Αριθμοί στα ισλανδική

Αριθμοί στα ισλανδική

#ΕλληνικάΙσλανδικάSound
0μηδένnúll-
1έναeinn-
2δύοtveir-
3τρίαþrír-
4τέσσεραfjórir-
5πέντεfimm-
6έξιsex-
7εφτάsjö-
8οχτώátta-
9εννέαníu-
10δέκαtíu-
11ένδεκαellefu-
12δώδεκαtólf-
13δεκατρίαþrettán-
14δεκατέσσεραfjórtán-
15δεκαπέντεfimmtán-
16δεκαέξιsextán-
17δεκαεπτάsautján-
18δεκαοκτώátján-
19δεκαεννιάnítján-
20είκοσιtuttugu-
21Είκοσι έναtuttugu og einn-
22Είκοσι δύοtuttugu og tveir-
23Είκοσι τρίαtuttugu og þrír-
24Είκοσι τέσσεραtuttugu og fjórir-
25Είκοσι πέντεtuttugu og fimm-
26Είκοσι έξιtuttugu og sex-
27Είκοσι επτάtuttugu og sjö-
28Είκοσι οκτώtuttugu og átta-
29Είκοσι εννέαtuttugu og níu-
30τριάνταþrjátíu-
31Τριάντα έναþrjátíu og einn-
32Τριάντα δύοþrjátíu og tveir-
33Τριάντα τρίαþrjátíu og þrír-
34Τριάντα τέσσεραþrjátíu og fjórir-
35Τριάντα πέντεþrjátíu og fimm-
36Τριάντα έξιþrjátíu og sex-
37Τριάντα επτάþrjátíu og sjö-
38Τριάντα οκτώþrjátíu og átta-
39Τριάντα εννέαþrjátíu og níu-
40σαράνταfjörutíu-
41Σαράντα έναfjörutíu og einn-
42Σαράντα δύοfjörutíu og tveir-
43Σαράντα τρειςfjörutíu og þrír-
44Σαράντα τέσσεραfjörutíu og fjórir-
45Σαράντα πέντεfjörutíu og fimm-
46Σαράντα έξιfjörutíu og sex-
47Σαράντα επτάfjörutíu og sjö-
48Σαράντα οκτώfjörutíu og átta-
49Σαράντα εννέαfjörutíu og níu-
50πενήνταfimmtíu-
51Πενήντα έναfimmtíu og einn-
52Πενήντα δύοfimmtíu og tveir-
53Πενήντα τρίαfimmtíu og þrír-
54Πενήντα τέσσεριςfimmtíu og fjórir-
55Πενήντα πέντεfimmtíu og fimm-
56Πενήντα έξιfimmtíu og sex-
57Πενήντα επτάfimmtíu og sjö-
58Πενήντα οκτώfimmtíu og átta-
59Πενήντα εννέαfimmtíu og níu-
60εξήνταsextíu-
61Εξήντα έναsextíu og einn-
62Εξήντα δύοsextíu og tveir-
63Εξήντα τρειςsextíu og þrír-
64Εξήντα τέσσεριςsextíu og fjórir-
65Εξήντα πέντεsextíu og fimm-
66Εξήντα έξιsextíu og sex-
67Εξήντα επτάsextíu og sjö-
68Εξήντα οκτώsextíu og átta-
69Εξήντα εννέαsextíu og níu-
70εβδομήνταsjötíu-
71Εβδομήντα έναsjötíu og einn-
72Εβδομήντα δύοsjötíu og tveir-
73Εβδομήντα τρίαsjötíu og þrír-
74Εβδομήντα τέσσεραsjötíu og fjórir-
75Εβδομήντα πέντεsjötíu og fimm-
76Εβδομήντα έξιsjötíu og sex-
77Εβδομήντα επτάsjötíu og sjö-
78Εβδομήντα οκτώsjötíu og átta-
79Εβδομήντα εννέαsjötíu og níu-
80ογδόνταáttatíu-
81Ογδόντα έναáttatíu og einn-
82Ογδόντα δύοáttatíu og tveir-
83Ογδόντα τρειςáttatíu og þrír-
84Ογδόντα τέσσεριςáttatíu og fjórir-
85ογδόντα πέντεáttatíu og fimm-
86Ογδόντα έξιáttatíu og sex-
87Ογδόντα επτάáttatíu og sjö-
88Ογδόντα οκτώáttatíu og átta-
89Ογδόντα εννέαáttatíu og níu-
90ενενήνταníutíu-
91Ενενήντα έναςníutíu og einn-
92Ενενήντα δύοníutíu og tveir-
93Ενενήντα τρίαníutíu og þrír-
94Ενενήντα τέσσεραníutíu og fjórir-
95Ενενήντα πέντεníutíu og fimm-
96Ενενήντα έξιníutíu og sex-
97Ενενήντα επτάníutíu og sjö-
98Ενενήντα οκτώníutíu og átta-
99Ενενήντα εννέαníutíu og níu-
100εκατόhundrað-

Comments

Loading Comments