اعداد به زبان چک

اعداد به زبان چک

0
nula
صفر
1
jedna
یک
2
dvě
دو
3
tři
سه
4
čtyři
چهار
5
pět
پنج
6
šest
شش
7
sedm
هفت
8
osm
هشت
9
devět
نه
10
deset
ده
11
jedenáct
یازده
12
dvanáct
دوازده
13
třináct
سیزده
14
čtrnáct
چهارده
15
patnáct
پانزده
16
šestnáct
شانزده
17
sedmnáct
هفده
18
osmnáct
هجده
19
devatenáct
نوزده
20
dvacet
بیست
21
dvacet jedna
بیست و یک
22
dvacet dva
بیست و دو
23
dvacet tři
بیست و سه
24
dvacet čtyři
بیست و چهار
25
dvacet pět
بیست و پنج
26
dvacet šest
بیست و شش
27
dvacet sedm
بیست و هفت
28
dvacet osm
بیست و هشت
29
dvacet devět
بیست و نه
30
třicet
سی
31
třicet jedna
سی و یک
32
třicet dva
سی و دو
33
třicet tři
سی و سه
34
třicet čtyři
سی و چهار
35
třicet pět
سی و پنج
36
třicet šest
سی و شش
37
třicet sedm
سی و هفت
38
třicet osm
سی و هشت
39
třicet devět
سی و نه
40
čtyřicet
چهل
41
čtyřicet jedna
چهل و یک
42
čtyřicet dva
چهل و دو
43
čtyřicet tři
چهل و سه
44
čtyřicet čtyři
چهل و چهار
45
čtyřicet pět
چهل و پنج
46
čtyřicet šest
چهل و شش
47
čtyřicet sedm
چهل و هفت
48
čtyřicet osm
چهل و هشت
49
čtyřicet devět
چهل و نه
50
padesát
پنجاه
51
padesát jedna
پنجاه و یک
52
padesát dva
پنجاه و دو
53
padesát tři
پنجاه و سه
54
padesát čtyři
پنجاه و چهار
55
padesát pět
پنجاه و پنج
56
padesát šest
پنجاه و شش
57
padesát sedm
پنجاه و هفت
58
padesát osm
پنجاه و هشت
59
padesát devět
پنجاه و نه
60
šedesát
شصت
61
šedesát jedna
شصت و یک
62
šedesát dva
شصت و دو
63
šedesát tři
شصت و سه
64
šedesát čtyři
شصت و چهار
65
šedesát pět
شصت و پنج
66
šedesát šest
شصت و شش
67
šedesát sedm
شصت و هفت
68
šedesát osm
شصت و هشت
69
šedesát devět
شصت و نه
70
sedmdesát
هفتاد
71
sedmdesát jedna
هفتاد و یک
72
sedmdesát dva
هفتادودو
73
sedmdesát tři
هفتاد و سه
74
sedmdesát čtyři
هفتاد و چهار
75
sedmdesát pět
هفتاد و پنج
76
sedmdesát šest
هفتاد و شش
77
sedmdesát sedm
هفتاد و هفت
78
sedmdesát osm
هفتاد و هشت
79
sedmdesát devět
هفتاد و نه
80
osmdesát
هشتاد
81
osmdesát jedna
هشتاد و یک
82
osmdesát dva
هشتاد و دو
83
osmdesát tři
هشتاد و سه
84
osmdesát čtyři
هشتاد و چهار
85
osmdesát pět
هشتاد و پنج
86
osmdesát šest
هشتاد و شش
87
osmdesát sedm
هشتاد و هفت
88
osmdesát osm
هشتاد و هشت
89
osmdesát devět
هشتاد و نه
90
devadesát
نود
91
devadesát jedna
نود و یک
92
devadesát dva
نود و دو
93
devadesát tři
نود و سه
94
devadesát čtyři
نود و چهار
95
devadesát pět
نود و پنج
96
devadesát šest
نود و شش
97
devadesát sedm
نود و هفت
98
devadesát osm
نود و هشت
99
devadesát devět
نود و نه
100
sto
صد

Comments

Loading Comments