Αριθμοί στα Ρουμανικά

Αριθμοί στα Ρουμανικά

0
Zero
μηδέν
1
unu
ένα
2
doi
δύο
3
trei
τρία
4
patru
τέσσερα
5
cinci
πέντε
6
şase
έξι
7
şapte
εφτά
8
opt
οχτώ
9
nouă
εννέα
10
zece
δέκα
11
unsprezece
ένδεκα
12
doisprezece
δώδεκα
13
treisprezece
δεκατρία
14
paisprezece
δεκατέσσερα
15
cincisprezece
δεκαπέντε
16
şaisprezece
δεκαέξι
17
şaptesprezece
δεκαεπτά
18
optsprezece
δεκαοκτώ
19
nouăsprezece
δεκαεννιά
20
douăzeci
είκοσι
21
douăzeci şi unu
Είκοσι ένα
22
douăzeci şi doi
Είκοσι δύο
23
douăzeci şi trei
Είκοσι τρία
24
douăzeci şi patru
Είκοσι τέσσερα
25
douăzeci şi cinci
Είκοσι πέντε
26
douăzeci şi şase
Είκοσι έξι
27
douăzeci şi şapte
Είκοσι επτά
28
douăzeci şi opt
Είκοσι οκτώ
29
douăzeci şi nouă
Είκοσι εννέα
30
treizeci
τριάντα
31
treizeci şi unu
Τριάντα ένα
32
treizeci şi doi
Τριάντα δύο
33
treizeci şi trei
Τριάντα τρία
34
treizeci şi patru
Τριάντα τέσσερα
35
treizeci şi cinci
Τριάντα πέντε
36
treizeci şi şase
Τριάντα έξι
37
treizeci şi şapte
Τριάντα επτά
38
treizeci şi opt
Τριάντα οκτώ
39
treizeci şi nouă
Τριάντα εννέα
40
patruzeci
σαράντα
41
patruzeci şi unu
Σαράντα ένα
42
patruzeci şi doi
Σαράντα δύο
43
patruzeci şi trei
Σαράντα τρεις
44
patruzeci şi patru
Σαράντα τέσσερα
45
patruzeci şi cinci
Σαράντα πέντε
46
patruzeci şi şase
Σαράντα έξι
47
patruzeci şi şapte
Σαράντα επτά
48
patruzeci şi opt
Σαράντα οκτώ
49
patruzeci şi nouă
Σαράντα εννέα
50
cincizeci
πενήντα
51
cincizeci şi unu
Πενήντα ένα
52
cincizeci şi doi
Πενήντα δύο
53
cincizeci şi trei
Πενήντα τρία
54
cincizeci şi patru
Πενήντα τέσσερις
55
cincizeci şi cinci
Πενήντα πέντε
56
cincizeci şi şase
Πενήντα έξι
57
cincizeci şi şapte
Πενήντα επτά
58
cincizeci şi opt
Πενήντα οκτώ
59
cincizeci şi nouă
Πενήντα εννέα
60
şaizeci
εξήντα
61
şaizeci şi unu
Εξήντα ένα
62
şaizeci şi doi
Εξήντα δύο
63
şaizeci şi trei
Εξήντα τρεις
64
şaizeci şi patru
Εξήντα τέσσερις
65
şaizeci şi cinci
Εξήντα πέντε
66
şaizeci şi şase
Εξήντα έξι
67
şaizeci şi şapte
Εξήντα επτά
68
şaizeci şi opt
Εξήντα οκτώ
69
şaizeci şi nouă
Εξήντα εννέα
70
şaptezeci
εβδομήντα
71
şaptezeci şi unu
Εβδομήντα ένα
72
şaptezeci şi doi
Εβδομήντα δύο
73
şaptezeci şi trei
Εβδομήντα τρία
74
şaptezeci şi patru
Εβδομήντα τέσσερα
75
şaptezeci şi cinci
Εβδομήντα πέντε
76
şaptezeci şi şase
Εβδομήντα έξι
77
şaptezeci şi şapte
Εβδομήντα επτά
78
şaptezeci şi opt
Εβδομήντα οκτώ
79
şaptezeci şi nouă
Εβδομήντα εννέα
80
optzeci
ογδόντα
81
optzeci şi unu
Ογδόντα ένα
82
optzeci şi doi
Ογδόντα δύο
83
optzeci şi trei
Ογδόντα τρεις
84
optzeci şi patru
Ογδόντα τέσσερις
85
optzeci şi cinci
ογδόντα πέντε
86
optzeci şi şase
Ογδόντα έξι
87
optzeci şi şapte
Ογδόντα επτά
88
optzeci şi opt
Ογδόντα οκτώ
89
optzeci şi nouă
Ογδόντα εννέα
90
nouăzeci
ενενήντα
91
nouăzeci şi unu
Ενενήντα ένας
92
nouăzeci şi doi
Ενενήντα δύο
93
nouăzeci şi trei
Ενενήντα τρία
94
nouăzeci şi patru
Ενενήντα τέσσερα
95
nouăzeci şi cinci
Ενενήντα πέντε
96
nouăzeci şi şase
Ενενήντα έξι
97
nouăzeci şi şapte
Ενενήντα επτά
98
nouăzeci şi opt
Ενενήντα οκτώ
99
nouăzeci şi nouă
Ενενήντα εννέα
100
o sută
εκατό

Comments

Loading Comments