اعداد به استونیایی

اعداد به استونیایی

#فارسیاستونيايیSound
1یکüks-
2دوkaks-
3سهkolm-
4چهارneli-
5پنجviis-
6ششkuus-
7هفتseitse-
8هشتkaheksa-
9نهüheksa-
10دهkümme-
11یازدهüksteist-
12دوازدهkaksteist-
13سیزدهkolmteist-
14چهاردهneliteist-
15پانزدهviisteist-
16شانزدهkuusteist-
17هفدهseitseteist-
18هجدهkaheksateist-
19نوزدهüheksateist-
20بیستkakskümmend-
21بیست و یکkakskümmend üks-
22بیست و دوkakskümmend kaks-
23بیست و سهkakskümmend kolm-
24بیست و چهارkakskümmend neli-
25بیست و پنجkakskümmend viis-
26بیست و ششkakskümmend kuus-
27بیست و هفتkakskümmend seitse-
28بیست و هشتkakskümmend kaheksa-
29بیست و نهkakskümmend üheksa-
30سیkolmkümmend-
31سی و یکkolmkümmend üks-
32سی و دوkolmkümmend kaks-
33سی و سهkolmkümmend kolm-
34سی و چهارkolmkümmend neli-
35سی و پنجkolmkümmend viis-
36سی و ششkolmkümmend kuus-
37سی و هفتkolmkümmend seitse-
38سی و هشتkolmkümmend kaheksa-
39سی و نهkolmkümmend üheksa-
40چهلnelikümmend-
41چهل و یکnelikümmend üks-
42چهل و دوnelikümmend kaks-
43چهل و سهnelikümmend kolm-
44چهل و چهارnelikümmend neli-
45چهل و پنجnelikümmend viis-
46چهل و ششnelikümmend kuus-
47چهل و هفتnelikümmend seitse-
48چهل و هشتnelikümmend kaheksa-
49چهل و نهnelikümmend üheksa-
50پنجاهviiskümmend-
51پنجاه و یکviiskümmend üks-
52پنجاه و دوviiskümmend kaks-
53پنجاه و سهviiskümmend kolm-
54پنجاه و چهارviiskümmend neli-
55پنجاه و پنجviiskümmend viis-
56پنجاه و ششviiskümmend kuus-
57پنجاه و هفتviiskümmend seitse-
58پنجاه و هشتviiskümmend kaheksa-
59پنجاه و نهviiskümmend üheksa-
60شصتkuuskümmend-
61شصت و یکkuuskümmend üks-
62شصت و دوkuuskümmend kaks-
63شصت و سهkuuskümmend kolm-
64شصت و چهارkuuskümmend neli-
65شصت و پنجkuuskümmend viis-
66شصت و ششkuuskümmend kuus-
67شصت و هفتkuuskümmend seitse-
68شصت و هشتkuuskümmend kaheksa-
69شصت و نهkuuskümmend üheksa-
70هفتادseitsekümmend-
71هفتاد و یکseitsekümmend üks-
72هفتادودوseitsekümmend kaks-
73هفتاد و سهseitsekümmend kolm-
74هفتاد و چهارseitsekümmend neli-
75هفتاد و پنجseitsekümmend viis-
76هفتاد و ششseitsekümmend kuus-
77هفتاد و هفتseitsekümmend seitse-
78هفتاد و هشتseitsekümmend kaheksa-
79هفتاد و نهseitsekümmend üheksa-
80هشتادkaheksakümmend-
81هشتاد و یکkaheksakümmend üks-
82هشتاد و دوkaheksakümmend kaks-
83هشتاد و سهkaheksakümmend kolm-
84هشتاد و چهارkaheksakümmend neli-
85هشتاد و پنجkaheksakümmend viis-
86هشتاد و ششkaheksakümmend kuus-
87هشتاد و هفتkaheksakümmend seitse-
88هشتاد و هشتkaheksakümmend kaheksa-
89هشتاد و نهkaheksakümmend üheksa-
90نودüheksakümmend-
91نود و یکüheksakümmend üks-
92نود و دوüheksakümmend kaks-
93نود و سهüheksakümmend kolm-
94نود و چهارüheksakümmend neli-
95نود و پنجüheksakümmend viis-
96نود و ششüheksakümmend kuus-
97نود و هفتüheksakümmend seitse-
98نود و هشتüheksakümmend kaheksa-
99نود و نهüheksakümmend üheksa-
100صدsada-
0صفرnull-

Comments

Loading Comments