Tal på norsk

Tal på norsk

#DanskNorskSound
0nulnull
1etén
2toto
3tretre
4firefire
5femfem
6seksseks
7syvsju
8otteåtte
9nini
10titi
11elleveelleve
12tolvtolv
13trettentretten
14fjortenfjorten
15femtenfemten
16sekstenseksten
17syttensytten
18attenatten
19nittennitten
20tyvetjue
21enogtyvetjueén / én og tyve
22toogtyvetjueto
23treogtyvetjuetre
24fireogtyvetjuefire
25femogtyvetjuefem
26seksogtyvetjueseks
27syvogtyvetjuesju
28otteogtyvetjueåtte
29niogtyvetjueni
30tredivetretti
31enogtredivetrettien
32toogtredivetrettito
33treogtredivetrettitre
34fireogtredivetrettifire
35femogtredivetrettifem
36seksogtredivetrettiseks
37syvogtredivetrettisju
38otteogtredivetrettiåtte
39niogtredivetrettini
40fyrreførti
41enogfyrreførtien
42toogfyrreførtito
43treogfyrreførtitre
44fireogfyrreførtifire
45femogfyrreførtifem
46seksogfyrreførtiseks
47syvogfyrreførtisju
48otteogfyrreførtiåtte
49niogfyrreførtini / ni og førti
50halvtredsfemti
51enoghalvtredsfemtién / en og femti
52tooghalvtredsfemtito
53treoghalvtredsfemtitre
54fireoghalvtredsfemtifire
55femoghalvtredsfemtifem
56seksoghalvtredsfemtiseks
57syvoghalvtredsfemtisju
58otteoghalvtredsfemtiåtte
59nioghalvtredsfemtini
60tresseksti
61enogtressekstien
62toogtressekstito
63treogtressekstitre
64fireogtressekstifire
65femogtressekstifem
66seksogtressekstiseks
67syvogtressekstisju
68otteogtressekstiåtte
69niogtressekstini
70halvfjerdssytti
71enoghalvfjerdssyttien
72tooghalvfjerdssyttito
73treoghalvfjerdssyttitre
74fireoghalvfjerdssyttifire
75femoghalvfjerdssyttifem
76seksoghalvfjerdssyttiseks
77syvoghalvfjerdssyttisju
78otteoghalvfjerdssyttiåtte
79nioghalvfjerdssyttini
80firsåtti
81enogfirsåttien
82toogfirsåttito
83treogfirsåttitre
84fireogfirsåttifire
85femogfirsåttifem
86seksogfirsåttiseks
87syvogfirsåttisju
88otteogfirsåttiåtte
89niogfirsåttini
90halvfemsnitti
91enoghalvfemsnittien
92tooghalvfemsnittito
93treoghalvfemsnittitre
94fireoghalvfemsnittifire
95femoghalvfemsnittifem
96seksoghalvfemsnittiseks
97syvoghalvfemsnittisju / syv og nitti
98otteoghalvfemsnittiåtte
99nioghalvfemsnittini / ni og nitti
100hundredehundre

Comments

Loading Comments