Αριθμοί στα Λετονικά

Αριθμοί στα Λετονικά

0
nulle
μηδέν
1
viens
ένα
2
divi
δύο
3
trīs
τρία
4
četri
τέσσερα
5
pieci
πέντε
6
seši
έξι
7
septiņi
εφτά
8
astoņi
οχτώ
9
deviņi
εννέα
10
desmit
δέκα
11
vienpadsmit
ένδεκα
12
divpadsmit
δώδεκα
13
trīspadsmit
δεκατρία
14
četrpadsmit
δεκατέσσερα
15
piecpadsmit
δεκαπέντε
16
sešpadsmit
δεκαέξι
17
septiņpadsmit
δεκαεπτά
18
astoņpadsmit
δεκαοκτώ
19
deviņpadsmit
δεκαεννιά
20
divdesmit
είκοσι
21
divdesmit viens
Είκοσι ένα
22
divdesmit divi
Είκοσι δύο
23
divdesmit trīs
Είκοσι τρία
24
divdesmit četri
Είκοσι τέσσερα
25
divdesmit pieci
Είκοσι πέντε
26
divdesmit seši
Είκοσι έξι
27
divdesmit septiņi
Είκοσι επτά
28
divdesmit astoņi
Είκοσι οκτώ
29
divdesmit deviņi
Είκοσι εννέα
30
trīsdesmit
τριάντα
31
trīsdesmit viens
Τριάντα ένα
32
trīsdesmit divi
Τριάντα δύο
33
trīsdesmit trīs
Τριάντα τρία
34
trīsdesmit četri
Τριάντα τέσσερα
35
trīsdesmit pieci
Τριάντα πέντε
36
trīsdesmit seši
Τριάντα έξι
37
trīsdesmit septiņi
Τριάντα επτά
38
trīsdesmit astoņi
Τριάντα οκτώ
39
trīsdesmit deviņi
Τριάντα εννέα
40
četrdesmit
σαράντα
41
četrdesmit viens
Σαράντα ένα
42
četrdesmit divi
Σαράντα δύο
43
četrdesmit trīs
Σαράντα τρεις
44
četrdesmit četri
Σαράντα τέσσερα
45
četrdesmit pieci
Σαράντα πέντε
46
četrdesmit seši
Σαράντα έξι
47
četrdesmit septiņi
Σαράντα επτά
48
četrdesmit astoņi
Σαράντα οκτώ
49
četrdesmit deviņi
Σαράντα εννέα
50
piecdesmit
πενήντα
51
piecdesmit viens
Πενήντα ένα
52
piecdesmit divi
Πενήντα δύο
53
piecdesmit trīs
Πενήντα τρία
54
piecdesmit četri
Πενήντα τέσσερις
55
piecdesmit pieci
Πενήντα πέντε
56
piecdesmit seši
Πενήντα έξι
57
piecdesmit sepiņi
Πενήντα επτά
58
piecdesmit astoņi
Πενήντα οκτώ
59
piecdesmit deviņi
Πενήντα εννέα
60
sešdesmit
εξήντα
61
sešdesmit viens
Εξήντα ένα
62
sešdesmit divi
Εξήντα δύο
63
sešdesmit trīs
Εξήντα τρεις
64
sešdesmit četri
Εξήντα τέσσερις
65
sešdesmit pieci
Εξήντα πέντε
66
sešdesmit seši
Εξήντα έξι
67
sešdesmit septiņi
Εξήντα επτά
68
sešdesmit astoņi
Εξήντα οκτώ
69
sešdesmit deviņi
Εξήντα εννέα
70
septiņdesmit
εβδομήντα
71
septiņdesmit viens
Εβδομήντα ένα
72
septiņdesmit divi
Εβδομήντα δύο
73
septiņdesmit trīs
Εβδομήντα τρία
74
septiņdesmit četri
Εβδομήντα τέσσερα
75
septiņdesmit pieci
Εβδομήντα πέντε
76
septiņdesmit seši
Εβδομήντα έξι
77
septiņdesmit septiņi
Εβδομήντα επτά
78
septiņdesmit astoņi
Εβδομήντα οκτώ
79
septiņdesmit deviņi
Εβδομήντα εννέα
80
astoņdesmit
ογδόντα
81
astoņdesmit viens
Ογδόντα ένα
82
astoņdesmit divi
Ογδόντα δύο
83
astoņdesmit trīs
Ογδόντα τρεις
84
astoņdesmit četri
Ογδόντα τέσσερις
85
astoņdesmit pieci
ογδόντα πέντε
86
astoņdesmit seši
Ογδόντα έξι
87
astoņdesmit septiņi
Ογδόντα επτά
88
astoņdesmit astoņi
Ογδόντα οκτώ
89
astoņdesmit deviņi
Ογδόντα εννέα
90
deviņdesmit
ενενήντα
91
deviņdesmit viens
Ενενήντα ένας
92
deviņdesmit divi
Ενενήντα δύο
93
deviņdesmit trīs
Ενενήντα τρία
94
deviņdesmit četri
Ενενήντα τέσσερα
95
deviņdesmit pieci
Ενενήντα πέντε
96
deviņdesmit seši
Ενενήντα έξι
97
deviņdesmit septiņi
Ενενήντα επτά
98
deviņdesmit astoņi
Ενενήντα οκτώ
99
deviņdesmit deviņi
Ενενήντα εννέα
100
simts
εκατό

Comments

Loading Comments