Fin nömrələri

Fin nömrələri

#Azərbaycan diliFinSound
0SıfırNolla
1Biryksi
2Ikikaksi
3Üçkolme
4Dördneljä
5Beşviisi
6Altıkuusi
7Yeddiseitsemän
8Səkkizkahdeksan
9Doqquzyhdeksän
10Onkymmenen
11On biryksitoista
12On ikikaksitoista
13On üçkolmetoista
14On dördneljätoista
15On beşviisitoista
16On altıkuusitoista
17On yeddiseitsemäntoista
18On səkkizkahdeksantoista
19On doqquzyhdeksäntoista
20Iyirmikaksikymmentä
21Iyirmi birkaksikymmentäyksi
22İyirmi ikikaksikymmentäkaksi
23Iyirmi üçkaksikymmentäkolme
24Iyirmi dördkaksikymmentäneljä
25Iyirmi beşkaksikymmentäviisi
26Iyirmi altıkaksikymmentäkuusi
27Iyirmi yeddikaksikymmentäseitsemän
28Iyirmi səkkizkaksikymmentäkahdeksan
29Iyirmi doqquzkaksikymmentäyhdeksän
30Otuzkolmekymmentä
31Otuz birkolmekymmentäyksi
32Otuz ikikolmekymmentäkaksi
33Otuz üçkolmekymmentäkolme
34Otuz dördkolmekymmentäneljä
35Otuz beşkolmekymmentäviisi
36Otuz altıkolmekymmentäkuusi
37Otuz yeddikolmekymmentäseitsemän
38Otuz səkkizkolmekymmentäkahdeksan
39Otuz doqquzkolmekymmentäyhdeksän
40Qırxneljäkymmentä
41Qırx birneljäkymmentäyksi
42Qırx ikineljäkymmentäkaksi
43Qırx üçneljäkymmentäkolme
44Qırx dördneljäkymmentäneljä
45Qırx beşneljäkymmentäviisi
46Qırx altıneljäkymmentäkuusi
47Qırx yeddineljäkymmentäseitsemän
48Qırx səkkizneljäkymmentäkahdeksan
49Qırx doqquzneljäkymmentäyhdeksän
50Əlliviisikymmentä
51Əlli birviisikymmentäyksi
52Əlli ikiviisikymmentäkaksi
53Əlli üçviisikymmentäkolme
54Əlli dördviisikymmentäneljä
55Əlli beşviisikymmentäviisi
56Əlli altıviisikymmentäkuusi
57Əlli yeddiviisikymmentäseitsemän
58Əlli səkkizviisikymmentäkahdeksan
59Əlli doqquzviisikymmentäyhdeksän
60Altmışkuusikymmentä
61Altmış birkuusikymmentäyksi
62Sixty ikikuusikymmentäkaksi
63Altmış üçkuusikymmentäkolme
64Altmış dördkuusikymmentäneljä
65Altmış beşkuusikymmentäviisi
66Altmış altıkuusikymmentäkuusi
67Altmış yeddikuusikymmentäseitsemän
68Altmış səkkizkuusikymmentäkahdeksan
69Sixty doqquzkuusikymmentäyhdeksän
70Yetmişseitsemänkymmentä
71Yetmiş birseitsemänkymmentäyksi
72Yetmiş ikiseitsemänkymmentäkaksi
73Yetmiş üçseitsemänkymmentäkolme
74Yetmiş dördseitsemänkymmentäneljä
75Yetmiş beşseitsemänkymmentäviisi
76Yetmiş altıseitsemänkymmentäkuusi
77Yetmiş yeddiseitsemänkymmentäseitsemän
78Yetmiş səkkizseitsemänkymmentäkahdeksan
79Yetmiş doqquzseitsemänkymmentäyhdeksän
80Səksənkahdeksankymmentä
81Səksən birkahdeksankymmentäyksi
82Səksən ikikahdeksankymmentäkaksi
83Səksən üçkahdeksankymmentäkolme
84Səksən dördkahdeksankymmentäneljä
85Səksən beşkahdeksankymmentäviisi
86Səksən altıkahdeksankymmentäkuusi
87Səksən yeddikahdeksankymmentäseitsemän
88Səksən səkkizkahdeksankymmentäkahdeksan
89Səksən doqquzkahdeksankymmentäyhdeksän
90Doxsanyhdeksänkymmentä
91Doxsan biryhdeksänkymmentäyksi
92Doxsan ikiyhdeksänkymmentäkaksi
93Doxsan üçyhdeksänkymmentäkolme
94Doxsan dördyhdeksänkymmentäneljä
95Doxsan beşyhdeksänkymmentäviisi
96Doxsan altıyhdeksänkymmentäkuusi
97Doxsan yeddiyhdeksänkymmentäseitsemän
98Doxsan səkkizyhdeksänkymmentäkahdeksan
99Doxsan doqquzyhdeksänkymmentäyhdeksän
100Yüzsata

Comments

Loading Comments