Αριθμοί στα Σερβικά

Αριθμοί στα Σερβικά

0
нула
μηδέν
1
један
ένα
2
два
δύο
3
три
τρία
4
четири
τέσσερα
5
пет
πέντε
6
шест
έξι
7
седам
εφτά
8
осам
οχτώ
9
девет
εννέα
10
десет
δέκα
11
једанаест
ένδεκα
12
дванаест
δώδεκα
13
тринаест
δεκατρία
14
четрнаест
δεκατέσσερα
15
петнаест
δεκαπέντε
16
шеснаест
δεκαέξι
17
седамнаест
δεκαεπτά
18
осамнаест
δεκαοκτώ
19
деветнаест
δεκαεννιά
20
двадесет
είκοσι
21
двадесет и један
Είκοσι ένα
22
двадесет и два
Είκοσι δύο
23
двадесет три
Είκοσι τρία
24
двадесет и четири
Είκοσι τέσσερα
25
двадесет и пет
Είκοσι πέντε
26
двадесет и шест
Είκοσι έξι
27
двадесет и седам
Είκοσι επτά
28
двадесет и осам
Είκοσι οκτώ
29
двадесет и девет
Είκοσι εννέα
30
тридесет
τριάντα
31
тридесет и један
Τριάντα ένα
32
тридесет и два
Τριάντα δύο
33
тридесет и три
Τριάντα τρία
34
тридесет и четири
Τριάντα τέσσερα
35
тридесет и пети
Τριάντα πέντε
36
тридесет и шест
Τριάντα έξι
37
тридесет и седам
Τριάντα επτά
38
тридесет и осам
Τριάντα οκτώ
39
тридесет и девет
Τριάντα εννέα
40
четрдесет
σαράντα
41
четрдесет и један
Σαράντα ένα
42
четрдесет два
Σαράντα δύο
43
четрдесет и три
Σαράντα τρεις
44
четрдесет и четири
Σαράντα τέσσερα
45
четрдесет и пет
Σαράντα πέντε
46
четрдесет и шест
Σαράντα έξι
47
четрдесет и седам
Σαράντα επτά
48
четрдесет и осам
Σαράντα οκτώ
49
четрдесет и девет
Σαράντα εννέα
50
педесет
πενήντα
51
педесет један
Πενήντα ένα
52
педесет два
Πενήντα δύο
53
педесет три
Πενήντα τρία
54
педесет четврти
Πενήντα τέσσερις
55
педесет и пет
Πενήντα πέντε
56
педесет и шест
Πενήντα έξι
57
педесет и седам
Πενήντα επτά
58
педесет и осам
Πενήντα οκτώ
59
педесет и девет
Πενήντα εννέα
60
шездесет
εξήντα
61
шездесет и један
Εξήντα ένα
62
шездесет и два
Εξήντα δύο
63
шездесет и три
Εξήντα τρεις
64
шездесет и четири
Εξήντα τέσσερις
65
шездесет и пет
Εξήντα πέντε
66
шездесет и шест
Εξήντα έξι
67
шездесет и седам
Εξήντα επτά
68
шездесет и осам
Εξήντα οκτώ
69
шездесет и девет
Εξήντα εννέα
70
седамдесет
εβδομήντα
71
седамдесет и један
Εβδομήντα ένα
72
седамдесет и два
Εβδομήντα δύο
73
седамдесет и три
Εβδομήντα τρία
74
седамдесет и четири
Εβδομήντα τέσσερα
75
седамдесет и пет
Εβδομήντα πέντε
76
седамдесет и шест
Εβδομήντα έξι
77
седамдесет и седам
Εβδομήντα επτά
78
седамдесет и осам
Εβδομήντα οκτώ
79
седамдесет и девет
Εβδομήντα εννέα
80
осамдесет
ογδόντα
81
осамдесет и један
Ογδόντα ένα
82
осамдесет и два
Ογδόντα δύο
83
осамдесет и три
Ογδόντα τρεις
84
осамдесет и четири
Ογδόντα τέσσερις
85
осамдесет и пет
ογδόντα πέντε
86
осамдесет и шест
Ογδόντα έξι
87
осамдесет и седам
Ογδόντα επτά
88
осамдесет и осам
Ογδόντα οκτώ
89
осамдесет и девет
Ογδόντα εννέα
90
деведесет
ενενήντα
91
деведесет и један
Ενενήντα ένας
92
деведесет и два
Ενενήντα δύο
93
деведесет и три
Ενενήντα τρία
94
деведесет и четири
Ενενήντα τέσσερα
95
деведесет и пет
Ενενήντα πέντε
96
деведесет и шест
Ενενήντα έξι
97
деведесет и седам
Ενενήντα επτά
98
деведесет и осам
Ενενήντα οκτώ
99
деведесет и девет
Ενενήντα εννέα
100
сто
εκατό

Comments

Loading Comments