Αριθμοί στα λιθουανική γλώσσα

Αριθμοί στα λιθουανική γλώσσα

#ΕλληνικάΛιθουανικάSound
0μηδένnulis-
1έναvienas-
2δύοdu-
3τρίαtrys-
4τέσσεραketuri-
5πέντεpenki-
6έξιšeši-
7εφτάseptyni-
8οχτώaštuoni-
9εννέαdevyni-
10δέκαdešimt-
11ένδεκαvienuolika-
12δώδεκαdvylika-
13δεκατρίαtrylika-
14δεκατέσσεραketuriolika-
15δεκαπέντεpenkiolika-
16δεκαέξιšešiolika-
17δεκαεπτάseptyniolika-
18δεκαοκτώaštuoniolika-
19δεκαεννιάdevyniolika-
20είκοσιdvidešimt-
21Είκοσι έναdvidešimt vienas-
22Είκοσι δύοdvidešimt du-
23Είκοσι τρίαdvidešimt trys-
24Είκοσι τέσσεραdvidešimt keturi-
25Είκοσι πέντεdvidešimt penki-
26Είκοσι έξιdvidešimt šeši-
27Είκοσι επτάdvidešimt septyni-
28Είκοσι οκτώdvidešimt aštuoni-
29Είκοσι εννέαdvidešimt devyni-
30τριάνταtrisdešimt-
31Τριάντα έναtrisdešimt vienas-
32Τριάντα δύοtrisdešimt du-
33Τριάντα τρίαtrisdešimt trys-
34Τριάντα τέσσεραtrisdešimt keturi-
35Τριάντα πέντεtrisdešimt penki-
36Τριάντα έξιtrisdešimt šeši-
37Τριάντα επτάtrisdešimt septyni-
38Τριάντα οκτώtrisdešimt aštuoni-
39Τριάντα εννέαtrisdešimt devyni-
40σαράνταketuriasdešimt-
41Σαράντα έναketuriasdešimt vienas-
42Σαράντα δύοketuriasdešimt du-
43Σαράντα τρειςketuriasdešimt trys-
44Σαράντα τέσσεραketuriasdešimt keturi-
45Σαράντα πέντεketuriasdešimt penki-
46Σαράντα έξιketuriasdešimt šeši-
47Σαράντα επτάketuriasdešimt septyni-
48Σαράντα οκτώketuriasdešimt aštuoni-
49Σαράντα εννέαketuriasdešimt devyni-
50πενήνταpenkiasdešimt-
51Πενήντα έναpenkiasdešimt vienas-
52Πενήντα δύοpenkiasdešimt du-
53Πενήντα τρίαpenkiasdešimt trys-
54Πενήντα τέσσεριςpenkiasdešimt keturi-
55Πενήντα πέντεpenkiasdešimt penki-
56Πενήντα έξιpenkiasdešimt šeši-
57Πενήντα επτάpenkiasdešimt septyni-
58Πενήντα οκτώpenkiasdešimt aštuoni-
59Πενήντα εννέαpenkiasdešimt devyni-
60εξήνταšešiasdešimt-
61Εξήντα έναšešiasdešimt vienas-
62Εξήντα δύοšešiasdešimt du-
63Εξήντα τρειςšešiasdešimt trys-
64Εξήντα τέσσεριςšešiasdešimt keturi-
65Εξήντα πέντεšešiasdešimt penki-
66Εξήντα έξιšešiasdešimt šeši-
67Εξήντα επτάšešiasdešimt septyni-
68Εξήντα οκτώšešiasdešimt aštuoni-
69Εξήντα εννέαšešiasdešimt devyni-
70εβδομήνταseptyniasdešimt-
71Εβδομήντα έναseptyniasdešimt vienas-
72Εβδομήντα δύοseptyniasdešimt du-
73Εβδομήντα τρίαseptyniasdešimt trys-
74Εβδομήντα τέσσεραseptyniasdešimt keturi-
75Εβδομήντα πέντεseptyniasdešimt penki-
76Εβδομήντα έξιseptyniasdešimt šeši-
77Εβδομήντα επτάseptyniasdešimt septyni-
78Εβδομήντα οκτώseptyniasdešimt aštuoni-
79Εβδομήντα εννέαseptyniasdešimt devyni-
80ογδόνταaštuoniasdešimt-
81Ογδόντα έναaštuoniasdešimt vienas-
82Ογδόντα δύοaštuoniasdešimt du-
83Ογδόντα τρειςaštuoniasdešimt trys-
84Ογδόντα τέσσεριςaštuoniasdešimt keturi-
85ογδόντα πέντεaštuoniasdešimt penki-
86Ογδόντα έξιaštuoniasdešimt šeši-
87Ογδόντα επτάaštuoniasdešimt septyni-
88Ογδόντα οκτώaštuoniasdešimt aštuoni-
89Ογδόντα εννέαaštuoniasdešimt devyni-
90ενενήνταdevyniasdešimt-
91Ενενήντα έναςdevyniasdešimt vienas-
92Ενενήντα δύοdevyniasdešimt du-
93Ενενήντα τρίαdevyniasdešimt trys-
94Ενενήντα τέσσεραdevyniasdešimt keturi-
95Ενενήντα πέντεdevyniasdešimt penki-
96Ενενήντα έξιdevyniasdešimt šeši-
97Ενενήντα επτάdevyniasdešimt septyni-
98Ενενήντα οκτώdevyniasdešimt aštuoni-
99Ενενήντα εννέαdevyniasdešimt devyni-
100εκατόšimtas-

Comments

Loading Comments