Αριθμοί στα κροατική γλώσσα

Αριθμοί στα κροατική γλώσσα

#ΕλληνικάΚροατικάSound
0μηδένnula-
1έναjedan-
2δύοdva-
3τρίαtri-
4τέσσεραčetiri-
5πέντεpet-
6έξιšest-
7εφτάsedam-
8οχτώosam-
9εννέαdevet-
10δέκαdeset-
11ένδεκαjedanaest-
12δώδεκαdvanaest-
13δεκατρίαtrinaest-
14δεκατέσσεραčetrnaest-
15δεκαπέντεpetnaest-
16δεκαέξιšesnaest-
17δεκαεπτάsedamnaest-
18δεκαοκτώosamnaest-
19δεκαεννιάdevetnaest-
20είκοσιdvadeset-
21Είκοσι έναdvadeset i jedan-
22Είκοσι δύοdvadeset i dva-
23Είκοσι τρίαdvadeset i tri-
24Είκοσι τέσσεραdvadeset i četiri-
25Είκοσι πέντεdvadeset i pet-
26Είκοσι έξιdvadeset i šest-
27Είκοσι επτάdvadeset i sedam-
28Είκοσι οκτώdvadeset i osam-
29Είκοσι εννέαdvadeset i devet-
30τριάνταtrideset-
31Τριάντα έναtrideset i jedan-
32Τριάντα δύοtrideset i dva-
33Τριάντα τρίαtrideset i tri-
34Τριάντα τέσσεραtrideset i četiri-
35Τριάντα πέντεtrideset i pet-
36Τριάντα έξιtrideset i šest-
37Τριάντα επτάtrideset i sedam-
38Τριάντα οκτώtrideset i osam-
39Τριάντα εννέαtrideset i devet-
40σαράνταčetrdeset-
41Σαράντα έναčetrdeset i jedan-
42Σαράντα δύοčetrdeset i dva-
43Σαράντα τρειςčetrdeset i tri-
44Σαράντα τέσσεραčetrdeset i četiri-
45Σαράντα πέντεčetrdeset i pet-
46Σαράντα έξιčetrdeset i šest-
47Σαράντα επτάčetrdeset i sedam-
48Σαράντα οκτώčetrdeset osam-
49Σαράντα εννέαčetrdeset i devet-
50πενήνταpedeset-
51Πενήντα έναpedeset i jedan-
52Πενήντα δύοpedeset i dva-
53Πενήντα τρίαpedeset i tri-
54Πενήντα τέσσεριςpedeset i četiri-
55Πενήντα πέντεpedeset i pet-
56Πενήντα έξιpedeset i šest-
57Πενήντα επτάpedeset i sedam-
58Πενήντα οκτώpedeset i osam-
59Πενήντα εννέαpedeset i devet-
60εξήνταšezdeset-
61Εξήντα έναšezdeset i jedan-
62Εξήντα δύοšezdeset i dva-
63Εξήντα τρειςšezdeset i tri-
64Εξήντα τέσσεριςšezdeset i četiri-
65Εξήντα πέντεšezdeset i pet-
66Εξήντα έξιšezdeset i šest-
67Εξήντα επτάšezdeset i sedam-
68Εξήντα οκτώšezdeset i osam-
69Εξήντα εννέαšezdeset i devet-
70εβδομήνταsedamdeset-
71Εβδομήντα έναsedamdeset i jedan-
72Εβδομήντα δύοsedamdeset i dva-
73Εβδομήντα τρίαsedamdeset i tri-
74Εβδομήντα τέσσεραsedamdeset i četiri-
75Εβδομήντα πέντεsedamdeset i pet-
76Εβδομήντα έξιsedamdeset i šest-
77Εβδομήντα επτάsedamdeset i sedam-
78Εβδομήντα οκτώsedamdeset i osam-
79Εβδομήντα εννέαsedamdeset i devet-
80ογδόνταosamdeset-
81Ογδόντα έναosamdeset i jedan-
82Ογδόντα δύοosamdeset i dva-
83Ογδόντα τρειςosamdeset i tri-
84Ογδόντα τέσσεριςosamdeset i četiri-
85ογδόντα πέντεosamdeset i pet-
86Ογδόντα έξιosamdeset i šest-
87Ογδόντα επτάosamdeset i sedam-
88Ογδόντα οκτώosamdeset i osam-
89Ογδόντα εννέαosamdeset i devet-
90ενενήνταdevedeset-
91Ενενήντα έναςdevedeset i jedan-
92Ενενήντα δύοdevedeset i dva-
93Ενενήντα τρίαdevedeset i tri-
94Ενενήντα τέσσεραdevedeset i četiri-
95Ενενήντα πέντεdevedeset i pet-
96Ενενήντα έξιdevedeset i šest-
97Ενενήντα επτάdevedeset i sedam-
98Ενενήντα οκτώdevedeset i osam-
99Ενενήντα εννέαdevedeset i devet-
100εκατόsto-

Comments

Loading Comments