Αριθμοί στα δανικά

Αριθμοί στα δανικά

0
nul
μηδέν
1
et
ένα
2
to
δύο
3
tre
τρία
4
fire
τέσσερα
5
fem
πέντε
6
seks
έξι
7
syv
εφτά
8
otte
οχτώ
9
ni
εννέα
10
ti
δέκα
11
elleve
ένδεκα
12
tolv
δώδεκα
13
tretten
δεκατρία
14
fjorten
δεκατέσσερα
15
femten
δεκαπέντε
16
seksten
δεκαέξι
17
sytten
δεκαεπτά
18
atten
δεκαοκτώ
19
nitten
δεκαεννιά
20
tyve
είκοσι
21
enogtyve
Είκοσι ένα
22
toogtyve
Είκοσι δύο
23
treogtyve
Είκοσι τρία
24
fireogtyve
Είκοσι τέσσερα
25
femogtyve
Είκοσι πέντε
26
seksogtyve
Είκοσι έξι
27
syvogtyve
Είκοσι επτά
28
otteogtyve
Είκοσι οκτώ
29
niogtyve
Είκοσι εννέα
30
tredive
τριάντα
31
enogtredive
Τριάντα ένα
32
toogtredive
Τριάντα δύο
33
treogtredive
Τριάντα τρία
34
fireogtredive
Τριάντα τέσσερα
35
femogtredive
Τριάντα πέντε
36
seksogtredive
Τριάντα έξι
37
syvogtredive
Τριάντα επτά
38
otteogtredive
Τριάντα οκτώ
39
niogtredive
Τριάντα εννέα
40
fyrre
σαράντα
41
enogfyrre
Σαράντα ένα
42
toogfyrre
Σαράντα δύο
43
treogfyrre
Σαράντα τρεις
44
fireogfyrre
Σαράντα τέσσερα
45
femogfyrre
Σαράντα πέντε
46
seksogfyrre
Σαράντα έξι
47
syvogfyrre
Σαράντα επτά
48
otteogfyrre
Σαράντα οκτώ
49
niogfyrre
Σαράντα εννέα
50
halvtreds
πενήντα
51
enoghalvtreds
Πενήντα ένα
52
tooghalvtreds
Πενήντα δύο
53
treoghalvtreds
Πενήντα τρία
54
fireoghalvtreds
Πενήντα τέσσερις
55
femoghalvtreds
Πενήντα πέντε
56
seksoghalvtreds
Πενήντα έξι
57
syvoghalvtreds
Πενήντα επτά
58
otteoghalvtreds
Πενήντα οκτώ
59
nioghalvtreds
Πενήντα εννέα
60
tres
εξήντα
61
enogtres
Εξήντα ένα
62
toogtres
Εξήντα δύο
63
treogtres
Εξήντα τρεις
64
fireogtres
Εξήντα τέσσερις
65
femogtres
Εξήντα πέντε
66
seksogtres
Εξήντα έξι
67
syvogtres
Εξήντα επτά
68
otteogtres
Εξήντα οκτώ
69
niogtres
Εξήντα εννέα
70
halvfjerds
εβδομήντα
71
enoghalvfjerds
Εβδομήντα ένα
72
tooghalvfjerds
Εβδομήντα δύο
73
treoghalvfjerds
Εβδομήντα τρία
74
fireoghalvfjerds
Εβδομήντα τέσσερα
75
femoghalvfjerds
Εβδομήντα πέντε
76
seksoghalvfjerds
Εβδομήντα έξι
77
syvoghalvfjerds
Εβδομήντα επτά
78
otteoghalvfjerds
Εβδομήντα οκτώ
79
nioghalvfjerds
Εβδομήντα εννέα
80
firs
ογδόντα
81
enogfirs
Ογδόντα ένα
82
toogfirs
Ογδόντα δύο
83
treogfirs
Ογδόντα τρεις
84
fireogfirs
Ογδόντα τέσσερις
85
femogfirs
ογδόντα πέντε
86
seksogfirs
Ογδόντα έξι
87
syvogfirs
Ογδόντα επτά
88
otteogfirs
Ογδόντα οκτώ
89
niogfirs
Ογδόντα εννέα
90
halvfems
ενενήντα
91
enoghalvfems
Ενενήντα ένας
92
tooghalvfems
Ενενήντα δύο
93
treoghalvfems
Ενενήντα τρία
94
fireoghalvfems
Ενενήντα τέσσερα
95
femoghalvfems
Ενενήντα πέντε
96
seksoghalvfems
Ενενήντα έξι
97
syvoghalvfems
Ενενήντα επτά
98
otteoghalvfems
Ενενήντα οκτώ
99
nioghalvfems
Ενενήντα εννέα
100
hundrede
εκατό

Comments

Loading Comments