Αριθμοί στα ισπανικά

Αριθμοί στα ισπανικά

0
Cero
μηδέν
1
uno
ένα
2
dos
δύο
3
tres
τρία
4
cuatro
τέσσερα
5
cinco
πέντε
6
seis
έξι
7
siete
εφτά
8
ocho
οχτώ
9
nueve
εννέα
10
diez
δέκα
11
once
ένδεκα
12
doce
δώδεκα
13
trece
δεκατρία
14
catorce
δεκατέσσερα
15
quince
δεκαπέντε
16
dieciséis
δεκαέξι
17
diecisiete
δεκαεπτά
18
dieciocho
δεκαοκτώ
19
diecinueve
δεκαεννιά
20
veinte
είκοσι
21
veintiuno
Είκοσι ένα
22
veintidós
Είκοσι δύο
23
veintitrés
Είκοσι τρία
24
veinticuatro
Είκοσι τέσσερα
25
veinticinco
Είκοσι πέντε
26
veintiséis
Είκοσι έξι
27
veintisiete
Είκοσι επτά
28
veintiocho
Είκοσι οκτώ
29
veintinueve
Είκοσι εννέα
30
treinta
τριάντα
31
treinta y uno
Τριάντα ένα
32
treinta y dos
Τριάντα δύο
33
treinta y tres
Τριάντα τρία
34
treinta y cuatro
Τριάντα τέσσερα
35
treinta y cinco
Τριάντα πέντε
36
treinta y seis
Τριάντα έξι
37
treinta y siete
Τριάντα επτά
38
treinta y ocho
Τριάντα οκτώ
39
treinta y nueve
Τριάντα εννέα
40
cuarenta
σαράντα
41
cuarenta y uno
Σαράντα ένα
42
cuarenta y dos
Σαράντα δύο
43
cuarenta y tres
Σαράντα τρεις
44
cuarenta y cuatro
Σαράντα τέσσερα
45
cuarenta y cinco
Σαράντα πέντε
46
cuarenta y seis
Σαράντα έξι
47
cuarenta y siete
Σαράντα επτά
48
cuarenta y ocho
Σαράντα οκτώ
49
cuarenta y nueve
Σαράντα εννέα
50
cincuenta
πενήντα
51
cincuenta y uno
Πενήντα ένα
52
cincuenta y dos
Πενήντα δύο
53
cincuenta y tres
Πενήντα τρία
54
cincuenta y cuatro
Πενήντα τέσσερις
55
cincuenta y cinco
Πενήντα πέντε
56
cincuenta y seis
Πενήντα έξι
57
cincuenta y siete
Πενήντα επτά
58
cincuenta y ocho
Πενήντα οκτώ
59
cincuenta y nueve
Πενήντα εννέα
60
sesenta
εξήντα
61
sesenta y uno
Εξήντα ένα
62
sesenta y dos
Εξήντα δύο
63
sesenta y tres
Εξήντα τρεις
64
sesenta y cuatro
Εξήντα τέσσερις
65
sesenta y cinco
Εξήντα πέντε
66
sesenta y seis
Εξήντα έξι
67
sesenta y siete
Εξήντα επτά
68
sesenta y ocho
Εξήντα οκτώ
69
sesenta y nueve
Εξήντα εννέα
70
setenta
εβδομήντα
71
setenta y uno
Εβδομήντα ένα
72
setenta y dos
Εβδομήντα δύο
73
setenta y tres
Εβδομήντα τρία
74
setenta y cuatro
Εβδομήντα τέσσερα
75
setenta y cinco
Εβδομήντα πέντε
76
setenta y seis
Εβδομήντα έξι
77
setenta y siete
Εβδομήντα επτά
78
setenta y ocho
Εβδομήντα οκτώ
79
setenta y nueve
Εβδομήντα εννέα
80
ochenta
ογδόντα
81
ochenta y uno
Ογδόντα ένα
82
ochenta y dos
Ογδόντα δύο
83
ochenta y tres
Ογδόντα τρεις
84
ochenta y cuatro
Ογδόντα τέσσερις
85
ochenta y cinco
ογδόντα πέντε
86
ochenta y seis
Ογδόντα έξι
87
ochenta y siete
Ογδόντα επτά
88
ochenta y ocho
Ογδόντα οκτώ
89
ochenta y nueve
Ογδόντα εννέα
90
noventa
ενενήντα
91
noventa y uno
Ενενήντα ένας
92
noventa y dos
Ενενήντα δύο
93
noventa y tres
Ενενήντα τρία
94
noventa y cuatro
Ενενήντα τέσσερα
95
noventa y cinco
Ενενήντα πέντε
96
noventa y seis
Ενενήντα έξι
97
noventa y siete
Ενενήντα επτά
98
noventa y ocho
Ενενήντα οκτώ
99
noventa y nueve
Ενενήντα εννέα
100
cien
εκατό

Comments

Loading Comments