Brojevi na albanskom

Brojevi na albanskom

0
zero
nula
1
njё
jedan
2
dy
dva
3
tre
tri
4
katёr
četiri
5
pesё
pet
6
gjashtё
šest
7
shtatё
sedam
8
tetё
osam
9
nёntё
devet
10
dhjetё
deset
11
njёmbёdhjetё
jedanaest
12
dymbёdhjetё
dvanaest
13
trembёdhjetё
trinaest
14
katёrmbёdhjetё
četrnaest
15
pesёmbёdhjetё
petnaest
16
gjashtёmbёdhjetё
šesnaest
17
shtatёmbёdhjetё
sedamnaest
18
tetёmbёdhjetё
osamnaest
19
nёntёmbёdhjetё
devetnaest
20
njёzet
dvadeset
21
njёzetenjё
dvadeset i jedan
22
njёzetedy
dvadeset i dva
23
njёzetetre
dvadeset i tri
24
njёzetekatёr
dvadeset i četiri
25
njёzetepesё
dvadeset i pet
26
njёzetegjashtё
dvadeset i šest
27
njёzeteshtatё
dvadeset i sedam
28
njёzetetetё
dvadeset i osam
29
njёzetenёntё
dvadeset i devet
30
tridhjetё
trideset
31
tridhjetёenjё
trideset i jedan
32
tridhjetёedy
trideset i dva
33
tridhjetёetre
trideset i tri
34
tridhjetёekatёr
trideset i četiri
35
tridhjetёepesё
trideset i pet
36
tridhjetёegjashtё
trideset i šest
37
tridhjetёeshtatё
trideset i sedam
38
tridhjetёetetё
trideset i osam
39
tridhjetёenёntё
trideset i devet
40
dyzet
četrdeset
41
dyzetenjё
četrdeset i jedan
42
dyzetёedy
četrdeset i dva
43
dyzetёetre
četrdeset i tri
44
dyzetёekatёr
četrdeset i četiri
45
dyzetёepesё
četrdeset i pet
46
dyzetёegjashtё
četrdeset i šest
47
dyzetёeshtatё
četrdeset i sedam
48
dyzetёetetё
četrdeset i osam
49
dyzetёenёntё
četrdeset i devet
50
pesёdhjetё
pedeset
51
pesёdhjetёenjё
pedeset i jedan
52
pesёdhjetёedy
pedeset i dva
53
pesёdhjetёetre
pedeset i tri
54
pesёdhjetёekatёr
pedeset i četiri
55
pesёdhjetёepesё
pedeset i pet
56
pesёdhjetёegjashtё
pedeset i šest
57
pesёdhjetёeshtatё
pedeset i sedam
58
pesёdhjetёetetё
pedeset i osam
59
pesёdhjetёenёntё
pedeset i devet
60
gjashtёdhjetё
šezdeset
61
gjashtёdhjetёenjё
šezdeset i jedan
62
gjashtёdhjetёedy
šezdeset i dva
63
gjashtёdhjetёetre
šezdeset i tri
64
gjashtёdhjetёekatёr
šezdeset i četiri
65
gjashtёdhjetёepesё
šezdeset i pet
66
gjashtёdhjetёegjashtё
šezdeset i šest
67
gjashtёdhjetёeshtatё
šezdeset i sedam
68
gjashtёdhjetёetetё
šezdeset i osam
69
gjashtёdhjetёenёntё
šezdeset i devet
70
shtatёdhjetё
sedamdeset
71
shtatёdhjetёenjё
sedamdeset i jedan
72
shtatёdhjetёedy
sedamdeset i dva
73
shtatёdhjetёetre
sedamdeset i tri
74
shtatёdhjetёekatёr
sedamdeset i četiri
75
shtatёdhjetёepesё
sedamdeset i pet
76
shtatёdhjetёegjashtё
sedamdeset i šest
77
shtatёdhjetёeshtatё
sedamdeset i sedam
78
shtatёdhjetёetetё
sedamdeset i osam
79
shtatёdhjetёenёntё
sedamdeset i devet
80
tetёdhjetё
osamdeset
81
tetёdhjetёenjё
osamdeset i jedan
82
tetёdhjetёedy
osamdeset i dva
83
tetёdhjetёetre
osamdeset i tri
84
tetёdhjetёekatёr
osamdeset i četiri
85
tetёdhjetёepesё
osamdeset i pet
86
tetёdhjetёegjashtё
osamdeset i šest
87
tetёdhjetёeshtatё
osamdeset i sedam
88
tetёdhjetёetetё
osamdeset i osam
89
tetёdhjetёenёntё
osamdeset i devet
90
nёntёdhjetё
devedeset
91
nёntёdhjetёenjё
devedeset i jedan
92
nёntёdhjetёedy
devedeset i dva
93
nёntёdhjetёetre
devedeset i tri
94
nёntёdhjetёekatёr
devedeset i četiri
95
nёntёdhjetёepesё
devedeset i pet
96
nёntёdhjetёegjashtё
devedeset i šest
97
nёntёdhjetёeshtatё
devedeset i sedam
98
nёntёdhjetёetetё
devedeset i osam
99
nёntёdhjetёenёntё
devedeset i devet
100
njёqind
stotina

Comments

Loading Comments