İsveç nömrələri

İsveç nömrələri

#Azərbaycan diliİsveçSound
0Sıfırnoll
1Birett
2Ikitvå
3Üçtre
4Dördfyra
5Beşfem
6Altısex
7Yeddisju
8Səkkizåtta
9Doqquznio
10Ontio
11On birelva
12On ikitolv
13On üçtretton
14On dördfjorton
15On beşfemton
16On altısexton
17On yeddisjutton
18On səkkizarton
19On doqquznitton
20Iyirmitjugo
21Iyirmi birtjugoett
22İyirmi ikitjugotvå
23Iyirmi üçtjugotre
24Iyirmi dördtjugofyra
25Iyirmi beştjugofem
26Iyirmi altıtjugosex
27Iyirmi yedditjugosju
28Iyirmi səkkiztjugoåtta
29Iyirmi doqquztjugonio
30Otuztrettio
31Otuz birtrettioett
32Otuz ikitrettiotvå
33Otuz üçtrettiotre
34Otuz dördtrettiofyra
35Otuz beştrettiofem
36Otuz altıtrettiosex
37Otuz yedditrettiosju
38Otuz səkkiztrettioåtta
39Otuz doqquztrettionio
40Qırxfyrtio
41Qırx birfyrtioett
42Qırx ikifyrtiotvå
43Qırx üçfyrtiotre
44Qırx dördfyrtiofyra
45Qırx beşfyrtiofem
46Qırx altıfyrtiosex
47Qırx yeddifyrtiosju
48Qırx səkkizfyrtiåtta
49Qırx doqquzfyrtionio
50Əllifemtio
51Əlli birfemtioett
52Əlli ikifemtiotvå
53Əlli üçfemtiotre
54Əlli dördfemtiofyra
55Əlli beşfemtiofem
56Əlli altıfemtiosex
57Əlli yeddifemtiosju
58Əlli səkkizfemtioåtta
59Əlli doqquzfemtionio
60Altmışsextio
61Altmış birsextioett
62Sixty ikisextiotvå
63Altmış üçsextiotre
64Altmış dördsextiofyra
65Altmış beşsextiofem
66Altmış altısextiosex
67Altmış yeddisextiosju
68Altmış səkkizsextioåtta
69Sixty doqquzsextionio
70Yetmişsjuttio
71Yetmiş birsjuttioett
72Yetmiş ikisjuttiotvå
73Yetmiş üçsjuttiotre
74Yetmiş dördsjuttiofyra
75Yetmiş beşsjuttiofem
76Yetmiş altısjuttiosex
77Yetmiş yeddisjuttiosju
78Yetmiş səkkizsjuttioåtta
79Yetmiş doqquzsjuttionio
80Səksənåttio
81Səksən biråttoiett
82Səksən ikiåttiotvå
83Səksən üçåttiotre
84Səksən dördåttiofyra
85Səksən beşåttiofem
86Səksən altıåttiosex
87Səksən yeddiåttiosju
88Səksən səkkizåttioåtta
89Səksən doqquzåttionio
90Doxsannittio
91Doxsan birnittioett
92Doxsan ikinittiotvå
93Doxsan üçnittiotre
94Doxsan dördnittiofyra
95Doxsan beşnittiofem
96Doxsan altınittiosex
97Doxsan yeddinittiosju
98Doxsan səkkiznittioåtta
99Doxsan doqquznittionio
100Yüzhundra

Comments

Loading Comments