Αριθμοί στα αφρικανικά

Αριθμοί στα αφρικανικά

0
nul
μηδέν
1
een
ένα
2
twee
δύο
3
drie
τρία
4
vier
τέσσερα
5
vyf
πέντε
6
ses
έξι
7
sewe
εφτά
8
agt
οχτώ
9
nege
εννέα
10
tien
δέκα
11
elf
ένδεκα
12
twaalf
δώδεκα
13
dertien
δεκατρία
14
veertien
δεκατέσσερα
15
vyftien
δεκαπέντε
16
sestien
δεκαέξι
17
sewentien
δεκαεπτά
18
agttien
δεκαοκτώ
19
negentien
δεκαεννιά
20
twintig
είκοσι
21
een en twintig
Είκοσι ένα
22
twee en twintig
Είκοσι δύο
23
drie en twintig
Είκοσι τρία
24
vier en twintig
Είκοσι τέσσερα
25
vyf en twintig
Είκοσι πέντε
26
ses en twintig
Είκοσι έξι
27
sewe en twintig
Είκοσι επτά
28
agt en twintig
Είκοσι οκτώ
29
nege en twintig
Είκοσι εννέα
30
dertig
τριάντα
31
een en dertig
Τριάντα ένα
32
twee en dertig
Τριάντα δύο
33
drie en dertig
Τριάντα τρία
34
vier en dertig
Τριάντα τέσσερα
35
vyf en dertig
Τριάντα πέντε
36
ses en dertig
Τριάντα έξι
37
sewe en dertig
Τριάντα επτά
38
agt en dertig
Τριάντα οκτώ
39
nege en dertig
Τριάντα εννέα
40
veertig
σαράντα
41
een en veertig
Σαράντα ένα
42
twee en veertig
Σαράντα δύο
43
drie en veertig
Σαράντα τρεις
44
vier en veertig
Σαράντα τέσσερα
45
vyf en veertig
Σαράντα πέντε
46
ses en veertig
Σαράντα έξι
47
sewe en veertig
Σαράντα επτά
48
agt en veertig
Σαράντα οκτώ
49
nege en veertig
Σαράντα εννέα
50
vyftig
πενήντα
51
een en vyftig
Πενήντα ένα
52
twee en vyftig
Πενήντα δύο
53
drie en vyftig
Πενήντα τρία
54
vier en vyftig
Πενήντα τέσσερις
55
vyf en vyftig
Πενήντα πέντε
56
ses en vyftig
Πενήντα έξι
57
sewe en vyftig
Πενήντα επτά
58
agt en vyftig
Πενήντα οκτώ
59
nege en vyftig
Πενήντα εννέα
60
sestig
εξήντα
61
een en sestig
Εξήντα ένα
62
twee en sestig
Εξήντα δύο
63
drie en sestig
Εξήντα τρεις
64
vier en sestig
Εξήντα τέσσερις
65
vyf en sestig
Εξήντα πέντε
66
ses en sestig
Εξήντα έξι
67
sewe en sestig
Εξήντα επτά
68
agt en sestig
Εξήντα οκτώ
69
nege en sestig
Εξήντα εννέα
70
sewentig
εβδομήντα
71
een en sewentig
Εβδομήντα ένα
72
twee en sewentig
Εβδομήντα δύο
73
drie en sewentig
Εβδομήντα τρία
74
vier en sewentig
Εβδομήντα τέσσερα
75
vyf en sewentig
Εβδομήντα πέντε
76
ses en sewentig
Εβδομήντα έξι
77
sewe en sewentig
Εβδομήντα επτά
78
agt en sewentig
Εβδομήντα οκτώ
79
nege en sewentig
Εβδομήντα εννέα
80
tagtig
ογδόντα
81
een en tagtig
Ογδόντα ένα
82
twee en tagtig
Ογδόντα δύο
83
drie en tagtig
Ογδόντα τρεις
84
vier en tagtig
Ογδόντα τέσσερις
85
vyf en tagtig
ογδόντα πέντε
86
ses en tagtig
Ογδόντα έξι
87
sewe en tagtig
Ογδόντα επτά
88
agt en tagtig
Ογδόντα οκτώ
89
nege en tagtig
Ογδόντα εννέα
90
negentig
ενενήντα
91
een en negentig
Ενενήντα ένας
92
twee en negentig
Ενενήντα δύο
93
drie en negentig
Ενενήντα τρία
94
vier en negentig
Ενενήντα τέσσερα
95
vyf en negentig
Ενενήντα πέντε
96
ses en negentig
Ενενήντα έξι
97
sewe en negentig
Ενενήντα επτά
98
agt en negentig
Ενενήντα οκτώ
99
nege en negentig
Ενενήντα εννέα
100
een honderd
εκατό

Comments

Loading Comments