Αριθμοί στα νορβηγική

Αριθμοί στα νορβηγική

0
null
μηδέν
1
én
ένα
2
to
δύο
3
tre
τρία
4
fire
τέσσερα
5
fem
πέντε
6
seks
έξι
7
sju
εφτά
8
åtte
οχτώ
9
ni
εννέα
10
ti
δέκα
11
elleve
ένδεκα
12
tolv
δώδεκα
13
tretten
δεκατρία
14
fjorten
δεκατέσσερα
15
femten
δεκαπέντε
16
seksten
δεκαέξι
17
sytten
δεκαεπτά
18
atten
δεκαοκτώ
19
nitten
δεκαεννιά
20
tjue
είκοσι
21
tjueén / én og tyve
Είκοσι ένα
22
tjueto
Είκοσι δύο
23
tjuetre
Είκοσι τρία
24
tjuefire
Είκοσι τέσσερα
25
tjuefem
Είκοσι πέντε
26
tjueseks
Είκοσι έξι
27
tjuesju
Είκοσι επτά
28
tjueåtte
Είκοσι οκτώ
29
tjueni
Είκοσι εννέα
30
tretti
τριάντα
31
trettien
Τριάντα ένα
32
trettito
Τριάντα δύο
33
trettitre
Τριάντα τρία
34
trettifire
Τριάντα τέσσερα
35
trettifem
Τριάντα πέντε
36
trettiseks
Τριάντα έξι
37
trettisju
Τριάντα επτά
38
trettiåtte
Τριάντα οκτώ
39
trettini
Τριάντα εννέα
40
førti
σαράντα
41
førtien
Σαράντα ένα
42
førtito
Σαράντα δύο
43
førtitre
Σαράντα τρεις
44
førtifire
Σαράντα τέσσερα
45
førtifem
Σαράντα πέντε
46
førtiseks
Σαράντα έξι
47
førtisju
Σαράντα επτά
48
førtiåtte
Σαράντα οκτώ
49
førtini / ni og førti
Σαράντα εννέα
50
femti
πενήντα
51
femtién / en og femti
Πενήντα ένα
52
femtito
Πενήντα δύο
53
femtitre
Πενήντα τρία
54
femtifire
Πενήντα τέσσερις
55
femtifem
Πενήντα πέντε
56
femtiseks
Πενήντα έξι
57
femtisju
Πενήντα επτά
58
femtiåtte
Πενήντα οκτώ
59
femtini
Πενήντα εννέα
60
seksti
εξήντα
61
sekstien
Εξήντα ένα
62
sekstito
Εξήντα δύο
63
sekstitre
Εξήντα τρεις
64
sekstifire
Εξήντα τέσσερις
65
sekstifem
Εξήντα πέντε
66
sekstiseks
Εξήντα έξι
67
sekstisju
Εξήντα επτά
68
sekstiåtte
Εξήντα οκτώ
69
sekstini
Εξήντα εννέα
70
sytti
εβδομήντα
71
syttien
Εβδομήντα ένα
72
syttito
Εβδομήντα δύο
73
syttitre
Εβδομήντα τρία
74
syttifire
Εβδομήντα τέσσερα
75
syttifem
Εβδομήντα πέντε
76
syttiseks
Εβδομήντα έξι
77
syttisju
Εβδομήντα επτά
78
syttiåtte
Εβδομήντα οκτώ
79
syttini
Εβδομήντα εννέα
80
åtti
ογδόντα
81
åttien
Ογδόντα ένα
82
åttito
Ογδόντα δύο
83
åttitre
Ογδόντα τρεις
84
åttifire
Ογδόντα τέσσερις
85
åttifem
ογδόντα πέντε
86
åttiseks
Ογδόντα έξι
87
åttisju
Ογδόντα επτά
88
åttiåtte
Ογδόντα οκτώ
89
åttini
Ογδόντα εννέα
90
nitti
ενενήντα
91
nittien
Ενενήντα ένας
92
nittito
Ενενήντα δύο
93
nittitre
Ενενήντα τρία
94
nittifire
Ενενήντα τέσσερα
95
nittifem
Ενενήντα πέντε
96
nittiseks
Ενενήντα έξι
97
nittisju / syv og nitti
Ενενήντα επτά
98
nittiåtte
Ενενήντα οκτώ
99
nittini / ni og nitti
Ενενήντα εννέα
100
hundre
εκατό

Comments

Loading Comments