Αριθμοί στα πορτογαλικά

Αριθμοί στα πορτογαλικά

0
Zero
μηδέν
1
Um
ένα
2
Dois
δύο
3
Três
τρία
4
Quatro
τέσσερα
5
Cinco
πέντε
6
Seis
έξι
7
Sete
εφτά
8
Oito
οχτώ
9
Nove
εννέα
10
Dez
δέκα
11
Onze
ένδεκα
12
Doze
δώδεκα
13
Treze
δεκατρία
14
Catorze
δεκατέσσερα
15
Quinze
δεκαπέντε
16
Dezasseis
δεκαέξι
17
Dezassete
δεκαεπτά
18
Dezoito
δεκαοκτώ
19
Dezanove
δεκαεννιά
20
Vinte
είκοσι
21
Vinte e um
Είκοσι ένα
22
Vinte e dois
Είκοσι δύο
23
Vinte e três
Είκοσι τρία
24
Vinte e quatro
Είκοσι τέσσερα
25
Vinte e cinco
Είκοσι πέντε
26
Vinte e seis
Είκοσι έξι
27
Vinte e sete
Είκοσι επτά
28
Vinte e oito
Είκοσι οκτώ
29
Vinte e nove
Είκοσι εννέα
30
Trinta
τριάντα
31
Trinta e um
Τριάντα ένα
32
Trinta e dois
Τριάντα δύο
33
Trinta e três
Τριάντα τρία
34
Trinta e quatro
Τριάντα τέσσερα
35
Trinta e cinco
Τριάντα πέντε
36
Trinta e seis
Τριάντα έξι
37
Trinta e sete
Τριάντα επτά
38
Trinta e oito
Τριάντα οκτώ
39
Trinta e nove
Τριάντα εννέα
40
Quarenta
σαράντα
41
Quarenta e um
Σαράντα ένα
42
Quarenta e dois
Σαράντα δύο
43
Quarenta e três
Σαράντα τρεις
44
Quarenta e quatro
Σαράντα τέσσερα
45
Quarenta e cinco
Σαράντα πέντε
46
Quarenta e seis
Σαράντα έξι
47
Quarenta e sete
Σαράντα επτά
48
Quarenta e oito
Σαράντα οκτώ
49
Quarenta e nove
Σαράντα εννέα
50
Cinquenta
πενήντα
51
Cinquenta e um
Πενήντα ένα
52
Cinquenta e dois
Πενήντα δύο
53
Cinquenta e três
Πενήντα τρία
54
Cinquenta e quatro
Πενήντα τέσσερις
55
Cinquenta e cinco
Πενήντα πέντε
56
Cinquenta e seis
Πενήντα έξι
57
Cinquenta e sete
Πενήντα επτά
58
Cinquenta e oito
Πενήντα οκτώ
59
Cinquenta e nove
Πενήντα εννέα
60
Sessenta
εξήντα
61
Sessenta e um
Εξήντα ένα
62
Sessenta e dois
Εξήντα δύο
63
Sessenta e três
Εξήντα τρεις
64
Sessenta e quatro
Εξήντα τέσσερις
65
Sessenta e cinco
Εξήντα πέντε
66
Sessenta e seis
Εξήντα έξι
67
Sessenta e sete
Εξήντα επτά
68
Sessenta e oito
Εξήντα οκτώ
69
Sessenta e nove
Εξήντα εννέα
70
Setenta
εβδομήντα
71
Setenta e um
Εβδομήντα ένα
72
Setenta e dois
Εβδομήντα δύο
73
Setenta e três
Εβδομήντα τρία
74
Setenta e quatro
Εβδομήντα τέσσερα
75
Setenta e cinco
Εβδομήντα πέντε
76
Setenta e seis
Εβδομήντα έξι
77
Setenta e sete
Εβδομήντα επτά
78
Setenta e oito
Εβδομήντα οκτώ
79
Setenta e nove
Εβδομήντα εννέα
80
Oitenta
ογδόντα
81
Oitenta e um
Ογδόντα ένα
82
Oitenta e dois
Ογδόντα δύο
83
Oitenta e três
Ογδόντα τρεις
84
Oitenta e quatro
Ογδόντα τέσσερις
85
Oitenta e cinco
ογδόντα πέντε
86
Oitenta e seis
Ογδόντα έξι
87
Oitenta e sete
Ογδόντα επτά
88
Oitenta e oito
Ογδόντα οκτώ
89
Oitenta e nove
Ογδόντα εννέα
90
Noventa
ενενήντα
91
Noventa e um
Ενενήντα ένας
92
Noventa e dois
Ενενήντα δύο
93
Noventa e três
Ενενήντα τρία
94
Noventa e quatro
Ενενήντα τέσσερα
95
Noventa e cinco
Ενενήντα πέντε
96
Noventa e seis
Ενενήντα έξι
97
Noventa e sete
Ενενήντα επτά
98
Noventa e oito
Ενενήντα οκτώ
99
Noventa e nove
Ενενήντα εννέα
100
Cem
εκατό

Comments

Loading Comments