# Ελληνικά Βιετναμεζικά Sound
0 μηδέν Số không
1 ένα Một
2 δύο Hai
3 τρία Ba
4 τέσσερα Bốn
5 πέντε Năm
6 έξι Sáu
7 εφτά Bảy
8 οχτώ Tám
9 εννέα Chín
10 δέκα Mười
11 ένδεκα Mười một
12 δώδεκα Mười hai
13 δεκατρία Mười ba
14 δεκατέσσερα Mười bốn
15 δεκαπέντε Mười lăm
16 δεκαέξι Mười sáu
17 δεκαεπτά Mười bảy
18 δεκαοκτώ Mười tám
19 δεκαεννιά Mười chín
20 είκοσι Hai mươi
21 Είκοσι ένα Hai mươi mốt
22 Είκοσι δύο Hai mươi hai
23 Είκοσι τρία Hai mươi ba
24 Είκοσι τέσσερα Hai mươi bốn
25 Είκοσι πέντε Hai mươi lăm
26 Είκοσι έξι Hai mươi sáu
27 Είκοσι επτά Hai mươi bảy
28 Είκοσι οκτώ Hai mươi tám
29 Είκοσι εννέα Hai mươi chín
30 τριάντα Ba mươi
31 Τριάντα ένα Ba mươi mốt
32 Τριάντα δύο Ba mươi hai
33 Τριάντα τρία Ba mươi ba
34 Τριάντα τέσσερα Ba mươi bốn
35 Τριάντα πέντε Ba mươi năm
36 Τριάντα έξι Ba mươi sáu
37 Τριάντα επτά Ba mươi bảy
38 Τριάντα οκτώ Ba mươi tám
39 Τριάντα εννέα Ba mươi chín
40 σαράντα Bốn mươi
41 Σαράντα ένα Bốn mươi mốt
42 Σαράντα δύο Bốn mươi hai
43 Σαράντα τρεις Bốn mươi ba
44 Σαράντα τέσσερα Bốn mươi bốn
45 Σαράντα πέντε Bốn mươi lăm
46 Σαράντα έξι Bốn mươi sáu
47 Σαράντα επτά Bốn mươi bảy
48 Σαράντα οκτώ Bốn mươi tám
49 Σαράντα εννέα Bốn mươi chín
50 πενήντα Năm mươi
51 Πενήντα ένα Năm mươi mốt
52 Πενήντα δύο Năm mươi hai
53 Πενήντα τρία Năm mươi ba
54 Πενήντα τέσσερις Năm mươi bốn
55 Πενήντα πέντε Năm mươi lăm
56 Πενήντα έξι Năm mươi sáu
57 Πενήντα επτά Năm mươi bảy
58 Πενήντα οκτώ Năm mươi tám
59 Πενήντα εννέα Năm mươi chín
60 εξήντα Sáu chục
61 Εξήντα ένα Sáu mươi một
62 Εξήντα δύο Sáu mươi hai
63 Εξήντα τρεις Sáu mươi ba
64 Εξήντα τέσσερις Sáu mươi bốn
65 Εξήντα πέντε Sáu mươi lăm
66 Εξήντα έξι Sáu mươi sáu
67 Εξήντα επτά Sáu mươi bảy
68 Εξήντα οκτώ Sáu mươi tám
69 Εξήντα εννέα Sáu mươi chín
70 εβδομήντα Bảy mươi
71 Εβδομήντα ένα Bảy mươi một
72 Εβδομήντα δύο Bảy mươi hai
73 Εβδομήντα τρία Bảy mươi ba
74 Εβδομήντα τέσσερα Bảy mươi bốn
75 Εβδομήντα πέντε Bảy mươi lăm
76 Εβδομήντα έξι Bảy sáu
77 Εβδομήντα επτά Bảy mươi bảy
78 Εβδομήντα οκτώ Bảy mươi tám
79 Εβδομήντα εννέα Bảy mươi chín
80 ογδόντα Tám mươi
81 Ογδόντα ένα Tám mươi mốt
82 Ογδόντα δύο Tám mươi hai
83 Ογδόντα τρεις Tám mươi ba
84 Ογδόντα τέσσερις Tám mươi bốn
85 ογδόντα πέντε Tám mươi lăm
86 Ογδόντα έξι Tám mươi sáu
87 Ογδόντα επτά Tám mươi bảy
88 Ογδόντα οκτώ Tám mươi tám
89 Ογδόντα εννέα Tám mươi chín
90 ενενήντα Chín chục
91 Ενενήντα ένας Chín mươi phần một
92 Ενενήντα δύο Chín mươi hai
93 Ενενήντα τρία Chín mươi ba
94 Ενενήντα τέσσερα Chín mươi bốn
95 Ενενήντα πέντε Chín mươi lăm
96 Ενενήντα έξι Chín mươi sáu
97 Ενενήντα επτά Chín mươi bảy
98 Ενενήντα οκτώ Chín mươi tám
99 Ενενήντα εννέα Chín mươi chín
100 εκατό Một trăm

Comments

Loading Comments