Numbers in Armenian

Numbers in Armenian

# English Armenian Sound
0 Zero զէրօ
1 One մեկ
2 Two երկու
3 Three երեք
4 Four չորս
5 Five հինգ
6 Six վեց
7 Seven յոթ
8 Eight ութ
9 Nine ինը
10 Ten տաս
11 Eleven տասնմեկ
12 Twelve տասներկու
13 Thirteen տասներեք
14 Fourteen տասնչորս
15 Fifteen տասնհինգ
16 Sixteen տասնվեց
17 Seventeen տասնյոթ
18 Eighteen տասնութ
19 Nineteen տասնինը
20 Twenty քսան
21 Twenty one քսանմեկ
22 Twenty two քսաներկու
23 Twenty three քսաներեք
24 Twenty four քսանչորս
25 Twenty five քսանհինգ
26 Twenty six քսանվեց
27 Twenty seven քսանյոթ
28 Twenty eight քսանութ
29 Twenty nine քսանինը
30 Thirty երեսուն
31 Thirty one երեսունմեկ
32 Thirty two երեսուներեք
33 Thirty three երեսուներեք
34 Thirty four երեսունչորս
35 Thirty five երեսունհինգ
36 Thirty six երեսունվեց
37 Thirty seven երեսունյոթ
38 Thirty eight երեսունութ
39 Thirty nine երեսունինը
40 Forty քառասուն
41 Forty one քառասունմեկ
42 Forty two քառասուներկու
43 Forty three քառասուներեք
44 Forty four քառասունչորս
45 Forty five քառասունհինգ
46 Forty six քառասունվեց
47 Forty seven քառասունյոթ
48 Forty eight քառասունութ
49 Forty nine քառասունինը
50 Fifty հիսուն
51 Fifty one հիսունմեկ
52 Fifty two հիսուներկու
53 Fifty three հիսուներեք
54 Fifty four հիսունչորս
55 Fifty five հիսունհինգ
56 Fifty six հիսունվեց
57 Fifty seven հիսունյոթ
58 Fifty eight հիսունութ
59 Fifty nine հիսունինը
60 Sixty վաթսուն
61 Sixty one վաթսունմեկ
62 Sixty two Վաթսուն
63 Sixty three վաթսուներեք
64 Sixty four վաթսունչորս
65 Sixty five վաթսունհինգ
66 Sixty six վաթսունվեց
67 Sixty seven վաթսունյոթ
68 Sixty eight վաթսունութ
69 Sixty nine վաթսունինը
70 Seventy յոթանասուն
71 Seventy one յոթանասունմեկ
72 Seventy two յոթանասուներկու
73 Seventy three յոթանասուներեք
74 Seventy four յոթանասունչորս
75 Seventy five յոթանասունհինգ
76 Seventy six յոթանասունվեց
77 Seventy seven յոթանասունյոթ
78 Seventy eight յոթանասունութ
79 Seventy nine յոթանասունինը
80 Eighty ութանասուն
81 Eighty one ութանասունմեկ
82 Eighty two ութանասուներկու
83 Eighty three ութանասուներեք
84 Eighty four ութանասունչորս
85 Eighty five ութանասունհինգ
86 Eighty six ութանասունվեց
87 Eighty seven ութանասունյոթ
88 Eighty eight ութանասունութ
89 Eighty nine ութանասունինը
90 Ninety իննսուն
91 Ninety one իննսունմեկ
92 Ninety two իննսուներկու
93 Ninety three իննսուներեք
94 Ninety four իննսունչորս
95 Ninety five իննսունհինգ
96 Ninety six իննսունվեց
97 Ninety seven իննսունյոթ
98 Ninety eight իննսունութ
99 Ninety nine իննսունինը
100 One hundred հարյուր

Comments

Loading Comments