Αριθμοί στα φινλανδικά

Αριθμοί στα φινλανδικά

#ΕλληνικάΦινλανδικάSound
0μηδένNolla
1έναyksi
2δύοkaksi
3τρίαkolme
4τέσσεραneljä
5πέντεviisi
6έξιkuusi
7εφτάseitsemän
8οχτώkahdeksan
9εννέαyhdeksän
10δέκαkymmenen
11ένδεκαyksitoista
12δώδεκαkaksitoista
13δεκατρίαkolmetoista
14δεκατέσσεραneljätoista
15δεκαπέντεviisitoista
16δεκαέξιkuusitoista
17δεκαεπτάseitsemäntoista
18δεκαοκτώkahdeksantoista
19δεκαεννιάyhdeksäntoista
20είκοσιkaksikymmentä
21Είκοσι έναkaksikymmentäyksi
22Είκοσι δύοkaksikymmentäkaksi
23Είκοσι τρίαkaksikymmentäkolme
24Είκοσι τέσσεραkaksikymmentäneljä
25Είκοσι πέντεkaksikymmentäviisi
26Είκοσι έξιkaksikymmentäkuusi
27Είκοσι επτάkaksikymmentäseitsemän
28Είκοσι οκτώkaksikymmentäkahdeksan
29Είκοσι εννέαkaksikymmentäyhdeksän
30τριάνταkolmekymmentä
31Τριάντα έναkolmekymmentäyksi
32Τριάντα δύοkolmekymmentäkaksi
33Τριάντα τρίαkolmekymmentäkolme
34Τριάντα τέσσεραkolmekymmentäneljä
35Τριάντα πέντεkolmekymmentäviisi
36Τριάντα έξιkolmekymmentäkuusi
37Τριάντα επτάkolmekymmentäseitsemän
38Τριάντα οκτώkolmekymmentäkahdeksan
39Τριάντα εννέαkolmekymmentäyhdeksän
40σαράνταneljäkymmentä
41Σαράντα έναneljäkymmentäyksi
42Σαράντα δύοneljäkymmentäkaksi
43Σαράντα τρειςneljäkymmentäkolme
44Σαράντα τέσσεραneljäkymmentäneljä
45Σαράντα πέντεneljäkymmentäviisi
46Σαράντα έξιneljäkymmentäkuusi
47Σαράντα επτάneljäkymmentäseitsemän
48Σαράντα οκτώneljäkymmentäkahdeksan
49Σαράντα εννέαneljäkymmentäyhdeksän
50πενήνταviisikymmentä
51Πενήντα έναviisikymmentäyksi
52Πενήντα δύοviisikymmentäkaksi
53Πενήντα τρίαviisikymmentäkolme
54Πενήντα τέσσεριςviisikymmentäneljä
55Πενήντα πέντεviisikymmentäviisi
56Πενήντα έξιviisikymmentäkuusi
57Πενήντα επτάviisikymmentäseitsemän
58Πενήντα οκτώviisikymmentäkahdeksan
59Πενήντα εννέαviisikymmentäyhdeksän
60εξήνταkuusikymmentä
61Εξήντα έναkuusikymmentäyksi
62Εξήντα δύοkuusikymmentäkaksi
63Εξήντα τρειςkuusikymmentäkolme
64Εξήντα τέσσεριςkuusikymmentäneljä
65Εξήντα πέντεkuusikymmentäviisi
66Εξήντα έξιkuusikymmentäkuusi
67Εξήντα επτάkuusikymmentäseitsemän
68Εξήντα οκτώkuusikymmentäkahdeksan
69Εξήντα εννέαkuusikymmentäyhdeksän
70εβδομήνταseitsemänkymmentä
71Εβδομήντα έναseitsemänkymmentäyksi
72Εβδομήντα δύοseitsemänkymmentäkaksi
73Εβδομήντα τρίαseitsemänkymmentäkolme
74Εβδομήντα τέσσεραseitsemänkymmentäneljä
75Εβδομήντα πέντεseitsemänkymmentäviisi
76Εβδομήντα έξιseitsemänkymmentäkuusi
77Εβδομήντα επτάseitsemänkymmentäseitsemän
78Εβδομήντα οκτώseitsemänkymmentäkahdeksan
79Εβδομήντα εννέαseitsemänkymmentäyhdeksän
80ογδόνταkahdeksankymmentä
81Ογδόντα έναkahdeksankymmentäyksi
82Ογδόντα δύοkahdeksankymmentäkaksi
83Ογδόντα τρειςkahdeksankymmentäkolme
84Ογδόντα τέσσεριςkahdeksankymmentäneljä
85ογδόντα πέντεkahdeksankymmentäviisi
86Ογδόντα έξιkahdeksankymmentäkuusi
87Ογδόντα επτάkahdeksankymmentäseitsemän
88Ογδόντα οκτώkahdeksankymmentäkahdeksan
89Ογδόντα εννέαkahdeksankymmentäyhdeksän
90ενενήνταyhdeksänkymmentä
91Ενενήντα έναςyhdeksänkymmentäyksi
92Ενενήντα δύοyhdeksänkymmentäkaksi
93Ενενήντα τρίαyhdeksänkymmentäkolme
94Ενενήντα τέσσεραyhdeksänkymmentäneljä
95Ενενήντα πέντεyhdeksänkymmentäviisi
96Ενενήντα έξιyhdeksänkymmentäkuusi
97Ενενήντα επτάyhdeksänkymmentäseitsemän
98Ενενήντα οκτώyhdeksänkymmentäkahdeksan
99Ενενήντα εννέαyhdeksänkymmentäyhdeksän
100εκατόsata

Comments

Loading Comments