Αριθμοί στα γερμανικά

Αριθμοί στα γερμανικά

#ΕλληνικάΓερμανικάSound
0μηδένNull
1έναEins
2δύοZwei
3τρίαDrei
4τέσσεραVier
5πέντεFünf
6έξιSechs
7εφτάSieben
8οχτώAcht
9εννέαNeun
10δέκαZehn
11ένδεκαElf
12δώδεκαZwölf
13δεκατρίαDreizehn
14δεκατέσσεραVierzehn
15δεκαπέντεFünfzehn
16δεκαέξιSechzehn
17δεκαεπτάSiebzehn
18δεκαοκτώAchtzehn
19δεκαεννιάNeunzehn
20είκοσιZwanzig
21Είκοσι έναEinundzwanzig
22Είκοσι δύοZweiundzwanzig
23Είκοσι τρίαDreiundzwanzig
24Είκοσι τέσσεραVierundzwanzig
25Είκοσι πέντεFϋnfundzwanzig
26Είκοσι έξιSechsundzwanzig
27Είκοσι επτάSiebenundzwanzig
28Είκοσι οκτώAchtundzwanzig
29Είκοσι εννέαNeunundzwanzig
30τριάνταDreißig
31Τριάντα έναEinunddreißig
32Τριάντα δύοZweiunddreißig
33Τριάντα τρίαDreiunddreißig
34Τριάντα τέσσεραVierunddreißig
35Τριάντα πέντεFϋnfunddreißig
36Τριάντα έξιSechsunddreißig
37Τριάντα επτάSiebenunddreißig
38Τριάντα οκτώAchtunddreißig
39Τριάντα εννέαNeununddreißig
40σαράνταVierzig
41Σαράντα έναEinundvierzig
42Σαράντα δύοZweiundvierzig
43Σαράντα τρειςDreiundvierzig
44Σαράντα τέσσεραVierundvierzig
45Σαράντα πέντεFϋnfundvierzig
46Σαράντα έξιSechsundvierzig
47Σαράντα επτάSiebenundvierzig
48Σαράντα οκτώAchtundvierzig
49Σαράντα εννέαNeunundvierzig
50πενήνταFϋnfzig
51Πενήντα έναEinundfϋnfzig
52Πενήντα δύοZweiundfϋnfzig
53Πενήντα τρίαDreiundfϋnfzig
54Πενήντα τέσσεριςVierundfϋnfzig
55Πενήντα πέντεFϋnfundfϋnfzig
56Πενήντα έξιSechsundfϋnfzig
57Πενήντα επτάSiebenundfϋnfzig
58Πενήντα οκτώAchtundfϋnfzig
59Πενήντα εννέαNeunundfünfzig
60εξήνταSechzig
61Εξήντα έναEinundsechzig
62Εξήντα δύοZweiundsechzig
63Εξήντα τρειςDreiundsechzig
64Εξήντα τέσσεριςVierundsechzig
65Εξήντα πέντεFϋnfundsechzig
66Εξήντα έξιSechsundsechzig
67Εξήντα επτάSiebenundsechzig
68Εξήντα οκτώAchtundsechzig
69Εξήντα εννέαNeunundsechzig
70εβδομήνταSiebzig
71Εβδομήντα έναEinundsiebzig
72Εβδομήντα δύοZweiundsiebzig
73Εβδομήντα τρίαDreiundsiebzig
74Εβδομήντα τέσσεραVierundsiebzig
75Εβδομήντα πέντεFϋnfundsiebzig
76Εβδομήντα έξιSechsundsiebzig
77Εβδομήντα επτάSiebenundsiebzig
78Εβδομήντα οκτώAchtundsiebzig
79Εβδομήντα εννέαNeunundsiebzig
80ογδόνταAchtzig
81Ογδόντα έναEinundachtzig
82Ογδόντα δύοZweiundachtzig
83Ογδόντα τρειςDreiundachtzig
84Ογδόντα τέσσεριςVierundachtzig
85ογδόντα πέντεFϋnfundachtzig
86Ογδόντα έξιSechsundachtzig
87Ογδόντα επτάSiebenundachtzig
88Ογδόντα οκτώAchtundachtzig
89Ογδόντα εννέαNeunundachtzig
90ενενήνταNeunzig
91Ενενήντα έναςEinundneunzig
92Ενενήντα δύοZweiundneunzig
93Ενενήντα τρίαDreiundneunzig
94Ενενήντα τέσσεραVierundneunzig
95Ενενήντα πέντεFϋnfundneunzig
96Ενενήντα έξιSechsundneunzig
97Ενενήντα επτάSiebenundneunzig
98Ενενήντα οκτώAchtundneunzig
99Ενενήντα εννέαNeunundneunzig
100εκατόHundert

Comments

Loading Comments