Αριθμοί στα Αλβανικά

Αριθμοί στα Αλβανικά

#ΕλληνικάΑλβανικάSound
0μηδένzero-
1έναnjё-
2δύοdy-
3τρίαtre-
4τέσσεραkatёr-
5πέντεpesё-
6έξιgjashtё-
7εφτάshtatё-
8οχτώtetё-
9εννέαnёntё-
10δέκαdhjetё-
11ένδεκαnjёmbёdhjetё-
12δώδεκαdymbёdhjetё-
13δεκατρίαtrembёdhjetё-
14δεκατέσσεραkatёrmbёdhjetё-
15δεκαπέντεpesёmbёdhjetё-
16δεκαέξιgjashtёmbёdhjetё-
17δεκαεπτάshtatёmbёdhjetё-
18δεκαοκτώtetёmbёdhjetё-
19δεκαεννιάnёntёmbёdhjetё-
20είκοσιnjёzet-
21Είκοσι έναnjёzetenjё-
22Είκοσι δύοnjёzetedy-
23Είκοσι τρίαnjёzetetre-
24Είκοσι τέσσεραnjёzetekatёr-
25Είκοσι πέντεnjёzetepesё-
26Είκοσι έξιnjёzetegjashtё-
27Είκοσι επτάnjёzeteshtatё-
28Είκοσι οκτώnjёzetetetё-
29Είκοσι εννέαnjёzetenёntё-
30τριάνταtridhjetё-
31Τριάντα έναtridhjetёenjё-
32Τριάντα δύοtridhjetёedy-
33Τριάντα τρίαtridhjetёetre-
34Τριάντα τέσσεραtridhjetёekatёr-
35Τριάντα πέντεtridhjetёepesё-
36Τριάντα έξιtridhjetёegjashtё-
37Τριάντα επτάtridhjetёeshtatё-
38Τριάντα οκτώtridhjetёetetё-
39Τριάντα εννέαtridhjetёenёntё-
40σαράνταdyzet-
41Σαράντα έναdyzetenjё-
42Σαράντα δύοdyzetёedy-
43Σαράντα τρειςdyzetёetre-
44Σαράντα τέσσεραdyzetёekatёr-
45Σαράντα πέντεdyzetёepesё-
46Σαράντα έξιdyzetёegjashtё-
47Σαράντα επτάdyzetёeshtatё-
48Σαράντα οκτώdyzetёetetё-
49Σαράντα εννέαdyzetёenёntё-
50πενήνταpesёdhjetё-
51Πενήντα έναpesёdhjetёenjё-
52Πενήντα δύοpesёdhjetёedy-
53Πενήντα τρίαpesёdhjetёetre-
54Πενήντα τέσσεριςpesёdhjetёekatёr-
55Πενήντα πέντεpesёdhjetёepesё-
56Πενήντα έξιpesёdhjetёegjashtё-
57Πενήντα επτάpesёdhjetёeshtatё-
58Πενήντα οκτώpesёdhjetёetetё-
59Πενήντα εννέαpesёdhjetёenёntё-
60εξήνταgjashtёdhjetё-
61Εξήντα έναgjashtёdhjetёenjё-
62Εξήντα δύοgjashtёdhjetёedy-
63Εξήντα τρειςgjashtёdhjetёetre-
64Εξήντα τέσσεριςgjashtёdhjetёekatёr-
65Εξήντα πέντεgjashtёdhjetёepesё-
66Εξήντα έξιgjashtёdhjetёegjashtё-
67Εξήντα επτάgjashtёdhjetёeshtatё-
68Εξήντα οκτώgjashtёdhjetёetetё-
69Εξήντα εννέαgjashtёdhjetёenёntё-
70εβδομήνταshtatёdhjetё-
71Εβδομήντα έναshtatёdhjetёenjё-
72Εβδομήντα δύοshtatёdhjetёedy-
73Εβδομήντα τρίαshtatёdhjetёetre-
74Εβδομήντα τέσσεραshtatёdhjetёekatёr-
75Εβδομήντα πέντεshtatёdhjetёepesё-
76Εβδομήντα έξιshtatёdhjetёegjashtё-
77Εβδομήντα επτάshtatёdhjetёeshtatё-
78Εβδομήντα οκτώshtatёdhjetёetetё-
79Εβδομήντα εννέαshtatёdhjetёenёntё-
80ογδόνταtetёdhjetё-
81Ογδόντα έναtetёdhjetёenjё-
82Ογδόντα δύοtetёdhjetёedy-
83Ογδόντα τρειςtetёdhjetёetre-
84Ογδόντα τέσσεριςtetёdhjetёekatёr-
85ογδόντα πέντεtetёdhjetёepesё-
86Ογδόντα έξιtetёdhjetёegjashtё-
87Ογδόντα επτάtetёdhjetёeshtatё-
88Ογδόντα οκτώtetёdhjetёetetё-
89Ογδόντα εννέαtetёdhjetёenёntё-
90ενενήνταnёntёdhjetё-
91Ενενήντα έναςnёntёdhjetёenjё-
92Ενενήντα δύοnёntёdhjetёedy-
93Ενενήντα τρίαnёntёdhjetёetre-
94Ενενήντα τέσσεραnёntёdhjetёekatёr-
95Ενενήντα πέντεnёntёdhjetёepesё-
96Ενενήντα έξιnёntёdhjetёegjashtё-
97Ενενήντα επτάnёntёdhjetёeshtatё-
98Ενενήντα οκτώnёntёdhjetёetetё-
99Ενενήντα εννέαnёntёdhjetёenёntё-
100εκατόnjёqind-

Comments

Loading Comments