اعداد به فنلاندی

اعداد به فنلاندی

0
Nolla
صفر
1
yksi
یک
2
kaksi
دو
3
kolme
سه
4
neljä
چهار
5
viisi
پنج
6
kuusi
شش
7
seitsemän
هفت
8
kahdeksan
هشت
9
yhdeksän
نه
10
kymmenen
ده
11
yksitoista
یازده
12
kaksitoista
دوازده
13
kolmetoista
سیزده
14
neljätoista
چهارده
15
viisitoista
پانزده
16
kuusitoista
شانزده
17
seitsemäntoista
هفده
18
kahdeksantoista
هجده
19
yhdeksäntoista
نوزده
20
kaksikymmentä
بیست
21
kaksikymmentäyksi
بیست و یک
22
kaksikymmentäkaksi
بیست و دو
23
kaksikymmentäkolme
بیست و سه
24
kaksikymmentäneljä
بیست و چهار
25
kaksikymmentäviisi
بیست و پنج
26
kaksikymmentäkuusi
بیست و شش
27
kaksikymmentäseitsemän
بیست و هفت
28
kaksikymmentäkahdeksan
بیست و هشت
29
kaksikymmentäyhdeksän
بیست و نه
30
kolmekymmentä
سی
31
kolmekymmentäyksi
سی و یک
32
kolmekymmentäkaksi
سی و دو
33
kolmekymmentäkolme
سی و سه
34
kolmekymmentäneljä
سی و چهار
35
kolmekymmentäviisi
سی و پنج
36
kolmekymmentäkuusi
سی و شش
37
kolmekymmentäseitsemän
سی و هفت
38
kolmekymmentäkahdeksan
سی و هشت
39
kolmekymmentäyhdeksän
سی و نه
40
neljäkymmentä
چهل
41
neljäkymmentäyksi
چهل و یک
42
neljäkymmentäkaksi
چهل و دو
43
neljäkymmentäkolme
چهل و سه
44
neljäkymmentäneljä
چهل و چهار
45
neljäkymmentäviisi
چهل و پنج
46
neljäkymmentäkuusi
چهل و شش
47
neljäkymmentäseitsemän
چهل و هفت
48
neljäkymmentäkahdeksan
چهل و هشت
49
neljäkymmentäyhdeksän
چهل و نه
50
viisikymmentä
پنجاه
51
viisikymmentäyksi
پنجاه و یک
52
viisikymmentäkaksi
پنجاه و دو
53
viisikymmentäkolme
پنجاه و سه
54
viisikymmentäneljä
پنجاه و چهار
55
viisikymmentäviisi
پنجاه و پنج
56
viisikymmentäkuusi
پنجاه و شش
57
viisikymmentäseitsemän
پنجاه و هفت
58
viisikymmentäkahdeksan
پنجاه و هشت
59
viisikymmentäyhdeksän
پنجاه و نه
60
kuusikymmentä
شصت
61
kuusikymmentäyksi
شصت و یک
62
kuusikymmentäkaksi
شصت و دو
63
kuusikymmentäkolme
شصت و سه
64
kuusikymmentäneljä
شصت و چهار
65
kuusikymmentäviisi
شصت و پنج
66
kuusikymmentäkuusi
شصت و شش
67
kuusikymmentäseitsemän
شصت و هفت
68
kuusikymmentäkahdeksan
شصت و هشت
69
kuusikymmentäyhdeksän
شصت و نه
70
seitsemänkymmentä
هفتاد
71
seitsemänkymmentäyksi
هفتاد و یک
72
seitsemänkymmentäkaksi
هفتادودو
73
seitsemänkymmentäkolme
هفتاد و سه
74
seitsemänkymmentäneljä
هفتاد و چهار
75
seitsemänkymmentäviisi
هفتاد و پنج
76
seitsemänkymmentäkuusi
هفتاد و شش
77
seitsemänkymmentäseitsemän
هفتاد و هفت
78
seitsemänkymmentäkahdeksan
هفتاد و هشت
79
seitsemänkymmentäyhdeksän
هفتاد و نه
80
kahdeksankymmentä
هشتاد
81
kahdeksankymmentäyksi
هشتاد و یک
82
kahdeksankymmentäkaksi
هشتاد و دو
83
kahdeksankymmentäkolme
هشتاد و سه
84
kahdeksankymmentäneljä
هشتاد و چهار
85
kahdeksankymmentäviisi
هشتاد و پنج
86
kahdeksankymmentäkuusi
هشتاد و شش
87
kahdeksankymmentäseitsemän
هشتاد و هفت
88
kahdeksankymmentäkahdeksan
هشتاد و هشت
89
kahdeksankymmentäyhdeksän
هشتاد و نه
90
yhdeksänkymmentä
نود
91
yhdeksänkymmentäyksi
نود و یک
92
yhdeksänkymmentäkaksi
نود و دو
93
yhdeksänkymmentäkolme
نود و سه
94
yhdeksänkymmentäneljä
نود و چهار
95
yhdeksänkymmentäviisi
نود و پنج
96
yhdeksänkymmentäkuusi
نود و شش
97
yhdeksänkymmentäseitsemän
نود و هفت
98
yhdeksänkymmentäkahdeksan
نود و هشت
99
yhdeksänkymmentäyhdeksän
نود و نه
100
sata
صد

Comments

Loading Comments