Tal på Afrikaans

Tal på Afrikaans

#DanskAfrikaansSound
0nulnul-
1eteen-
2totwee-
3tredrie-
4firevier-
5femvyf-
6seksses-
7syvsewe-
8otteagt-
9ninege-
10titien-
11elleveelf-
12tolvtwaalf-
13trettendertien-
14fjortenveertien-
15femtenvyftien-
16sekstensestien-
17syttensewentien-
18attenagttien-
19nittennegentien-
20tyvetwintig-
21enogtyveeen en twintig-
22toogtyvetwee en twintig-
23treogtyvedrie en twintig-
24fireogtyvevier en twintig-
25femogtyvevyf en twintig-
26seksogtyveses en twintig-
27syvogtyvesewe en twintig-
28otteogtyveagt en twintig-
29niogtyvenege en twintig-
30tredivedertig-
31enogtrediveeen en dertig-
32toogtredivetwee en dertig-
33treogtredivedrie en dertig-
34fireogtredivevier en dertig-
35femogtredivevyf en dertig-
36seksogtrediveses en dertig-
37syvogtredivesewe en dertig-
38otteogtrediveagt en dertig-
39niogtredivenege en dertig-
40fyrreveertig-
41enogfyrreeen en veertig-
42toogfyrretwee en veertig-
43treogfyrredrie en veertig-
44fireogfyrrevier en veertig-
45femogfyrrevyf en veertig-
46seksogfyrreses en veertig-
47syvogfyrresewe en veertig-
48otteogfyrreagt en veertig-
49niogfyrrenege en veertig-
50halvtredsvyftig-
51enoghalvtredseen en vyftig-
52tooghalvtredstwee en vyftig-
53treoghalvtredsdrie en vyftig-
54fireoghalvtredsvier en vyftig-
55femoghalvtredsvyf en vyftig-
56seksoghalvtredsses en vyftig-
57syvoghalvtredssewe en vyftig-
58otteoghalvtredsagt en vyftig-
59nioghalvtredsnege en vyftig-
60tressestig-
61enogtreseen en sestig-
62toogtrestwee en sestig-
63treogtresdrie en sestig-
64fireogtresvier en sestig-
65femogtresvyf en sestig-
66seksogtresses en sestig-
67syvogtressewe en sestig-
68otteogtresagt en sestig-
69niogtresnege en sestig-
70halvfjerdssewentig-
71enoghalvfjerdseen en sewentig-
72tooghalvfjerdstwee en sewentig-
73treoghalvfjerdsdrie en sewentig-
74fireoghalvfjerdsvier en sewentig-
75femoghalvfjerdsvyf en sewentig-
76seksoghalvfjerdsses en sewentig-
77syvoghalvfjerdssewe en sewentig-
78otteoghalvfjerdsagt en sewentig-
79nioghalvfjerdsnege en sewentig-
80firstagtig-
81enogfirseen en tagtig-
82toogfirstwee en tagtig-
83treogfirsdrie en tagtig-
84fireogfirsvier en tagtig-
85femogfirsvyf en tagtig-
86seksogfirsses en tagtig-
87syvogfirssewe en tagtig-
88otteogfirsagt en tagtig-
89niogfirsnege en tagtig-
90halvfemsnegentig-
91enoghalvfemseen en negentig-
92tooghalvfemstwee en negentig-
93treoghalvfemsdrie en negentig-
94fireoghalvfemsvier en negentig-
95femoghalvfemsvyf en negentig-
96seksoghalvfemsses en negentig-
97syvoghalvfemssewe en negentig-
98otteoghalvfemsagt en negentig-
99nioghalvfemsnege en negentig-
100hundredeeen honderd-

Comments

Loading Comments