Αριθμοί στα ιταλικά

Αριθμοί στα ιταλικά

#ΕλληνικάΙταλικάSound
0μηδένZero
1έναuno
2δύοdue
3τρίαtre
4τέσσεραquattro
5πέντεcinque
6έξιsei
7εφτάsette
8οχτώotto
9εννέαnove
10δέκαdieci
11ένδεκαundici
12δώδεκαdodici
13δεκατρίαtredici
14δεκατέσσεραquattordici
15δεκαπέντεquindici
16δεκαέξιsedici
17δεκαεπτάdiciassette
18δεκαοκτώdiciotto
19δεκαεννιάdiciannove
20είκοσιventi
21Είκοσι έναventuno
22Είκοσι δύοventidue
23Είκοσι τρίαventitré
24Είκοσι τέσσεραventiquattro
25Είκοσι πέντεventicinque
26Είκοσι έξιventisei
27Είκοσι επτάventisette
28Είκοσι οκτώventotto
29Είκοσι εννέαventinove
30τριάνταtrenta
31Τριάντα έναtrentuno
32Τριάντα δύοtrentadue
33Τριάντα τρίαtrentatré
34Τριάντα τέσσεραtrentaquattro
35Τριάντα πέντεtrentacinque
36Τριάντα έξιtrentasei
37Τριάντα επτάtrentasette
38Τριάντα οκτώtrentotto
39Τριάντα εννέαtrentanove
40σαράνταquaranta
41Σαράντα έναquarantuno
42Σαράντα δύοquarantadue
43Σαράντα τρειςquarantatré
44Σαράντα τέσσεραquarantaquattro
45Σαράντα πέντεquarantacinque
46Σαράντα έξιquarantasei
47Σαράντα επτάquarantasette
48Σαράντα οκτώquarantotto
49Σαράντα εννέαquarantanove
50πενήνταcinquanta
51Πενήντα έναcinquantuno
52Πενήντα δύοcinquantadue
53Πενήντα τρίαcinquantatré
54Πενήντα τέσσεριςcinquantaquattro
55Πενήντα πέντεcinquantacinque
56Πενήντα έξιcinquantasei
57Πενήντα επτάcinquantasette
58Πενήντα οκτώcinquantotto
59Πενήντα εννέαcinquantanove
60εξήνταsessanta
61Εξήντα έναsessantuno
62Εξήντα δύοsessantadue
63Εξήντα τρειςsessantatré
64Εξήντα τέσσεριςsessantaquattro
65Εξήντα πέντεsessantacinque
66Εξήντα έξιsessantasei
67Εξήντα επτάsessantasette
68Εξήντα οκτώsessantotto
69Εξήντα εννέαsessantanove
70εβδομήνταsettanta
71Εβδομήντα έναsettantuno
72Εβδομήντα δύοsettantadue
73Εβδομήντα τρίαsettantatré
74Εβδομήντα τέσσεραsettantaquattro
75Εβδομήντα πέντεsettantacinque
76Εβδομήντα έξιsettantasei
77Εβδομήντα επτάsettantasette
78Εβδομήντα οκτώsettantotto
79Εβδομήντα εννέαsettantanove
80ογδόνταottanta
81Ογδόντα έναottantuno
82Ογδόντα δύοottantadue
83Ογδόντα τρειςottantatré
84Ογδόντα τέσσεριςottantaquattro
85ογδόντα πέντεottantacinque
86Ογδόντα έξιottantasei
87Ογδόντα επτάottantasette
88Ογδόντα οκτώottantotto
89Ογδόντα εννέαottantanove
90ενενήνταnovanta
91Ενενήντα έναςnovantuno
92Ενενήντα δύοnovantadue
93Ενενήντα τρίαnovantatré
94Ενενήντα τέσσεραnovantaquattro
95Ενενήντα πέντεnovantacinque
96Ενενήντα έξιnovantasei
97Ενενήντα επτάnovantasette
98Ενενήντα οκτώnovantotto
99Ενενήντα εννέαnovantanove
100εκατόcento

Comments

Loading Comments