# فارسی استونيايی Sound
1 یک üks
2 دو kaks
3 سه kolm
4 چهار neli
5 پنج viis
6 شش kuus
7 هفت seitse
8 هشت kaheksa
9 نه üheksa
10 ده kümme
11 یازده üksteist
12 دوازده kaksteist
13 سیزده kolmteist
14 چهارده neliteist
15 پانزده viisteist
16 شانزده kuusteist
17 هفده seitseteist
18 هجده kaheksateist
19 نوزده üheksateist
20 بیست kakskümmend
21 بیست و یک kakskümmend üks
22 بیست و دو kakskümmend kaks
23 بیست و سه kakskümmend kolm
24 بیست و چهار kakskümmend neli
25 بیست و پنج kakskümmend viis
26 بیست و شش kakskümmend kuus
27 بیست و هفت kakskümmend seitse
28 بیست و هشت kakskümmend kaheksa
29 بیست و نه kakskümmend üheksa
30 سی kolmkümmend
31 سی و یک kolmkümmend üks
32 سی و دو kolmkümmend kaks
33 سی و سه kolmkümmend kolm
34 سی و چهار kolmkümmend neli
35 سی و پنج kolmkümmend viis
36 سی و شش kolmkümmend kuus
37 سی و هفت kolmkümmend seitse
38 سی و هشت kolmkümmend kaheksa
39 سی و نه kolmkümmend üheksa
40 چهل nelikümmend
41 چهل و یک nelikümmend üks
42 چهل و دو nelikümmend kaks
43 چهل و سه nelikümmend kolm
44 چهل و چهار nelikümmend neli
45 چهل و پنج nelikümmend viis
46 چهل و شش nelikümmend kuus
47 چهل و هفت nelikümmend seitse
48 چهل و هشت nelikümmend kaheksa
49 چهل و نه nelikümmend üheksa
50 پنجاه viiskümmend
51 پنجاه و یک viiskümmend üks
52 پنجاه و دو viiskümmend kaks
53 پنجاه و سه viiskümmend kolm
54 پنجاه و چهار viiskümmend neli
55 پنجاه و پنج viiskümmend viis
56 پنجاه و شش viiskümmend kuus
57 پنجاه و هفت viiskümmend seitse
58 پنجاه و هشت viiskümmend kaheksa
59 پنجاه و نه viiskümmend üheksa
60 شصت kuuskümmend
61 شصت و یک kuuskümmend üks
62 شصت و دو kuuskümmend kaks
63 شصت و سه kuuskümmend kolm
64 شصت و چهار kuuskümmend neli
65 شصت و پنج kuuskümmend viis
66 شصت و شش kuuskümmend kuus
67 شصت و هفت kuuskümmend seitse
68 شصت و هشت kuuskümmend kaheksa
69 شصت و نه kuuskümmend üheksa
70 هفتاد seitsekümmend
71 هفتاد و یک seitsekümmend üks
72 هفتادودو seitsekümmend kaks
73 هفتاد و سه seitsekümmend kolm
74 هفتاد و چهار seitsekümmend neli
75 هفتاد و پنج seitsekümmend viis
76 هفتاد و شش seitsekümmend kuus
77 هفتاد و هفت seitsekümmend seitse
78 هفتاد و هشت seitsekümmend kaheksa
79 هفتاد و نه seitsekümmend üheksa
80 هشتاد kaheksakümmend
81 هشتاد و یک kaheksakümmend üks
82 هشتاد و دو kaheksakümmend kaks
83 هشتاد و سه kaheksakümmend kolm
84 هشتاد و چهار kaheksakümmend neli
85 هشتاد و پنج kaheksakümmend viis
86 هشتاد و شش kaheksakümmend kuus
87 هشتاد و هفت kaheksakümmend seitse
88 هشتاد و هشت kaheksakümmend kaheksa
89 هشتاد و نه kaheksakümmend üheksa
90 نود üheksakümmend
91 نود و یک üheksakümmend üks
92 نود و دو üheksakümmend kaks
93 نود و سه üheksakümmend kolm
94 نود و چهار üheksakümmend neli
95 نود و پنج üheksakümmend viis
96 نود و شش üheksakümmend kuus
97 نود و هفت üheksakümmend seitse
98 نود و هشت üheksakümmend kaheksa
99 نود و نه üheksakümmend üheksa
100 صد sada
0 صفر null

Comments

Loading Comments