Αριθμοί στα κορεατικά

Αριθμοί στα κορεατικά

#ΕλληνικάΚορεατικάSound
0μηδέν
1ένα하나
2δύο
3τρία
4τέσσερα
5πέντε다섯
6έξι여섯
7εφτά일곱
8οχτώ여덟
9εννέα아홉
10δέκα
11ένδεκα열하나
12δώδεκα열둘
13δεκατρία열셋
14δεκατέσσερα열넷
15δεκαπέντε열다섯
16δεκαέξι열여섯
17δεκαεπτά열일곱
18δεκαοκτώ열여덟
19δεκαεννιά열아홉
20είκοσι스물
21Είκοσι ένα스물하나
22Είκοσι δύο스물둘
23Είκοσι τρία스물셋
24Είκοσι τέσσερα스물넷
25Είκοσι πέντε스물 다섯
26Είκοσι έξι스물 여섯
27Είκοσι επτά스물 일곱
28Είκοσι οκτώ스물여덟
29Είκοσι εννέα스물아홉
30τριάντα서른
31Τριάντα ένα서른하나
32Τριάντα δύο서른둘
33Τριάντα τρία서른셋
34Τριάντα τέσσερα서른넷
35Τριάντα πέντε서른다섯
36Τριάντα έξι서른여섯
37Τριάντα επτά서른일곱
38Τριάντα οκτώ서른여덟
39Τριάντα εννέα서른아홉
40σαράντα마흔
41Σαράντα ένα마흔하나
42Σαράντα δύο마흔둘
43Σαράντα τρεις마흔셋
44Σαράντα τέσσερα마흔넷
45Σαράντα πέντε마흔다섯
46Σαράντα έξι마흔여섯
47Σαράντα επτά마흔일곱
48Σαράντα οκτώ마흔여덟
49Σαράντα εννέα마흔아홉
50πενήντα
51Πενήντα ένα쉰하나
52Πενήντα δύο쉰둘
53Πενήντα τρία쉰셋
54Πενήντα τέσσερις쉰넷
55Πενήντα πέντε쉰다섯
56Πενήντα έξι쉰여섯
57Πενήντα επτά쉰일곱
58Πενήντα οκτώ쉰여덟
59Πενήντα εννέα쉰아홉
60εξήντα예순
61Εξήντα ένα예순하나
62Εξήντα δύο예순둘
63Εξήντα τρεις예순셋
64Εξήντα τέσσερις예순넷
65Εξήντα πέντε예순다섯
66Εξήντα έξι예순여섯
67Εξήντα επτά예순일곱
68Εξήντα οκτώ예순여덟
69Εξήντα εννέα예순아홉
70εβδομήντα일흔
71Εβδομήντα ένα일흔하나
72Εβδομήντα δύο일흔둘
73Εβδομήντα τρία일흔셋
74Εβδομήντα τέσσερα일흔넷
75Εβδομήντα πέντε일흔다섯
76Εβδομήντα έξι일흔여섯
77Εβδομήντα επτά일흔일곱
78Εβδομήντα οκτώ일흔여덟
79Εβδομήντα εννέα일흔아홉
80ογδόντα여든
81Ογδόντα ένα여든하나
82Ογδόντα δύο여든둘
83Ογδόντα τρεις여든셋
84Ογδόντα τέσσερις여든넷
85ογδόντα πέντε여든다섯
86Ογδόντα έξι여든여섯
87Ογδόντα επτά여든일곱
88Ογδόντα οκτώ여든여덟
89Ογδόντα εννέα여든아홉
90ενενήντα아흔
91Ενενήντα ένας아흔하나
92Ενενήντα δύο아흔둘
93Ενενήντα τρία아흔셋
94Ενενήντα τέσσερα아흔넷
95Ενενήντα πέντε아흔다섯
96Ενενήντα έξι아흔여섯
97Ενενήντα επτά아흔일곱
98Ενενήντα οκτώ아흔여덟
99Ενενήντα εννέα아흔아홉
100εκατό

Comments

Loading Comments