Αριθμοί στα γαλλικά

Αριθμοί στα γαλλικά

0
Zéro
μηδέν
1
un
ένα
2
deux
δύο
3
trois
τρία
4
quatre
τέσσερα
5
cinq
πέντε
6
six
έξι
7
sept
εφτά
8
huit
οχτώ
9
neuf
εννέα
10
dix
δέκα
11
onze
ένδεκα
12
douze
δώδεκα
13
treize
δεκατρία
14
quatorze
δεκατέσσερα
15
quinze
δεκαπέντε
16
seize
δεκαέξι
17
dix-sept
δεκαεπτά
18
dix-huit
δεκαοκτώ
19
dix-neuf
δεκαεννιά
20
vingt
είκοσι
21
vingt et un
Είκοσι ένα
22
vingt-deux
Είκοσι δύο
23
vingt-trois
Είκοσι τρία
24
vingt-quatre
Είκοσι τέσσερα
25
vingt-cinq
Είκοσι πέντε
26
vingt-six
Είκοσι έξι
27
vingt-sept
Είκοσι επτά
28
vingt-huit
Είκοσι οκτώ
29
vingt-neuf
Είκοσι εννέα
30
trente
τριάντα
31
trente et un
Τριάντα ένα
32
trente-deux
Τριάντα δύο
33
trente-trois
Τριάντα τρία
34
trente-quatre
Τριάντα τέσσερα
35
trente-cinq
Τριάντα πέντε
36
trente-six
Τριάντα έξι
37
trente-sept
Τριάντα επτά
38
trente-huit
Τριάντα οκτώ
39
trente-neuf
Τριάντα εννέα
40
quarante
σαράντα
41
quarante et un
Σαράντα ένα
42
quarante-deux
Σαράντα δύο
43
quarante-trois
Σαράντα τρεις
44
quarante-quatre
Σαράντα τέσσερα
45
quarante-cinq
Σαράντα πέντε
46
quarante-six
Σαράντα έξι
47
quarante-sept
Σαράντα επτά
48
quarante-huit
Σαράντα οκτώ
49
quarante-neuf
Σαράντα εννέα
50
cinquante
πενήντα
51
cinquante et un
Πενήντα ένα
52
cinquante-deux
Πενήντα δύο
53
cinquante-trois
Πενήντα τρία
54
cinquante-quatre
Πενήντα τέσσερις
55
cinquante-cinq
Πενήντα πέντε
56
cinquante-six
Πενήντα έξι
57
cinquante-sept
Πενήντα επτά
58
cinquante-huit
Πενήντα οκτώ
59
cinquante-neuf
Πενήντα εννέα
60
soixante
εξήντα
61
soixante et un
Εξήντα ένα
62
soixante-deux
Εξήντα δύο
63
soixante-trois
Εξήντα τρεις
64
soixante-quatre
Εξήντα τέσσερις
65
soixante-cinq
Εξήντα πέντε
66
soixante-six
Εξήντα έξι
67
soixante-sept
Εξήντα επτά
68
soixante-huit
Εξήντα οκτώ
69
soixante-neuf
Εξήντα εννέα
70
soixante-dix
εβδομήντα
71
soixante et onze
Εβδομήντα ένα
72
soixante-douze
Εβδομήντα δύο
73
soixante-treize
Εβδομήντα τρία
74
soixante-quatorze
Εβδομήντα τέσσερα
75
soixante-quinze
Εβδομήντα πέντε
76
soixante-seize
Εβδομήντα έξι
77
soixante-dix-sept
Εβδομήντα επτά
78
soixante-dix-huit
Εβδομήντα οκτώ
79
soixante-dix-neuf
Εβδομήντα εννέα
80
quatre-vingt
ογδόντα
81
quatre-vingt-un
Ογδόντα ένα
82
quatre-vingt-deux
Ογδόντα δύο
83
quatre-vingt-trois
Ογδόντα τρεις
84
quatre-vingt-quatre
Ογδόντα τέσσερις
85
quatre-vingt-cinq
ογδόντα πέντε
86
quatre-vingt-six
Ογδόντα έξι
87
quatre-vingt-sept
Ογδόντα επτά
88
quatre-vingt-huit
Ογδόντα οκτώ
89
quatre-vingt-neuf
Ογδόντα εννέα
90
quatre-vingt-dix
ενενήντα
91
quatre-vingt-onze
Ενενήντα ένας
92
quatre-vingt-douze
Ενενήντα δύο
93
quatre-vingt-treize
Ενενήντα τρία
94
quatre-vingt-quatorze
Ενενήντα τέσσερα
95
quatre-vingt-quinze
Ενενήντα πέντε
96
quatre-vingt-seize
Ενενήντα έξι
97
quatre-vingt-dix-sept
Ενενήντα επτά
98
quatre-vingt-dix-huit
Ενενήντα οκτώ
99
quatre-vingt-dix-neuf
Ενενήντα εννέα
100
cent
εκατό

Comments

Loading Comments