Αριθμοί στα Μογγολία

Αριθμοί στα Μογγολία

#ΕλληνικάΜογγολικάSound
0μηδένтэг-
1έναнэг-
2δύοхоёр-
3τρίαгурав-
4τέσσεραдөрөв-
5πέντεтав-
6έξιзургаа-
7εφτάдолоо-
8οχτώнайм-
9εννέαес-
10δέκαарав-
11ένδεκαарван нэг-
12δώδεκαарван хоёр-
13δεκατρίαарван гурав-
14δεκατέσσεραарван дөрөв-
15δεκαπέντεарван тав-
16δεκαέξιарван зургаа-
17δεκαεπτάарван долоо-
18δεκαοκτώарван найм-
19δεκαεννιάарван ес-
20είκοσιхорь-
21Είκοσι έναхорин нэг-
22Είκοσι δύοхорин хоёр-
23Είκοσι τρίαхорин гурав-
24Είκοσι τέσσεραхорин дөрөв-
25Είκοσι πέντεхорин тав-
26Είκοσι έξιхорин зургаа-
27Είκοσι επτάхорин долоо-
28Είκοσι οκτώхорин найм-
29Είκοσι εννέαхорин ес-
30τριάνταгуч-
31Τριάντα έναгуч нэг-
32Τριάντα δύοгуч хоёр-
33Τριάντα τρίαгуч гурав-
34Τριάντα τέσσεραгуч дөрөв-
35Τριάντα πέντεгуч тав-
36Τριάντα έξιгуч зургаа-
37Τριάντα επτάгуч долоо-
38Τριάντα οκτώгуч найм-
39Τριάντα εννέαгуч ес-
40σαράνταдөч-
41Σαράντα έναдөч нэг-
42Σαράντα δύοдөч хоёр-
43Σαράντα τρειςдөч гурав-
44Σαράντα τέσσεραдөч дөрөв-
45Σαράντα πέντεдөч тав-
46Σαράντα έξιдөч зургаа-
47Σαράντα επτάдөч долоо-
48Σαράντα οκτώдөч найм-
49Σαράντα εννέαдөч ес-
50πενήνταтави-
51Πενήντα έναтави нэг-
52Πενήντα δύοтави хоёр-
53Πενήντα τρίαтави гурав-
54Πενήντα τέσσεριςтави дөрөв-
55Πενήντα πέντεтави тав-
56Πενήντα έξιтави зургаа-
57Πενήντα επτάтави долоо-
58Πενήντα οκτώтави найм-
59Πενήντα εννέαтави ес-
60εξήνταжар-
61Εξήντα έναжар нэг-
62Εξήντα δύοжар хоёр-
63Εξήντα τρειςжар гурав-
64Εξήντα τέσσεριςжар дөрөв-
65Εξήντα πέντεжар тав-
66Εξήντα έξιжар зургаа-
67Εξήντα επτάжар долоо-
68Εξήντα οκτώжар найм-
69Εξήντα εννέαжар ес-
70εβδομήνταдал-
71Εβδομήντα έναдал нэг-
72Εβδομήντα δύοдал хоёр-
73Εβδομήντα τρίαдал гурав-
74Εβδομήντα τέσσεραдал дөрөв-
75Εβδομήντα πέντεдал тав-
76Εβδομήντα έξιдал зургаа-
77Εβδομήντα επτάдал долоо-
78Εβδομήντα οκτώдал найм-
79Εβδομήντα εννέαдал ес-
80ογδόνταная-
81Ογδόντα έναная нэг-
82Ογδόντα δύοная хоёр-
83Ογδόντα τρειςная гурав-
84Ογδόντα τέσσεριςная дөрөв-
85ογδόντα πέντεная тав-
86Ογδόντα έξιная зургаа-
87Ογδόντα επτάная долоо-
88Ογδόντα οκτώная найм-
89Ογδόντα εννέαная ес-
90ενενήνταер-
91Ενενήντα έναςер нэг-
92Ενενήντα δύοер хоёр-
93Ενενήντα τρίαер гурав-
94Ενενήντα τέσσεραер дөрөв-
95Ενενήντα πέντεер тав-
96Ενενήντα έξιер зургаа-
97Ενενήντα επτάер долоо-
98Ενενήντα οκτώер найм-
99Ενενήντα εννέαер ес-
100εκατόнэг зуу-

Comments

Loading Comments