Doxsanüheksakümmend-
91Doxsan birüheksakümmend üks-
92Doxsan ikiüheksakümmend kaks-
93Doxsan üçüheksakümmend kolm-
94Doxsan dördüheksakümmend neli-
95Doxsan beşüheksakümmend viis-
96Doxsan altıüheksakümmend kuus-
97Doxsan yeddiüheksakümmend seitse-
98Doxsan səkkizüheksakümmend kaheksa-
99Doxsan doqquzüheksakümmend üheksa-
100Yüzsada-
0Sıfırnull-

Comments

Loading Comments