اعداد به استونیایی

اعداد به استونیایی

1
üks
یک
2
kaks
دو
3
kolm
سه
4
neli
چهار
5
viis
پنج
6
kuus
شش
7
seitse
هفت
8
kaheksa
هشت
9
üheksa
نه
10
kümme
ده
11
üksteist
یازده
12
kaksteist
دوازده
13
kolmteist
سیزده
14
neliteist
چهارده
15
viisteist
پانزده
16
kuusteist
شانزده
17
seitseteist
هفده
18
kaheksateist
هجده
19
üheksateist
نوزده
20
kakskümmend
بیست
21
kakskümmend üks
بیست و یک
22
kakskümmend kaks
بیست و دو
23
kakskümmend kolm
بیست و سه
24
kakskümmend neli
بیست و چهار
25
kakskümmend viis
بیست و پنج
26
kakskümmend kuus
بیست و شش
27
kakskümmend seitse
بیست و هفت
28
kakskümmend kaheksa
بیست و هشت
29
kakskümmend üheksa
بیست و نه
30
kolmkümmend
سی
31
kolmkümmend üks
سی و یک
32
kolmkümmend kaks
سی و دو
33
kolmkümmend kolm
سی و سه
34
kolmkümmend neli
سی و چهار
35
kolmkümmend viis
سی و پنج
36
kolmkümmend kuus
سی و شش
37
kolmkümmend seitse
سی و هفت
38
kolmkümmend kaheksa
سی و هشت
39
kolmkümmend üheksa
سی و نه
40
nelikümmend
چهل
41
nelikümmend üks
چهل و یک
42
nelikümmend kaks
چهل و دو
43
nelikümmend kolm
چهل و سه
44
nelikümmend neli
چهل و چهار
45
nelikümmend viis
چهل و پنج
46
nelikümmend kuus
چهل و شش
47
nelikümmend seitse
چهل و هفت
48
nelikümmend kaheksa
چهل و هشت
49
nelikümmend üheksa
چهل و نه
50
viiskümmend
پنجاه
51
viiskümmend üks
پنجاه و یک
52
viiskümmend kaks
پنجاه و دو
53
viiskümmend kolm
پنجاه و سه
54
viiskümmend neli
پنجاه و چهار
55
viiskümmend viis
پنجاه و پنج
56
viiskümmend kuus
پنجاه و شش
57
viiskümmend seitse
پنجاه و هفت
58
viiskümmend kaheksa
پنجاه و هشت
59
viiskümmend üheksa
پنجاه و نه
60
kuuskümmend
شصت
61
kuuskümmend üks
شصت و یک
62
kuuskümmend kaks
شصت و دو
63
kuuskümmend kolm
شصت و سه
64
kuuskümmend neli
شصت و چهار
65
kuuskümmend viis
شصت و پنج
66
kuuskümmend kuus
شصت و شش
67
kuuskümmend seitse
شصت و هفت
68
kuuskümmend kaheksa
شصت و هشت
69
kuuskümmend üheksa
شصت و نه
70
seitsekümmend
هفتاد
71
seitsekümmend üks
هفتاد و یک
72
seitsekümmend kaks
هفتادودو
73
seitsekümmend kolm
هفتاد و سه
74
seitsekümmend neli
هفتاد و چهار
75
seitsekümmend viis
هفتاد و پنج
76
seitsekümmend kuus
هفتاد و شش
77
seitsekümmend seitse
هفتاد و هفت
78
seitsekümmend kaheksa
هفتاد و هشت
79
seitsekümmend üheksa
هفتاد و نه
80
kaheksakümmend
هشتاد
81
kaheksakümmend üks
هشتاد و یک
82
kaheksakümmend kaks
هشتاد و دو
83
kaheksakümmend kolm
هشتاد و سه
84
kaheksakümmend neli
هشتاد و چهار
85
kaheksakümmend viis
هشتاد و پنج
86
kaheksakümmend kuus
هشتاد و شش
87
kaheksakümmend seitse
هشتاد و هفت
88
kaheksakümmend kaheksa
هشتاد و هشت
89
kaheksakümmend üheksa
هشتاد و نه
90
üheksakümmend
نود
91
üheksakümmend üks
نود و یک
92
üheksakümmend kaks
نود و دو
93
üheksakümmend kolm
نود و سه
94
üheksakümmend neli
نود و چهار
95
üheksakümmend viis
نود و پنج
96
üheksakümmend kuus
نود و شش
97
üheksakümmend seitse
نود و هفت
98
üheksakümmend kaheksa
نود و هشت
99
üheksakümmend üheksa
نود و نه
100
sada
صد
0
null
صفر

Comments

Loading Comments