Αριθμοί στα γαλλικά

Αριθμοί στα γαλλικά

#ΕλληνικάΓαλλικάSound
0μηδένZéro
1έναun
2δύοdeux
3τρίαtrois
4τέσσεραquatre
5πέντεcinq
6έξιsix
7εφτάsept
8οχτώhuit
9εννέαneuf
10δέκαdix
11ένδεκαonze
12δώδεκαdouze
13δεκατρίαtreize
14δεκατέσσεραquatorze
15δεκαπέντεquinze
16δεκαέξιseize
17δεκαεπτάdix-sept
18δεκαοκτώdix-huit
19δεκαεννιάdix-neuf
20είκοσιvingt
21Είκοσι έναvingt et un
22Είκοσι δύοvingt-deux
23Είκοσι τρίαvingt-trois
24Είκοσι τέσσεραvingt-quatre
25Είκοσι πέντεvingt-cinq
26Είκοσι έξιvingt-six
27Είκοσι επτάvingt-sept
28Είκοσι οκτώvingt-huit
29Είκοσι εννέαvingt-neuf
30τριάνταtrente
31Τριάντα έναtrente et un
32Τριάντα δύοtrente-deux
33Τριάντα τρίαtrente-trois
34Τριάντα τέσσεραtrente-quatre
35Τριάντα πέντεtrente-cinq
36Τριάντα έξιtrente-six
37Τριάντα επτάtrente-sept
38Τριάντα οκτώtrente-huit
39Τριάντα εννέαtrente-neuf
40σαράνταquarante
41Σαράντα έναquarante et un
42Σαράντα δύοquarante-deux
43Σαράντα τρειςquarante-trois
44Σαράντα τέσσεραquarante-quatre
45Σαράντα πέντεquarante-cinq
46Σαράντα έξιquarante-six
47Σαράντα επτάquarante-sept
48Σαράντα οκτώquarante-huit
49Σαράντα εννέαquarante-neuf
50πενήνταcinquante
51Πενήντα έναcinquante et un
52Πενήντα δύοcinquante-deux
53Πενήντα τρίαcinquante-trois
54Πενήντα τέσσεριςcinquante-quatre
55Πενήντα πέντεcinquante-cinq
56Πενήντα έξιcinquante-six
57Πενήντα επτάcinquante-sept
58Πενήντα οκτώcinquante-huit
59Πενήντα εννέαcinquante-neuf
60εξήνταsoixante
61Εξήντα έναsoixante et un
62Εξήντα δύοsoixante-deux
63Εξήντα τρειςsoixante-trois
64Εξήντα τέσσεριςsoixante-quatre
65Εξήντα πέντεsoixante-cinq
66Εξήντα έξιsoixante-six
67Εξήντα επτάsoixante-sept
68Εξήντα οκτώsoixante-huit
69Εξήντα εννέαsoixante-neuf
70εβδομήνταsoixante-dix
71Εβδομήντα έναsoixante et onze
72Εβδομήντα δύοsoixante-douze
73Εβδομήντα τρίαsoixante-treize
74Εβδομήντα τέσσεραsoixante-quatorze
75Εβδομήντα πέντεsoixante-quinze
76Εβδομήντα έξιsoixante-seize
77Εβδομήντα επτάsoixante-dix-sept
78Εβδομήντα οκτώsoixante-dix-huit
79Εβδομήντα εννέαsoixante-dix-neuf
80ογδόνταquatre-vingt
81Ογδόντα έναquatre-vingt-un
82Ογδόντα δύοquatre-vingt-deux
83Ογδόντα τρειςquatre-vingt-trois
84Ογδόντα τέσσεριςquatre-vingt-quatre
85ογδόντα πέντεquatre-vingt-cinq
86Ογδόντα έξιquatre-vingt-six
87Ογδόντα επτάquatre-vingt-sept
88Ογδόντα οκτώquatre-vingt-huit
89Ογδόντα εννέαquatre-vingt-neuf
90ενενήνταquatre-vingt-dix
91Ενενήντα έναςquatre-vingt-onze
92Ενενήντα δύοquatre-vingt-douze
93Ενενήντα τρίαquatre-vingt-treize
94Ενενήντα τέσσεραquatre-vingt-quatorze
95Ενενήντα πέντεquatre-vingt-quinze
96Ενενήντα έξιquatre-vingt-seize
97Ενενήντα επτάquatre-vingt-dix-sept
98Ενενήντα οκτώquatre-vingt-dix-huit
99Ενενήντα εννέαquatre-vingt-dix-neuf
100εκατόcent

Comments

Loading Comments