Αριθμοί στα Λευκορωσική

Αριθμοί στα Λευκορωσική

#ΕλληνικάΛευκορωσικάSound
0μηδένнуль-
1έναадзін-
2δύοдва-
3τρίαтры-
4τέσσεραчатыры-
5πέντεпяць-
6έξιшэсць-
7εφτάсем-
8οχτώвосем-
9εννέαдзевяць-
10δέκαДзесяць-
11ένδεκαадзінаццаць-
12δώδεκαдванаццаць-
13δεκατρίαтрынаццаць-
14δεκατέσσεραчатырнаццаць-
15δεκαπέντεпятнаццаць-
16δεκαέξιшаснаццаць-
17δεκαεπτάсемнаццаць-
18δεκαοκτώвасемнаццаць-
19δεκαεννιάдзевятнаццаць-
20είκοσιдваццаць-
21Είκοσι έναдваццаць адзін-
22Είκοσι δύοдваццаць два-
23Είκοσι τρίαдваццаць тры-
24Είκοσι τέσσεραдваццаць чатыры-
25Είκοσι πέντεдваццаць пяць-
26Είκοσι έξιдваццаць шэсць-
27Είκοσι επτάдваццаць сем-
28Είκοσι οκτώдваццаць восем-
29Είκοσι εννέαдваццаць дзевяць-
30τριάνταтрыццаць-
31Τριάντα έναтрыццаць адзін-
32Τριάντα δύοтрыццаць два-
33Τριάντα τρίαтрыццаць тры-
34Τριάντα τέσσεραтрыццаць чатыры-
35Τριάντα πέντεтрыццаць пяць-
36Τριάντα έξιтрыццаць шэсць-
37Τριάντα επτάтрыццаць сем-
38Τριάντα οκτώтрыццаць восем-
39Τριάντα εννέαтрыццаць дзевяць-
40σαράνταсорак-
41Σαράντα έναсорак адзін-
42Σαράντα δύοсорак два-
43Σαράντα τρειςсорак тры-
44Σαράντα τέσσεραсорак чатыры-
45Σαράντα πέντεсорак пяць-
46Σαράντα έξιсорак шэсць-
47Σαράντα επτάсорак сем-
48Σαράντα οκτώсорак восем-
49Σαράντα εννέαсорак дзевяць-
50πενήνταпяцьдзесят-
51Πενήντα έναпяцьдзесят адзін-
52Πενήντα δύοпяцьдзесят два-
53Πενήντα τρίαпяцьдзесят тры-
54Πενήντα τέσσεριςпяцьдзесят чатыры-
55Πενήντα πέντεпяцьдзесят пяць-
56Πενήντα έξιпяцьдзесят шэсць-
57Πενήντα επτάпяцьдзесят сем-
58Πενήντα οκτώпяцьдзесят восем-
59Πενήντα εννέαпяцьдзесят дзевяць-
60εξήνταшэсцьдзесят-
61Εξήντα έναшэсцьдзесят адзін-
62Εξήντα δύοшэсцьдзесят два-
63Εξήντα τρειςшэсцьдзесят тры-
64Εξήντα τέσσεριςшэсцьдзесят чатыры-
65Εξήντα πέντεшэсцьдзесят пяць-
66Εξήντα έξιшэсцьдзесят шэсць-
67Εξήντα επτάшэсцьдзесят сем-
68Εξήντα οκτώшэсцьдзесят восем-
69Εξήντα εννέαшэсцьдзесят дзевяць-
70εβδομήνταсемдзесят-
71Εβδομήντα έναсемдзесят адзін-
72Εβδομήντα δύοсемдзесят два-
73Εβδομήντα τρίαсемдзесят тры-
74Εβδομήντα τέσσεραсемдзесят чатыры-
75Εβδομήντα πέντεсемдзесят пяць-
76Εβδομήντα έξιсемдзесят шэсць-
77Εβδομήντα επτάсемдзесят сем-
78Εβδομήντα οκτώсемдзесят восем-
79Εβδομήντα εννέαсемдзесят дзевяць-
80ογδόνταвосемдзесят-
81Ογδόντα έναвосемдзесят адзін-
82Ογδόντα δύοвосемдзесят два-
83Ογδόντα τρειςвосемдзесят тры-
84Ογδόντα τέσσεριςвосемдзесят чатыры-
85ογδόντα πέντεвосемдзесят пяць-
86Ογδόντα έξιвосемдзесят шэсць-
87Ογδόντα επτάвосемдзесят сем-
88Ογδόντα οκτώвосемдзесят восем-
89Ογδόντα εννέαвосемдзесят дзевяць-
90ενενήνταдзевяноста-
91Ενενήντα έναςдзевяноста адзін-
92Ενενήντα δύοдзевяноста два-
93Ενενήντα τρίαдзевяноста тры-
94Ενενήντα τέσσεραдзевяноста чатыры-
95Ενενήντα πέντεдзевяноста пяць-
96Ενενήντα έξιдзевяноста шэсць-
97Ενενήντα επτάдзевяноста сем-
98Ενενήντα οκτώдзевяноста восем-
99Ενενήντα εννέαдзевяноста дзевяць-
100εκατόсто-

Comments

Loading Comments