Αριθμοί στα δανικά

Αριθμοί στα δανικά

#ΕλληνικάΔανικάSound
0μηδένnul
1έναet
2δύοto
3τρίαtre
4τέσσεραfire
5πέντεfem
6έξιseks
7εφτάsyv
8οχτώotte
9εννέαni
10δέκαti
11ένδεκαelleve
12δώδεκαtolv
13δεκατρίαtretten
14δεκατέσσεραfjorten
15δεκαπέντεfemten
16δεκαέξιseksten
17δεκαεπτάsytten
18δεκαοκτώatten
19δεκαεννιάnitten
20είκοσιtyve
21Είκοσι έναenogtyve
22Είκοσι δύοtoogtyve
23Είκοσι τρίαtreogtyve
24Είκοσι τέσσεραfireogtyve
25Είκοσι πέντεfemogtyve
26Είκοσι έξιseksogtyve
27Είκοσι επτάsyvogtyve
28Είκοσι οκτώotteogtyve
29Είκοσι εννέαniogtyve
30τριάνταtredive
31Τριάντα έναenogtredive
32Τριάντα δύοtoogtredive
33Τριάντα τρίαtreogtredive
34Τριάντα τέσσεραfireogtredive
35Τριάντα πέντεfemogtredive
36Τριάντα έξιseksogtredive
37Τριάντα επτάsyvogtredive
38Τριάντα οκτώotteogtredive
39Τριάντα εννέαniogtredive
40σαράνταfyrre
41Σαράντα έναenogfyrre
42Σαράντα δύοtoogfyrre
43Σαράντα τρειςtreogfyrre
44Σαράντα τέσσεραfireogfyrre
45Σαράντα πέντεfemogfyrre
46Σαράντα έξιseksogfyrre
47Σαράντα επτάsyvogfyrre
48Σαράντα οκτώotteogfyrre
49Σαράντα εννέαniogfyrre
50πενήνταhalvtreds
51Πενήντα έναenoghalvtreds
52Πενήντα δύοtooghalvtreds
53Πενήντα τρίαtreoghalvtreds
54Πενήντα τέσσεριςfireoghalvtreds
55Πενήντα πέντεfemoghalvtreds
56Πενήντα έξιseksoghalvtreds
57Πενήντα επτάsyvoghalvtreds
58Πενήντα οκτώotteoghalvtreds
59Πενήντα εννέαnioghalvtreds
60εξήνταtres
61Εξήντα έναenogtres
62Εξήντα δύοtoogtres
63Εξήντα τρειςtreogtres
64Εξήντα τέσσεριςfireogtres
65Εξήντα πέντεfemogtres
66Εξήντα έξιseksogtres
67Εξήντα επτάsyvogtres
68Εξήντα οκτώotteogtres
69Εξήντα εννέαniogtres
70εβδομήνταhalvfjerds
71Εβδομήντα έναenoghalvfjerds
72Εβδομήντα δύοtooghalvfjerds
73Εβδομήντα τρίαtreoghalvfjerds
74Εβδομήντα τέσσεραfireoghalvfjerds
75Εβδομήντα πέντεfemoghalvfjerds
76Εβδομήντα έξιseksoghalvfjerds
77Εβδομήντα επτάsyvoghalvfjerds
78Εβδομήντα οκτώotteoghalvfjerds
79Εβδομήντα εννέαnioghalvfjerds
80ογδόνταfirs
81Ογδόντα έναenogfirs
82Ογδόντα δύοtoogfirs
83Ογδόντα τρειςtreogfirs
84Ογδόντα τέσσεριςfireogfirs
85ογδόντα πέντεfemogfirs
86Ογδόντα έξιseksogfirs
87Ογδόντα επτάsyvogfirs
88Ογδόντα οκτώotteogfirs
89Ογδόντα εννέαniogfirs
90ενενήνταhalvfems
91Ενενήντα έναςenoghalvfems
92Ενενήντα δύοtooghalvfems
93Ενενήντα τρίαtreoghalvfems
94Ενενήντα τέσσεραfireoghalvfems
95Ενενήντα πέντεfemoghalvfems
96Ενενήντα έξιseksoghalvfems
97Ενενήντα επτάsyvoghalvfems
98Ενενήντα οκτώotteoghalvfems
99Ενενήντα εννέαnioghalvfems
100εκατόhundrede

Comments

Loading Comments