Αριθμοί στα τουρκικά

Αριθμοί στα τουρκικά

0
Sıfır
μηδέν
1
Bir
ένα
2
Iki
δύο
3
Üç
τρία
4
Dört
τέσσερα
5
Beş
πέντε
6
Altı
έξι
7
Yedi
εφτά
8
Sekiz
οχτώ
9
Dokuz
εννέα
10
On
δέκα
11
On bir
ένδεκα
12
On iki
δώδεκα
13
On üç
δεκατρία
14
On dört
δεκατέσσερα
15
On beş
δεκαπέντε
16
On altı
δεκαέξι
17
On yedi
δεκαεπτά
18
On sekiz
δεκαοκτώ
19
On dokuz
δεκαεννιά
20
Yirmi
είκοσι
21
Yirmi bir
Είκοσι ένα
22
Yirmi iki
Είκοσι δύο
23
Yirmi üç
Είκοσι τρία
24
Yirmi dört
Είκοσι τέσσερα
25
Yirmi beş
Είκοσι πέντε
26
Yirmi altı
Είκοσι έξι
27
Yirmi yedi
Είκοσι επτά
28
Yirmi sekiz
Είκοσι οκτώ
29
Yirmi dokuz
Είκοσι εννέα
30
Otuz
τριάντα
31
Otuz bir
Τριάντα ένα
32
Otuz iki
Τριάντα δύο
33
Otuz üç
Τριάντα τρία
34
Otuz dört
Τριάντα τέσσερα
35
Otuz beş
Τριάντα πέντε
36
Otuz altı
Τριάντα έξι
37
Otuz yedi
Τριάντα επτά
38
Otuz sekiz
Τριάντα οκτώ
39
Otuz dokuz
Τριάντα εννέα
40
Kırk
σαράντα
41
Kırk bir
Σαράντα ένα
42
Kırk iki
Σαράντα δύο
43
Kırk üç
Σαράντα τρεις
44
Kırk dört
Σαράντα τέσσερα
45
Kırk beş
Σαράντα πέντε
46
Kırk altı
Σαράντα έξι
47
Kırk yedi
Σαράντα επτά
48
Kırk sekiz
Σαράντα οκτώ
49
Kırk dokuz
Σαράντα εννέα
50
Elli
πενήντα
51
Elli bir
Πενήντα ένα
52
Elli iki
Πενήντα δύο
53
Elli üç
Πενήντα τρία
54
Elli dört
Πενήντα τέσσερις
55
Elli beş
Πενήντα πέντε
56
Elli altı
Πενήντα έξι
57
Elli yedi
Πενήντα επτά
58
Elli sekiz
Πενήντα οκτώ
59
Elli dokuz
Πενήντα εννέα
60
Altmış
εξήντα
61
Altmış bir
Εξήντα ένα
62
Altmış iki
Εξήντα δύο
63
Altmış üç
Εξήντα τρεις
64
Altmış dört
Εξήντα τέσσερις
65
Altmış beş
Εξήντα πέντε
66
Altmış altı
Εξήντα έξι
67
Altmış yedi
Εξήντα επτά
68
Altmış sekiz
Εξήντα οκτώ
69
Altmış dokuz
Εξήντα εννέα
70
Yetmiş
εβδομήντα
71
Yetmiş bir
Εβδομήντα ένα
72
Yetmiş iki
Εβδομήντα δύο
73
Yetmiş üç
Εβδομήντα τρία
74
Yetmiş dört
Εβδομήντα τέσσερα
75
Yetmiş beş
Εβδομήντα πέντε
76
Yetmiş altı
Εβδομήντα έξι
77
Yetmiş yedi
Εβδομήντα επτά
78
Yetmiş sekiz
Εβδομήντα οκτώ
79
Yetmiş dokuz
Εβδομήντα εννέα
80
Seksen
ογδόντα
81
Seksen bir
Ογδόντα ένα
82
Seksen iki
Ογδόντα δύο
83
Seksen üç
Ογδόντα τρεις
84
Seksen dört
Ογδόντα τέσσερις
85
Seksen beş
ογδόντα πέντε
86
Seksen altı
Ογδόντα έξι
87
Seksen yedi
Ογδόντα επτά
88
Seksen sekiz
Ογδόντα οκτώ
89
Seksen dokuz
Ογδόντα εννέα
90
Doksan
ενενήντα
91
Doksan bir
Ενενήντα ένας
92
Doksan iki
Ενενήντα δύο
93
Doksan üç
Ενενήντα τρία
94
Doksan dört
Ενενήντα τέσσερα
95
Doksan beş
Ενενήντα πέντε
96
Doksan altı
Ενενήντα έξι
97
Doksan yedi
Ενενήντα επτά
98
Doksan sekiz
Ενενήντα οκτώ
99
Doksan dokuz
Ενενήντα εννέα
100
Yüz
εκατό

Comments

Loading Comments