Αριθμοί στα Λατινικά

Αριθμοί στα Λατινικά

0
nihil
μηδέν
1
ūnus
ένα
2
duo
δύο
3
trēs
τρία
4
quattuor
τέσσερα
5
quīnque
πέντε
6
sex
έξι
7
septem
εφτά
8
octō
οχτώ
9
novem
εννέα
10
decem
δέκα
11
ūndecim
ένδεκα
12
duodēcim
δώδεκα
13
trēdecim
δεκατρία
14
quattuordecim
δεκατέσσερα
15
quīndecim
δεκαπέντε
16
sēdecim
δεκαέξι
17
septendecim
δεκαεπτά
18
duodēvīgintī
δεκαοκτώ
19
ūndēvīgintī
δεκαεννιά
20
vīgintī
είκοσι
21
vīgintī ūnus
Είκοσι ένα
22
vīgintī duo
Είκοσι δύο
23
vīgintī trēs
Είκοσι τρία
24
vīgintī quattuor
Είκοσι τέσσερα
25
vīgintī quīnque
Είκοσι πέντε
26
vīgintī sex
Είκοσι έξι
27
vīgintī septem
Είκοσι επτά
28
vīgintī octō
Είκοσι οκτώ
29
vīgintī novem
Είκοσι εννέα
30
trīgintā
τριάντα
31
trīgintā ūnus
Τριάντα ένα
32
trīgintā duo
Τριάντα δύο
33
trīgintā trēs
Τριάντα τρία
34
trīgintā quattuor
Τριάντα τέσσερα
35
trīgintā quīnque
Τριάντα πέντε
36
trīgintā sex
Τριάντα έξι
37
trīgintā septem
Τριάντα επτά
38
trīgintā octō
Τριάντα οκτώ
39
trīgintā novem
Τριάντα εννέα
40
quadrāgintā
σαράντα
41
quadrāgintā ūnus
Σαράντα ένα
42
quadrāgintā duo
Σαράντα δύο
43
quadrāgintā trēs
Σαράντα τρεις
44
quadrāgintā quattuor
Σαράντα τέσσερα
45
quadrāgintā quīnque
Σαράντα πέντε
46
quadrāgintā sex
Σαράντα έξι
47
quadrāgintā septem
Σαράντα επτά
48
quadrāgintā octō
Σαράντα οκτώ
49
quadrāgintā novem
Σαράντα εννέα
50
quīnquāgintā
πενήντα
51
quīnquāgintā ūnus
Πενήντα ένα
52
quīnquāgintā duo
Πενήντα δύο
53
quīnquāgintā trēs
Πενήντα τρία
54
quīnquāgintā quattuor
Πενήντα τέσσερις
55
quīnquāgintā quīnque
Πενήντα πέντε
56
quīnquāgintā sex
Πενήντα έξι
57
quīnquāgintā septem
Πενήντα επτά
58
quīnquāgintā octō
Πενήντα οκτώ
59
quīnquāgintā novem
Πενήντα εννέα
60
sexāgintā
εξήντα
61
sexāgintā ūnus
Εξήντα ένα
62
sexāgintā duo
Εξήντα δύο
63
sexāgintā trēs
Εξήντα τρεις
64
sexāgintā quattuor
Εξήντα τέσσερις
65
sexāgintā quīnque
Εξήντα πέντε
66
sexāgintā sex
Εξήντα έξι
67
sexāgintā septem
Εξήντα επτά
68
sexāgintā octō
Εξήντα οκτώ
69
sexāgintā novem
Εξήντα εννέα
70
septuāgintā
εβδομήντα
71
septuāgintā ūnus
Εβδομήντα ένα
72
septuāgintā duo
Εβδομήντα δύο
73
septuāgintā trēs
Εβδομήντα τρία
74
septuāgintā quattuor
Εβδομήντα τέσσερα
75
septuāgintā quīnque
Εβδομήντα πέντε
76
septuāgintā sex
Εβδομήντα έξι
77
septuāgintā septem
Εβδομήντα επτά
78
septuāgintā octō
Εβδομήντα οκτώ
79
septuāgintā novem
Εβδομήντα εννέα
80
octōgintā
ογδόντα
81
octōgintā ūnus
Ογδόντα ένα
82
octōgintā duo
Ογδόντα δύο
83
octōgintā trēs
Ογδόντα τρεις
84
octōgintā quattuor
Ογδόντα τέσσερις
85
octōgintā quīnque
ογδόντα πέντε
86
octōgintā sex
Ογδόντα έξι
87
octōgintā septem
Ογδόντα επτά
88
octōgintā octo
Ογδόντα οκτώ
89
octōgintā novem
Ογδόντα εννέα
90
nōnāgintā
ενενήντα
91
nōnāgintā ūnus
Ενενήντα ένας
92
nōnāgintā duo
Ενενήντα δύο
93
nōnāgintā trēs
Ενενήντα τρία
94
nōnāgintā quattuor
Ενενήντα τέσσερα
95
nōnāgintā quīnque
Ενενήντα πέντε
96
nōnāgintā sex
Ενενήντα έξι
97
nōnāgintā septem
Ενενήντα επτά
98
nōnāgintā octō
Ενενήντα οκτώ
99
nōnāgintā novem
Ενενήντα εννέα
100
centum
εκατό

Comments

Loading Comments