Αριθμοί στα Καζακστάν

Αριθμοί στα Καζακστάν

#ΕλληνικάΚαζακστανικάSound
0μηδένнөл-
1έναбір-
2δύοекі-
3τρίαүш-
4τέσσεραтөрт-
5πέντεбес-
6έξιалты-
7εφτάжеті-
8οχτώсегіз-
9εννέαтоғыз-
10δέκαон-
11ένδεκαон бір-
12δώδεκαон екі-
13δεκατρίαон үш-
14δεκατέσσεραон төрт-
15δεκαπέντεон бес-
16δεκαέξιон алты-
17δεκαεπτάон жеті-
18δεκαοκτώон сегіз-
19δεκαεννιάон тоғыз-
20είκοσιжиырма-
21Είκοσι έναжиырма бір-
22Είκοσι δύοжиырма екі-
23Είκοσι τρίαжиырма үш-
24Είκοσι τέσσεραжиырма төрт-
25Είκοσι πέντεжиырма бес-
26Είκοσι έξιжиырма алты-
27Είκοσι επτάжиырма жеті-
28Είκοσι οκτώжиырма сегіз-
29Είκοσι εννέαжиырма тоғыз-
30τριάνταотыз-
31Τριάντα έναОтыз бір-
32Τριάντα δύοОтыз екі-
33Τριάντα τρίαотыз үш-
34Τριάντα τέσσεραОтыз төрт-
35Τριάντα πέντεОтыз бес-
36Τριάντα έξιотыз алты-
37Τριάντα επτάОтыз жеті-
38Τριάντα οκτώОтыз сегіз-
39Τριάντα εννέαОтыз тоғыз-
40σαράνταқырық-
41Σαράντα έναҚырық бір-
42Σαράντα δύοқырық екі-
43Σαράντα τρειςқырық үш-
44Σαράντα τέσσεραқырық төрт-
45Σαράντα πέντεқырық бес-
46Σαράντα έξιҚырық алты-
47Σαράντα επτάқырық жеті-
48Σαράντα οκτώқырық сегіз-
49Σαράντα εννέαқырық тоғыз-
50πενήνταелу-
51Πενήντα έναелу бір-
52Πενήντα δύοелу екі-
53Πενήντα τρίαелу үш-
54Πενήντα τέσσεριςелу төрт-
55Πενήντα πέντεелу бес-
56Πενήντα έξιелу алты-
57Πενήντα επτάелу жеті-
58Πενήντα οκτώелу сегіз-
59Πενήντα εννέαелу тоғыз-
60εξήνταалпыс-
61Εξήντα έναАлпыс бір-
62Εξήντα δύοалпыс екі-
63Εξήντα τρειςалпыс үш-
64Εξήντα τέσσεριςАлпыс төрт-
65Εξήντα πέντεалпыс бес-
66Εξήντα έξιАлпыс алты-
67Εξήντα επτάАлпыс жеті-
68Εξήντα οκτώалпыс сегіз-
69Εξήντα εννέαАлпыс тоғыз-
70εβδομήνταжетпіс-
71Εβδομήντα έναжетпіс бір-
72Εβδομήντα δύοжетпіс екі-
73Εβδομήντα τρίαжетпіс үш-
74Εβδομήντα τέσσεραжетпіс төрт-
75Εβδομήντα πέντεжетпіс бес-
76Εβδομήντα έξιжетпіс алты-
77Εβδομήντα επτάжетпіс жеті-
78Εβδομήντα οκτώжетпіс сегіз-
79Εβδομήντα εννέαжетпіс тоғыз-
80ογδόνταсексен-
81Ογδόντα έναсексен бір-
82Ογδόντα δύοсексен екі-
83Ογδόντα τρειςсексен үш-
84Ογδόντα τέσσεριςсексен төрт-
85ογδόντα πέντεсексен бес-
86Ογδόντα έξιсексен алты-
87Ογδόντα επτάсексен жеті-
88Ογδόντα οκτώсексен сегіз-
89Ογδόντα εννέαсексен тоғыз-
90ενενήνταтоқсан-
91Ενενήντα έναςтоқсан бір-
92Ενενήντα δύοтоқсан екі-
93Ενενήντα τρίαтоқсан үш-
94Ενενήντα τέσσεραтоқсан төрт-
95Ενενήντα πέντεтоқсан бес-
96Ενενήντα έξιтоқсан алты-
97Ενενήντα επτάтоқсан жеті-
98Ενενήντα οκτώтоқсан сегіз-
99Ενενήντα εννέαтоқсан тоғыз-
100εκατόжүз-

Comments

Loading Comments