Αριθμοί στα Ρουμανικά

Αριθμοί στα Ρουμανικά

#ΕλληνικάΡουμανικάSound
0μηδένZero-
1έναunu-
2δύοdoi-
3τρίαtrei-
4τέσσεραpatru-
5πέντεcinci-
6έξιşase-
7εφτάşapte-
8οχτώopt-
9εννέαnouă-
10δέκαzece-
11ένδεκαunsprezece-
12δώδεκαdoisprezece-
13δεκατρίαtreisprezece-
14δεκατέσσεραpaisprezece-
15δεκαπέντεcincisprezece-
16δεκαέξιşaisprezece-
17δεκαεπτάşaptesprezece-
18δεκαοκτώoptsprezece-
19δεκαεννιάnouăsprezece-
20είκοσιdouăzeci-
21Είκοσι έναdouăzeci şi unu-
22Είκοσι δύοdouăzeci şi doi-
23Είκοσι τρίαdouăzeci şi trei-
24Είκοσι τέσσεραdouăzeci şi patru-
25Είκοσι πέντεdouăzeci şi cinci-
26Είκοσι έξιdouăzeci şi şase-
27Είκοσι επτάdouăzeci şi şapte-
28Είκοσι οκτώdouăzeci şi opt-
29Είκοσι εννέαdouăzeci şi nouă-
30τριάνταtreizeci-
31Τριάντα έναtreizeci şi unu-
32Τριάντα δύοtreizeci şi doi-
33Τριάντα τρίαtreizeci şi trei-
34Τριάντα τέσσεραtreizeci şi patru-
35Τριάντα πέντεtreizeci şi cinci-
36Τριάντα έξιtreizeci şi şase-
37Τριάντα επτάtreizeci şi şapte-
38Τριάντα οκτώtreizeci şi opt-
39Τριάντα εννέαtreizeci şi nouă-
40σαράνταpatruzeci-
41Σαράντα έναpatruzeci şi unu-
42Σαράντα δύοpatruzeci şi doi-
43Σαράντα τρειςpatruzeci şi trei-
44Σαράντα τέσσεραpatruzeci şi patru-
45Σαράντα πέντεpatruzeci şi cinci-
46Σαράντα έξιpatruzeci şi şase-
47Σαράντα επτάpatruzeci şi şapte-
48Σαράντα οκτώpatruzeci şi opt-
49Σαράντα εννέαpatruzeci şi nouă-
50πενήνταcincizeci-
51Πενήντα έναcincizeci şi unu-
52Πενήντα δύοcincizeci şi doi-
53Πενήντα τρίαcincizeci şi trei-
54Πενήντα τέσσεριςcincizeci şi patru-
55Πενήντα πέντεcincizeci şi cinci-
56Πενήντα έξιcincizeci şi şase-
57Πενήντα επτάcincizeci şi şapte-
58Πενήντα οκτώcincizeci şi opt-
59Πενήντα εννέαcincizeci şi nouă-
60εξήνταşaizeci-
61Εξήντα έναşaizeci şi unu-
62Εξήντα δύοşaizeci şi doi-
63Εξήντα τρειςşaizeci şi trei-
64Εξήντα τέσσεριςşaizeci şi patru-
65Εξήντα πέντεşaizeci şi cinci-
66Εξήντα έξιşaizeci şi şase-
67Εξήντα επτάşaizeci şi şapte-
68Εξήντα οκτώşaizeci şi opt-
69Εξήντα εννέαşaizeci şi nouă-
70εβδομήνταşaptezeci-
71Εβδομήντα έναşaptezeci şi unu-
72Εβδομήντα δύοşaptezeci şi doi-
73Εβδομήντα τρίαşaptezeci şi trei-
74Εβδομήντα τέσσεραşaptezeci şi patru-
75Εβδομήντα πέντεşaptezeci şi cinci-
76Εβδομήντα έξιşaptezeci şi şase-
77Εβδομήντα επτάşaptezeci şi şapte-
78Εβδομήντα οκτώşaptezeci şi opt-
79Εβδομήντα εννέαşaptezeci şi nouă-
80ογδόνταoptzeci-
81Ογδόντα έναoptzeci şi unu-
82Ογδόντα δύοoptzeci şi doi-
83Ογδόντα τρειςoptzeci şi trei-
84Ογδόντα τέσσεριςoptzeci şi patru-
85ογδόντα πέντεoptzeci şi cinci-
86Ογδόντα έξιoptzeci şi şase-
87Ογδόντα επτάoptzeci şi şapte-
88Ογδόντα οκτώoptzeci şi opt-
89Ογδόντα εννέαoptzeci şi nouă-
90ενενήνταnouăzeci-
91Ενενήντα έναςnouăzeci şi unu-
92Ενενήντα δύοnouăzeci şi doi-
93Ενενήντα τρίαnouăzeci şi trei-
94Ενενήντα τέσσεραnouăzeci şi patru-
95Ενενήντα πέντεnouăzeci şi cinci-
96Ενενήντα έξιnouăzeci şi şase-
97Ενενήντα επτάnouăzeci şi şapte-
98Ενενήντα οκτώnouăzeci şi opt-
99Ενενήντα εννέαnouăzeci şi nouă-
100εκατόo sută-

Comments

Loading Comments