Polşa nömrələri

Polşa nömrələri

#Azərbaycan diliPolyakSound
0Sıfırzero
1Birjeden
2Ikidwa
3Üçtrzy
4Dördcztery
5Beşpięć
6Altısześć
7Yeddisiedem
8Səkkizosiem
9Doqquzdziewięć
10Ondziesięć
11On birjedenaście
12On ikidwanaście
13On üçtrzynaście
14On dördczternaście
15On beşpiętnaście
16On altıszesnaście
17On yeddisiedemnaście
18On səkkizosiemnaście
19On doqquzdziewiętnaście
20Iyirmidwadzieścia
21Iyirmi birdwadzieścia jeden
22İyirmi ikidwadzieścia dwa
23Iyirmi üçdwadzieścia trzy
24Iyirmi dörddwadzieścia cztery
25Iyirmi beşdwadzieścia pięć
26Iyirmi altıdwadzieścia sześć
27Iyirmi yeddidwadzieścia siedem
28Iyirmi səkkizdwadzieścia osiem
29Iyirmi doqquzdwadzieścia dziewięć
30Otuztrzydzieści
31Otuz birtrzydzieści jeden
32Otuz ikitrzydzieści dwa
33Otuz üçtrzydzieści trzy
34Otuz dördtrzydzieści cztery
35Otuz beştrzydzieści pięć
36Otuz altıtrzydzieści sześć
37Otuz yedditrzydzieści siedem
38Otuz səkkiztrzydzieści osiem
39Otuz doqquztrzydzieści dziewięć
40Qırxczterdzieści
41Qırx birczterdzieści jeden
42Qırx ikiczterdzieści dwa
43Qırx üçczterdzieści trzy
44Qırx dördczterdzieści cztery
45Qırx beşczterdzieści pięć
46Qırx altıczterdzieści sześć
47Qırx yeddiczterdzieści siedem
48Qırx səkkizczterdzieści osiem
49Qırx doqquzczterdzieści dziewięć
50Əllipięćdziesiąt
51Əlli birpięćdziesiąt jeden
52Əlli ikipięćdziesiąt dwa
53Əlli üçpięćdziesiąt trzy
54Əlli dördpięćdziesiąt cztery
55Əlli beşpięćdziesiąt pięć
56Əlli altıpięćdziesiąt sześć
57Əlli yeddipięćdziesiąt siedem
58Əlli səkkizpięćdziesiąt osiem
59Əlli doqquzpięćdziesiąt dziewięć
60Altmışsześćdziesiąt
61Altmış birsześćdziesiąt jeden
62Sixty ikisześćdziesiąt dwa
63Altmış üçsześćdziesiąt trzy
64Altmış dördsześćdziesiąt cztery
65Altmış beşsześćdziesiąt pięć
66Altmış altısześćdziesiąt sześć
67Altmış yeddisześćdziesiąt siedem
68Altmış səkkizsześćdziesiąt osiem
69Sixty doqquzsześćdziesiąt dziewięć
70Yetmişsiedemdziesiąt
71Yetmiş birsiedemdziesiąt jeden
72Yetmiş ikisiedemdziesiąt dwa
73Yetmiş üçsiedemdziesiąt trzy
74Yetmiş dördsiedemdziesiąt cztery
75Yetmiş beşsiedemdziesiąt pięć
76Yetmiş altısiedemdziesiąt sześć
77Yetmiş yeddisiedemdziesiąt siedem
78Yetmiş səkkizsiedemdziesiąt osiem
79Yetmiş doqquzsiedemdziesiąt dziewięć
80Səksənosiemdziesiąt
81Səksən birosiemdziesiąt jeden
82Səksən ikiosiemdziesiąt dwa
83Səksən üçosiemdziesiąt trzy
84Səksən dördosiemdziesiąt cztery
85Səksən beşosiemdziesiąt pięć
86Səksən altıosiemdziesiąt sześć
87Səksən yeddiosiemdziesiąt siedem
88Səksən səkkizosiemdziesiąt osiem
89Səksən doqquzosiemdziesiąt dziewięć
90Doxsandziewięćdziesiąt
91Doxsan birdziewięćdziesiąt jeden
92Doxsan ikidziewięćdziesiąt dwa
93Doxsan üçdziewięćdziesiąt trzy
94Doxsan dörddziewięćdziesiąt cztery
95Doxsan beşdziewięćdziesiąt pięć
96Doxsan altıdziewięćdziesiąt sześć
97Doxsan yeddidziewięćdziesiąt siedem
98Doxsan səkkizdziewięćdziesiąt osiem
99Doxsan doqquzdziewięćdziesiąt dziewięć
100Yüzsto

Comments

Loading Comments