Αριθμοί στα ιρλανδικά

Αριθμοί στα ιρλανδικά

0
naid
μηδέν
1
a haon
ένα
2
a dó
δύο
3
a trí
τρία
4
a ceathair
τέσσερα
5
a cúig
πέντε
6
a sé
έξι
7
a seacht
εφτά
8
a hocht
οχτώ
9
a naoi
εννέα
10
a deich
δέκα
11
a haon déag
ένδεκα
12
a dó dhéag
δώδεκα
13
a trí déag
δεκατρία
14
a ceathair déag
δεκατέσσερα
15
a cúig déag
δεκαπέντε
16
a sé déag
δεκαέξι
17
a seacht déag
δεκαεπτά
18
a hocht déag
δεκαοκτώ
19
a naoi déag
δεκαεννιά
20
fiche
είκοσι
21
fiche a haon
Είκοσι ένα
22
fiche a dó
Είκοσι δύο
23
fiche a trí
Είκοσι τρία
24
fiche a ceathair
Είκοσι τέσσερα
25
fiche a cúig
Είκοσι πέντε
26
fiche a sé
Είκοσι έξι
27
fiche a seacht
Είκοσι επτά
28
fiche a hocht
Είκοσι οκτώ
29
fiche a naoi
Είκοσι εννέα
30
tríocha
τριάντα
31
tríocha a haon
Τριάντα ένα
32
tríocha a dó
Τριάντα δύο
33
tríocha a trí
Τριάντα τρία
34
tríocha a ceathair
Τριάντα τέσσερα
35
tríocha a cúig
Τριάντα πέντε
36
tríocha a sé
Τριάντα έξι
37
tríocha a seacht
Τριάντα επτά
38
tríocha a hocht
Τριάντα οκτώ
39
tríocha a naoi
Τριάντα εννέα
40
daichead
σαράντα
41
daichead a haon
Σαράντα ένα
42
daichead a dó
Σαράντα δύο
43
daichead a trí
Σαράντα τρεις
44
daichead a ceathair
Σαράντα τέσσερα
45
daichead a cúig
Σαράντα πέντε
46
daichead a sé
Σαράντα έξι
47
daichead a seacht
Σαράντα επτά
48
daichead a hocht
Σαράντα οκτώ
49
daichead a naoi
Σαράντα εννέα
50
caoga
πενήντα
51
caoga a haon
Πενήντα ένα
52
caoga a dó
Πενήντα δύο
53
caoga a trí
Πενήντα τρία
54
caoga a ceathair
Πενήντα τέσσερις
55
caoga a cúig
Πενήντα πέντε
56
caoga a sé
Πενήντα έξι
57
caoga a seacht
Πενήντα επτά
58
caoga a hocht
Πενήντα οκτώ
59
caoga a naoi
Πενήντα εννέα
60
seasca
εξήντα
61
seasca a haon
Εξήντα ένα
62
seasca a dó
Εξήντα δύο
63
seasca a trí
Εξήντα τρεις
64
seasca a ceathair
Εξήντα τέσσερις
65
seasca a cúig
Εξήντα πέντε
66
seasca a sé
Εξήντα έξι
67
seasca a seacht
Εξήντα επτά
68
seasca a hocht
Εξήντα οκτώ
69
seasca a naoi
Εξήντα εννέα
70
seachtó
εβδομήντα
71
seachtó a haon
Εβδομήντα ένα
72
seachtó a dó
Εβδομήντα δύο
73
seachtó a trí
Εβδομήντα τρία
74
seachtó a ceathair
Εβδομήντα τέσσερα
75
seachtó a cúig
Εβδομήντα πέντε
76
seachtó a sé
Εβδομήντα έξι
77
seachtó a seacht
Εβδομήντα επτά
78
seachtó a hocht
Εβδομήντα οκτώ
79
seachtó a naoi
Εβδομήντα εννέα
80
ochtó
ογδόντα
81
ochtó a haon
Ογδόντα ένα
82
ochtó a dó
Ογδόντα δύο
83
ochtó a trí
Ογδόντα τρεις
84
ochtó a ceathair
Ογδόντα τέσσερις
85
ochtó a cúig
ογδόντα πέντε
86
ochtó a sé
Ογδόντα έξι
87
ochtó a seacht
Ογδόντα επτά
88
ochtó a hocht
Ογδόντα οκτώ
89
ochtó a naoi
Ογδόντα εννέα
90
nócha
ενενήντα
91
nócha a haon
Ενενήντα ένας
92
nócha a dó
Ενενήντα δύο
93
nócha a trí
Ενενήντα τρία
94
nócha a ceathair
Ενενήντα τέσσερα
95
nócha a cúig
Ενενήντα πέντε
96
nócha a sé
Ενενήντα έξι
97
nócha a seacht
Ενενήντα επτά
98
nócha a hocht
Ενενήντα οκτώ
99
nócha a naoi
Ενενήντα εννέα
100
céad
εκατό

Comments

Loading Comments