Αριθμοί στα ρωσικά

Αριθμοί στα ρωσικά

#ΕλληνικάΡωσικάSound
0μηδένноль
1έναодин
2δύοдва
3τρίαтри
4τέσσεραчетыре
5πέντεпять
6έξιшесть
7εφτάсемь
8οχτώвосемь
9εννέαдевять
10δέκαдесять
11ένδεκαодиннадцать
12δώδεκαдвенадцать
13δεκατρίαтринадцать
14δεκατέσσεραчетырнадцать
15δεκαπέντεпятнадцать
16δεκαέξιшестнадцать
17δεκαεπτάсемнадцать
18δεκαοκτώвосемнадцать
19δεκαεννιάдевятнадцать
20είκοσιдвадцать
21Είκοσι έναДвадцать один
22Είκοσι δύοДвадцать два
23Είκοσι τρίαДвадцать три
24Είκοσι τέσσεραДвадцать четыре
25Είκοσι πέντεДвадцать пять
26Είκοσι έξιДвадцать шесть
27Είκοσι επτάДвадцать семь
28Είκοσι οκτώДвадцать восемь
29Είκοσι εννέαДвадцать девять
30τριάνταтридцать
31Τριάντα έναтридцать один
32Τριάντα δύοтридцать два
33Τριάντα τρίαтридцать три
34Τριάντα τέσσεραтридцать четыре
35Τριάντα πέντεтридцать пять
36Τριάντα έξιтридцать шесть
37Τριάντα επτάтридцать семь
38Τριάντα οκτώтридцать восемь
39Τριάντα εννέαтридцать девять
40σαράνταсорок
41Σαράντα έναСорок один
42Σαράντα δύοСорок два
43Σαράντα τρειςСорок три
44Σαράντα τέσσεραСорок четыре
45Σαράντα πέντεСорок пять
46Σαράντα έξιСорок шесть
47Σαράντα επτάСорок семь
48Σαράντα οκτώСорок восемь
49Σαράντα εννέαСорокд евять
50πενήνταпятьдесят
51Πενήντα έναПятьдесят один
52Πενήντα δύοПятьдесят два
53Πενήντα τρίαПятьдесят три
54Πενήντα τέσσεριςПятьдесят четыре
55Πενήντα πέντεПятьдесят пять
56Πενήντα έξιПятьдесят шесть
57Πενήντα επτάПятьдесят семь
58Πενήντα οκτώПятьдесят восемь
59Πενήντα εννέαПятьдесят девять
60εξήνταшестьдесят
61Εξήντα έναШестьдесят один
62Εξήντα δύοШестьдесят два
63Εξήντα τρειςШестьдесят три
64Εξήντα τέσσεριςШестьдесят четыре
65Εξήντα πέντεШестьдесят пять
66Εξήντα έξιШестьдесят шесть
67Εξήντα επτάШестьдесят семь
68Εξήντα οκτώШестьдесят восемь
69Εξήντα εννέαШестьдесят девять
70εβδομήνταсемьдесят
71Εβδομήντα έναСемьдесят один
72Εβδομήντα δύοСемьдесят два
73Εβδομήντα τρίαСемьдесят три
74Εβδομήντα τέσσεραСемьдесят четыре
75Εβδομήντα πέντεСемьдесят пять
76Εβδομήντα έξιСемьдесят шесть
77Εβδομήντα επτάСемьдесят семь
78Εβδομήντα οκτώСемьдесят восемь
79Εβδομήντα εννέαСемьдесят девять
80ογδόνταвосемьдесят
81Ογδόντα έναВосемьдесят один
82Ογδόντα δύοВосемьдесят два
83Ογδόντα τρειςВосемьдесят три
84Ογδόντα τέσσεριςВосемьдесят четыре
85ογδόντα πέντεВосемьдесят пять
86Ογδόντα έξιВосемьдесят шесть
87Ογδόντα επτάВосемьдесят семь
88Ογδόντα οκτώВосемьдесят восемь
89Ογδόντα εννέαВосемьдесят девять
90ενενήνταдевяносто
91Ενενήντα έναςДевяносто один
92Ενενήντα δύοДевяносто два
93Ενενήντα τρίαДевяносто три
94Ενενήντα τέσσεραДевяносто четыре
95Ενενήντα πέντεДевяносто пять
96Ενενήντα έξιДевяносто шесть
97Ενενήντα επτάДевяносто семь
98Ενενήντα οκτώДевяносто восемь
99Ενενήντα εννέαдевяносто девять
100εκατόсто

Comments

Loading Comments