Αριθμοί στα αγγλικά

Αριθμοί στα αγγλικά

0
Zero
μηδέν
1
One
ένα
2
Two
δύο
3
Three
τρία
4
Four
τέσσερα
5
Five
πέντε
6
Six
έξι
7
Seven
εφτά
8
Eight
οχτώ
9
Nine
εννέα
10
Ten
δέκα
11
Eleven
ένδεκα
12
Twelve
δώδεκα
13
Thirteen
δεκατρία
14
Fourteen
δεκατέσσερα
15
Fifteen
δεκαπέντε
16
Sixteen
δεκαέξι
17
Seventeen
δεκαεπτά
18
Eighteen
δεκαοκτώ
19
Nineteen
δεκαεννιά
20
Twenty
είκοσι
21
Twenty one
Είκοσι ένα
22
Twenty two
Είκοσι δύο
23
Twenty three
Είκοσι τρία
24
Twenty four
Είκοσι τέσσερα
25
Twenty five
Είκοσι πέντε
26
Twenty six
Είκοσι έξι
27
Twenty seven
Είκοσι επτά
28
Twenty eight
Είκοσι οκτώ
29
Twenty nine
Είκοσι εννέα
30
Thirty
τριάντα
31
Thirty one
Τριάντα ένα
32
Thirty two
Τριάντα δύο
33
Thirty three
Τριάντα τρία
34
Thirty four
Τριάντα τέσσερα
35
Thirty five
Τριάντα πέντε
36
Thirty six
Τριάντα έξι
37
Thirty seven
Τριάντα επτά
38
Thirty eight
Τριάντα οκτώ
39
Thirty nine
Τριάντα εννέα
40
Forty
σαράντα
41
Forty one
Σαράντα ένα
42
Forty two
Σαράντα δύο
43
Forty three
Σαράντα τρεις
44
Forty four
Σαράντα τέσσερα
45
Forty five
Σαράντα πέντε
46
Forty six
Σαράντα έξι
47
Forty seven
Σαράντα επτά
48
Forty eight
Σαράντα οκτώ
49
Forty nine
Σαράντα εννέα
50
Fifty
πενήντα
51
Fifty one
Πενήντα ένα
52
Fifty two
Πενήντα δύο
53
Fifty three
Πενήντα τρία
54
Fifty four
Πενήντα τέσσερις
55
Fifty five
Πενήντα πέντε
56
Fifty six
Πενήντα έξι
57
Fifty seven
Πενήντα επτά
58
Fifty eight
Πενήντα οκτώ
59
Fifty nine
Πενήντα εννέα
60
Sixty
εξήντα
61
Sixty one
Εξήντα ένα
62
Sixty two
Εξήντα δύο
63
Sixty three
Εξήντα τρεις
64
Sixty four
Εξήντα τέσσερις
65
Sixty five
Εξήντα πέντε
66
Sixty six
Εξήντα έξι
67
Sixty seven
Εξήντα επτά
68
Sixty eight
Εξήντα οκτώ
69
Sixty nine
Εξήντα εννέα
70
Seventy
εβδομήντα
71
Seventy one
Εβδομήντα ένα
72
Seventy two
Εβδομήντα δύο
73
Seventy three
Εβδομήντα τρία
74
Seventy four
Εβδομήντα τέσσερα
75
Seventy five
Εβδομήντα πέντε
76
Seventy six
Εβδομήντα έξι
77
Seventy seven
Εβδομήντα επτά
78
Seventy eight
Εβδομήντα οκτώ
79
Seventy nine
Εβδομήντα εννέα
80
Eighty
ογδόντα
81
Eighty one
Ογδόντα ένα
82
Eighty two
Ογδόντα δύο
83
Eighty three
Ογδόντα τρεις
84
Eighty four
Ογδόντα τέσσερις
85
Eighty five
ογδόντα πέντε
86
Eighty six
Ογδόντα έξι
87
Eighty seven
Ογδόντα επτά
88
Eighty eight
Ογδόντα οκτώ
89
Eighty nine
Ογδόντα εννέα
90
Ninety
ενενήντα
91
Ninety one
Ενενήντα ένας
92
Ninety two
Ενενήντα δύο
93
Ninety three
Ενενήντα τρία
94
Ninety four
Ενενήντα τέσσερα
95
Ninety five
Ενενήντα πέντε
96
Ninety six
Ενενήντα έξι
97
Ninety seven
Ενενήντα επτά
98
Ninety eight
Ενενήντα οκτώ
99
Ninety nine
Ενενήντα εννέα
100
One hundred
εκατό

Comments

Loading Comments