Αριθμοί στα Ταϊλάνδη

Αριθμοί στα Ταϊλάνδη

0
ศูนย์
μηδέν
1
หนึ่ง
ένα
2
สอง
δύο
3
สาม
τρία
4
สี่
τέσσερα
5
ห้า
πέντε
6
หก
έξι
7
เจ็ด
εφτά
8
แปด
οχτώ
9
เก้า
εννέα
10
สิบ
δέκα
11
สิบเอ็ด
ένδεκα
12
สิบสอง
δώδεκα
13
สิบสาม
δεκατρία
14
สิบสี่
δεκατέσσερα
15
สิบห้า
δεκαπέντε
16
สิบหก
δεκαέξι
17
สิบเจ็ด
δεκαεπτά
18
สิบแปด
δεκαοκτώ
19
สิบเก้า
δεκαεννιά
20
ยี่สิบ
είκοσι
21
ยี่สิบเอ็ด
Είκοσι ένα
22
ยี่สิบสอง
Είκοσι δύο
23
ยี่สิบสาม
Είκοσι τρία
24
ยี่สิบสี่
Είκοσι τέσσερα
25
ยี่สิบห้า
Είκοσι πέντε
26
ยี่สิบหก
Είκοσι έξι
27
ยี่สิบเจ็ด
Είκοσι επτά
28
ยี่สิบแปด
Είκοσι οκτώ
29
ยี่สิบเก้า
Είκοσι εννέα
30
สามสิบ
τριάντα
31
สามสิบเอ็ด
Τριάντα ένα
32
สามสิบสอง
Τριάντα δύο
33
สามสิบสาม
Τριάντα τρία
34
สามสิบสี่
Τριάντα τέσσερα
35
สามสิบห้า
Τριάντα πέντε
36
สามสิบหก
Τριάντα έξι
37
สามสิบเจ็ด
Τριάντα επτά
38
สามสิบแปด
Τριάντα οκτώ
39
สามสิบเก้า
Τριάντα εννέα
40
สี่สิบ
σαράντα
41
สี่สิบเอ็ด
Σαράντα ένα
42
สี่สิบสอง
Σαράντα δύο
43
สี่สิบสาม
Σαράντα τρεις
44
สี่สิบสี่
Σαράντα τέσσερα
45
สี่สิบห้า
Σαράντα πέντε
46
สี่สิบหก
Σαράντα έξι
47
สี่สิบเจ็ด
Σαράντα επτά
48
สี่สิบแปด
Σαράντα οκτώ
49
สี่สิบเก้า
Σαράντα εννέα
50
ห้าสิบ
πενήντα
51
ห้าสิบเอ็ด
Πενήντα ένα
52
ห้าสิบสอง
Πενήντα δύο
53
ห้าสิบสาม
Πενήντα τρία
54
ห้าสิบสี่
Πενήντα τέσσερις
55
ห้าสิบห้า
Πενήντα πέντε
56
ห้าสิบหก
Πενήντα έξι
57
ห้าสิบเจ็ด
Πενήντα επτά
58
ห้าสิบแปด
Πενήντα οκτώ
59
ห้าสิบเก้า
Πενήντα εννέα
60
หกสิบ
εξήντα
61
หกสิบเอ็ด
Εξήντα ένα
62
หกสิบสอง
Εξήντα δύο
63
หกสิบสาม
Εξήντα τρεις
64
หกสิบสี่
Εξήντα τέσσερις
65
หกสิบห้า
Εξήντα πέντε
66
หกสิบหก
Εξήντα έξι
67
หกสิบเจ็ด
Εξήντα επτά
68
หกสิบแปด
Εξήντα οκτώ
69
หกสิบเก้า
Εξήντα εννέα
70
เจ็ดสิบ
εβδομήντα
71
เจ็ดสิบเอ็ด
Εβδομήντα ένα
72
เจ็ดสิบสอง
Εβδομήντα δύο
73
เจ็ดสิบสาม
Εβδομήντα τρία
74
เจ็ดสิบสี่
Εβδομήντα τέσσερα
75
เจ็ดสิบห้า
Εβδομήντα πέντε
76
เจ็ดสิบหก
Εβδομήντα έξι
77
เจ็ดสิบเจ็ด
Εβδομήντα επτά
78
เจ็ดสิบแปด
Εβδομήντα οκτώ
79
เจ็ดสิบเก้า
Εβδομήντα εννέα
80
แปดสิบ
ογδόντα
81
แปดสิบเอ็ด
Ογδόντα ένα
82
แปดสิบสอง
Ογδόντα δύο
83
แปดสิบสาม
Ογδόντα τρεις
84
แปดสิบสี่
Ογδόντα τέσσερις
85
แปดสิบห้า
ογδόντα πέντε
86
แปดสิบหก
Ογδόντα έξι
87
แปดสิบเจ็ด
Ογδόντα επτά
88
แปดสิบแปด
Ογδόντα οκτώ
89
แปดสิบเก้า
Ογδόντα εννέα
90
เก้าสิบ
ενενήντα
91
เก้าสิบเอ็ด
Ενενήντα ένας
92
เก้าสิบสอง
Ενενήντα δύο
93
เก้าสิบสาม
Ενενήντα τρία
94
เก้าสิบสี่
Ενενήντα τέσσερα
95
เก้าสิบห้า
Ενενήντα πέντε
96
เก้าสิบหก
Ενενήντα έξι
97
เก้าสิบเจ็ด
Ενενήντα επτά
98
เก้าสิบแปด
Ενενήντα οκτώ
99
เก้าสิบเก้า
Ενενήντα εννέα
100
หนึ่งร้อย
εκατό

Comments

Loading Comments