Αριθμοί στα Αζερμπαϊτζάν

Αριθμοί στα Αζερμπαϊτζάν

0
Sıfır
μηδέν
1
Bir
ένα
2
Iki
δύο
3
Üç
τρία
4
Dörd
τέσσερα
5
Beş
πέντε
6
Altı
έξι
7
Yeddi
εφτά
8
Səkkiz
οχτώ
9
Doqquz
εννέα
10
On
δέκα
11
On bir
ένδεκα
12
On iki
δώδεκα
13
On üç
δεκατρία
14
On dörd
δεκατέσσερα
15
On beş
δεκαπέντε
16
On altı
δεκαέξι
17
On yeddi
δεκαεπτά
18
On səkkiz
δεκαοκτώ
19
On doqquz
δεκαεννιά
20
Iyirmi
είκοσι
21
Iyirmi bir
Είκοσι ένα
22
İyirmi iki
Είκοσι δύο
23
Iyirmi üç
Είκοσι τρία
24
Iyirmi dörd
Είκοσι τέσσερα
25
Iyirmi beş
Είκοσι πέντε
26
Iyirmi altı
Είκοσι έξι
27
Iyirmi yeddi
Είκοσι επτά
28
Iyirmi səkkiz
Είκοσι οκτώ
29
Iyirmi doqquz
Είκοσι εννέα
30
Otuz
τριάντα
31
Otuz bir
Τριάντα ένα
32
Otuz iki
Τριάντα δύο
33
Otuz üç
Τριάντα τρία
34
Otuz dörd
Τριάντα τέσσερα
35
Otuz beş
Τριάντα πέντε
36
Otuz altı
Τριάντα έξι
37
Otuz yeddi
Τριάντα επτά
38
Otuz səkkiz
Τριάντα οκτώ
39
Otuz doqquz
Τριάντα εννέα
40
Qırx
σαράντα
41
Qırx bir
Σαράντα ένα
42
Qırx iki
Σαράντα δύο
43
Qırx üç
Σαράντα τρεις
44
Qırx dörd
Σαράντα τέσσερα
45
Qırx beş
Σαράντα πέντε
46
Qırx altı
Σαράντα έξι
47
Qırx yeddi
Σαράντα επτά
48
Qırx səkkiz
Σαράντα οκτώ
49
Qırx doqquz
Σαράντα εννέα
50
Əlli
πενήντα
51
Əlli bir
Πενήντα ένα
52
Əlli iki
Πενήντα δύο
53
Əlli üç
Πενήντα τρία
54
Əlli dörd
Πενήντα τέσσερις
55
Əlli beş
Πενήντα πέντε
56
Əlli altı
Πενήντα έξι
57
Əlli yeddi
Πενήντα επτά
58
Əlli səkkiz
Πενήντα οκτώ
59
Əlli doqquz
Πενήντα εννέα
60
Altmış
εξήντα
61
Altmış bir
Εξήντα ένα
62
Sixty iki
Εξήντα δύο
63
Altmış üç
Εξήντα τρεις
64
Altmış dörd
Εξήντα τέσσερις
65
Altmış beş
Εξήντα πέντε
66
Altmış altı
Εξήντα έξι
67
Altmış yeddi
Εξήντα επτά
68
Altmış səkkiz
Εξήντα οκτώ
69
Sixty doqquz
Εξήντα εννέα
70
Yetmiş
εβδομήντα
71
Yetmiş bir
Εβδομήντα ένα
72
Yetmiş iki
Εβδομήντα δύο
73
Yetmiş üç
Εβδομήντα τρία
74
Yetmiş dörd
Εβδομήντα τέσσερα
75
Yetmiş beş
Εβδομήντα πέντε
76
Yetmiş altı
Εβδομήντα έξι
77
Yetmiş yeddi
Εβδομήντα επτά
78
Yetmiş səkkiz
Εβδομήντα οκτώ
79
Yetmiş doqquz
Εβδομήντα εννέα
80
Səksən
ογδόντα
81
Səksən bir
Ογδόντα ένα
82
Səksən iki
Ογδόντα δύο
83
Səksən üç
Ογδόντα τρεις
84
Səksən dörd
Ογδόντα τέσσερις
85
Səksən beş
ογδόντα πέντε
86
Səksən altı
Ογδόντα έξι
87
Səksən yeddi
Ογδόντα επτά
88
Səksən səkkiz
Ογδόντα οκτώ
89
Səksən doqquz
Ογδόντα εννέα
90
Doxsan
ενενήντα
91
Doxsan bir
Ενενήντα ένας
92
Doxsan iki
Ενενήντα δύο
93
Doxsan üç
Ενενήντα τρία
94
Doxsan dörd
Ενενήντα τέσσερα
95
Doxsan beş
Ενενήντα πέντε
96
Doxsan altı
Ενενήντα έξι
97
Doxsan yeddi
Ενενήντα επτά
98
Doxsan səkkiz
Ενενήντα οκτώ
99
Doxsan doqquz
Ενενήντα εννέα
100
Yüz
εκατό

Comments

Loading Comments