Números en latín

Números en latín

#españollatínSound
0Ceronihil-
1unoūnus-
2dosduo-
3trestrēs-
4cuatroquattuor-
5cincoquīnque-
6seissex-
7sieteseptem-
8ochooctō-
9nuevenovem-
10diezdecem-
11onceūndecim-
12doceduodēcim-
13trecetrēdecim-
14catorcequattuordecim-
15quincequīndecim-
16dieciséissēdecim-
17diecisieteseptendecim-
18dieciochoduodēvīgintī-
19diecinueveūndēvīgintī-
20veintevīgintī-
21veintiunovīgintī ūnus-
22veintidósvīgintī duo-
23veintitrésvīgintī trēs-
24veinticuatrovīgintī quattuor-
25veinticincovīgintī quīnque-
26veintiséisvīgintī sex-
27veintisietevīgintī septem-
28veintiochovīgintī octō-
29veintinuevevīgintī novem-
30treintatrīgintā-
31treinta y unotrīgintā ūnus-
32treinta y dostrīgintā duo-
33treinta y trestrīgintā trēs-
34treinta y cuatrotrīgintā quattuor-
35treinta y cincotrīgintā quīnque-
36treinta y seistrīgintā sex-
37treinta y sietetrīgintā septem-
38treinta y ochotrīgintā octō-
39treinta y nuevetrīgintā novem-
40cuarentaquadrāgintā-
41cuarenta y unoquadrāgintā ūnus-
42cuarenta y dosquadrāgintā duo-
43cuarenta y tresquadrāgintā trēs-
44cuarenta y cuatroquadrāgintā quattuor-
45cuarenta y cincoquadrāgintā quīnque-
46cuarenta y seisquadrāgintā sex-
47cuarenta y sietequadrāgintā septem-
48cuarenta y ochoquadrāgintā octō-
49cuarenta y nuevequadrāgintā novem-
50cincuentaquīnquāgintā-
51cincuenta y unoquīnquāgintā ūnus-
52cincuenta y dosquīnquāgintā duo-
53cincuenta y tresquīnquāgintā trēs-
54cincuenta y cuatroquīnquāgintā quattuor-
55cincuenta y cincoquīnquāgintā quīnque-
56cincuenta y seisquīnquāgintā sex-
57cincuenta y sietequīnquāgintā septem-
58cincuenta y ochoquīnquāgintā octō-
59cincuenta y nuevequīnquāgintā novem-
60sesentasexāgintā-
61sesenta y unosexāgintā ūnus-
62sesenta y dossexāgintā duo-
63sesenta y tressexāgintā trēs-
64sesenta y cuatrosexāgintā quattuor-
65sesenta y cincosexāgintā quīnque-
66sesenta y seissexāgintā sex-
67sesenta y sietesexāgintā septem-
68sesenta y ochosexāgintā octō-
69sesenta y nuevesexāgintā novem-
70setentaseptuāgintā-
71setenta y unoseptuāgintā ūnus-
72setenta y dosseptuāgintā duo-
73setenta y tresseptuāgintā trēs-
74setenta y cuatroseptuāgintā quattuor-
75setenta y cincoseptuāgintā quīnque-
76setenta y seisseptuāgintā sex-
77setenta y sieteseptuāgintā septem-
78setenta y ochoseptuāgintā octō-
79setenta y nueveseptuāgintā novem-
80ochentaoctōgintā-
81ochenta y unooctōgintā ūnus-
82ochenta y dosoctōgintā duo-
83ochenta y tresoctōgintā trēs-
84ochenta y cuatrooctōgintā quattuor-
85ochenta y cincooctōgintā quīnque-
86ochenta y seisoctōgintā sex-
87ochenta y sieteoctōgintā septem-
88ochenta y ochooctōgintā octo-
89ochenta y nueveoctōgintā novem-
90noventanōnāgintā-
91noventa y unonōnāgintā ūnus-
92noventa y dosnōnāgintā duo-
93noventa y tresnōnāgintā trēs-
94noventa y cuatronōnāgintā quattuor-
95noventa y cinconōnāgintā quīnque-
96noventa y seisnōnāgintā sex-
97noventa y sietenōnāgintā septem-
98noventa y ochonōnāgintā octō-
99noventa y nuevenōnāgintā novem-
100ciencentum-

Comments

Loading Comments