Αριθμοί στα Σερβικά

Αριθμοί στα Σερβικά

#ΕλληνικάΣερβικάSound
0μηδένнула-
1έναједан-
2δύοдва-
3τρίαтри-
4τέσσεραчетири-
5πέντεпет-
6έξιшест-
7εφτάседам-
8οχτώосам-
9εννέαдевет-
10δέκαдесет-
11ένδεκαједанаест-
12δώδεκαдванаест-
13δεκατρίαтринаест-
14δεκατέσσεραчетрнаест-
15δεκαπέντεпетнаест-
16δεκαέξιшеснаест-
17δεκαεπτάседамнаест-
18δεκαοκτώосамнаест-
19δεκαεννιάдеветнаест-
20είκοσιдвадесет-
21Είκοσι έναдвадесет и један-
22Είκοσι δύοдвадесет и два-
23Είκοσι τρίαдвадесет три-
24Είκοσι τέσσεραдвадесет и четири-
25Είκοσι πέντεдвадесет и пет-
26Είκοσι έξιдвадесет и шест-
27Είκοσι επτάдвадесет и седам-
28Είκοσι οκτώдвадесет и осам-
29Είκοσι εννέαдвадесет и девет-
30τριάνταтридесет-
31Τριάντα έναтридесет и један-
32Τριάντα δύοтридесет и два-
33Τριάντα τρίαтридесет и три-
34Τριάντα τέσσεραтридесет и четири-
35Τριάντα πέντεтридесет и пети-
36Τριάντα έξιтридесет и шест-
37Τριάντα επτάтридесет и седам-
38Τριάντα οκτώтридесет и осам-
39Τριάντα εννέαтридесет и девет-
40σαράνταчетрдесет-
41Σαράντα έναчетрдесет и један-
42Σαράντα δύοчетрдесет два-
43Σαράντα τρειςчетрдесет и три-
44Σαράντα τέσσεραчетрдесет и четири-
45Σαράντα πέντεчетрдесет и пет-
46Σαράντα έξιчетрдесет и шест-
47Σαράντα επτάчетрдесет и седам-
48Σαράντα οκτώчетрдесет и осам-
49Σαράντα εννέαчетрдесет и девет-
50πενήνταпедесет-
51Πενήντα έναпедесет један-
52Πενήντα δύοпедесет два-
53Πενήντα τρίαпедесет три-
54Πενήντα τέσσεριςпедесет четврти-
55Πενήντα πέντεпедесет и пет-
56Πενήντα έξιпедесет и шест-
57Πενήντα επτάпедесет и седам-
58Πενήντα οκτώпедесет и осам-
59Πενήντα εννέαпедесет и девет-
60εξήνταшездесет-
61Εξήντα έναшездесет и један-
62Εξήντα δύοшездесет и два-
63Εξήντα τρειςшездесет и три-
64Εξήντα τέσσεριςшездесет и четири-
65Εξήντα πέντεшездесет и пет-
66Εξήντα έξιшездесет и шест-
67Εξήντα επτάшездесет и седам-
68Εξήντα οκτώшездесет и осам-
69Εξήντα εννέαшездесет и девет-
70εβδομήνταседамдесет-
71Εβδομήντα έναседамдесет и један-
72Εβδομήντα δύοседамдесет и два-
73Εβδομήντα τρίαседамдесет и три-
74Εβδομήντα τέσσεραседамдесет и четири-
75Εβδομήντα πέντεседамдесет и пет-
76Εβδομήντα έξιседамдесет и шест-
77Εβδομήντα επτάседамдесет и седам-
78Εβδομήντα οκτώседамдесет и осам-
79Εβδομήντα εννέαседамдесет и девет-
80ογδόνταосамдесет-
81Ογδόντα έναосамдесет и један-
82Ογδόντα δύοосамдесет и два-
83Ογδόντα τρειςосамдесет и три-
84Ογδόντα τέσσεριςосамдесет и четири-
85ογδόντα πέντεосамдесет и пет-
86Ογδόντα έξιосамдесет и шест-
87Ογδόντα επτάосамдесет и седам-
88Ογδόντα οκτώосамдесет и осам-
89Ογδόντα εννέαосамдесет и девет-
90ενενήνταдеведесет-
91Ενενήντα έναςдеведесет и један-
92Ενενήντα δύοдеведесет и два-
93Ενενήντα τρίαдеведесет и три-
94Ενενήντα τέσσεραдеведесет и четири-
95Ενενήντα πέντεдеведесет и пет-
96Ενενήντα έξιдеведесет и шест-
97Ενενήντα επτάдеведесет и седам-
98Ενενήντα οκτώдеведесет и осам-
99Ενενήντα εννέαдеведесет и девет-
100εκατόсто-

Comments

Loading Comments