Αριθμοί στα κορεατικά

Αριθμοί στα κορεατικά

0
μηδέν
1
하나
ένα
2
δύο
3
τρία
4
τέσσερα
5
다섯
πέντε
6
여섯
έξι
7
일곱
εφτά
8
여덟
οχτώ
9
아홉
εννέα
10
δέκα
11
열하나
ένδεκα
12
열둘
δώδεκα
13
열셋
δεκατρία
14
열넷
δεκατέσσερα
15
열다섯
δεκαπέντε
16
열여섯
δεκαέξι
17
열일곱
δεκαεπτά
18
열여덟
δεκαοκτώ
19
열아홉
δεκαεννιά
20
스물
είκοσι
21
스물하나
Είκοσι ένα
22
스물둘
Είκοσι δύο
23
스물셋
Είκοσι τρία
24
스물넷
Είκοσι τέσσερα
25
스물 다섯
Είκοσι πέντε
26
스물 여섯
Είκοσι έξι
27
스물 일곱
Είκοσι επτά
28
스물여덟
Είκοσι οκτώ
29
스물아홉
Είκοσι εννέα
30
서른
τριάντα
31
서른하나
Τριάντα ένα
32
서른둘
Τριάντα δύο
33
서른셋
Τριάντα τρία
34
서른넷
Τριάντα τέσσερα
35
서른다섯
Τριάντα πέντε
36
서른여섯
Τριάντα έξι
37
서른일곱
Τριάντα επτά
38
서른여덟
Τριάντα οκτώ
39
서른아홉
Τριάντα εννέα
40
마흔
σαράντα
41
마흔하나
Σαράντα ένα
42
마흔둘
Σαράντα δύο
43
마흔셋
Σαράντα τρεις
44
마흔넷
Σαράντα τέσσερα
45
마흔다섯
Σαράντα πέντε
46
마흔여섯
Σαράντα έξι
47
마흔일곱
Σαράντα επτά
48
마흔여덟
Σαράντα οκτώ
49
마흔아홉
Σαράντα εννέα
50
πενήντα
51
쉰하나
Πενήντα ένα
52
쉰둘
Πενήντα δύο
53
쉰셋
Πενήντα τρία
54
쉰넷
Πενήντα τέσσερις
55
쉰다섯
Πενήντα πέντε
56
쉰여섯
Πενήντα έξι
57
쉰일곱
Πενήντα επτά
58
쉰여덟
Πενήντα οκτώ
59
쉰아홉
Πενήντα εννέα
60
예순
εξήντα
61
예순하나
Εξήντα ένα
62
예순둘
Εξήντα δύο
63
예순셋
Εξήντα τρεις
64
예순넷
Εξήντα τέσσερις
65
예순다섯
Εξήντα πέντε
66
예순여섯
Εξήντα έξι
67
예순일곱
Εξήντα επτά
68
예순여덟
Εξήντα οκτώ
69
예순아홉
Εξήντα εννέα
70
일흔
εβδομήντα
71
일흔하나
Εβδομήντα ένα
72
일흔둘
Εβδομήντα δύο
73
일흔셋
Εβδομήντα τρία
74
일흔넷
Εβδομήντα τέσσερα
75
일흔다섯
Εβδομήντα πέντε
76
일흔여섯
Εβδομήντα έξι
77
일흔일곱
Εβδομήντα επτά
78
일흔여덟
Εβδομήντα οκτώ
79
일흔아홉
Εβδομήντα εννέα
80
여든
ογδόντα
81
여든하나
Ογδόντα ένα
82
여든둘
Ογδόντα δύο
83
여든셋
Ογδόντα τρεις
84
여든넷
Ογδόντα τέσσερις
85
여든다섯
ογδόντα πέντε
86
여든여섯
Ογδόντα έξι
87
여든일곱
Ογδόντα επτά
88
여든여덟
Ογδόντα οκτώ
89
여든아홉
Ογδόντα εννέα
90
아흔
ενενήντα
91
아흔하나
Ενενήντα ένας
92
아흔둘
Ενενήντα δύο
93
아흔셋
Ενενήντα τρία
94
아흔넷
Ενενήντα τέσσερα
95
아흔다섯
Ενενήντα πέντε
96
아흔여섯
Ενενήντα έξι
97
아흔일곱
Ενενήντα επτά
98
아흔여덟
Ενενήντα οκτώ
99
아흔아홉
Ενενήντα εννέα
100
εκατό

Comments

Loading Comments