اعداد به زبان چک

اعداد به زبان چک

#فارسیچکSound
0صفرnula
1یکjedna
2دوdvě
3سهtři
4چهارčtyři
5پنجpět
6ششšest
7هفتsedm
8هشتosm
9نهdevět
10دهdeset
11یازدهjedenáct
12دوازدهdvanáct
13سیزدهtřináct
14چهاردهčtrnáct
15پانزدهpatnáct
16شانزدهšestnáct
17هفدهsedmnáct
18هجدهosmnáct
19نوزدهdevatenáct
20بیستdvacet
21بیست و یکdvacet jedna
22بیست و دوdvacet dva
23بیست و سهdvacet tři
24بیست و چهارdvacet čtyři
25بیست و پنجdvacet pět
26بیست و ششdvacet šest
27بیست و هفتdvacet sedm
28بیست و هشتdvacet osm
29بیست و نهdvacet devět
30سیtřicet
31سی و یکtřicet jedna
32سی و دوtřicet dva
33سی و سهtřicet tři
34سی و چهارtřicet čtyři
35سی و پنجtřicet pět
36سی و ششtřicet šest
37سی و هفتtřicet sedm
38سی و هشتtřicet osm
39سی و نهtřicet devět
40چهلčtyřicet
41چهل و یکčtyřicet jedna
42چهل و دوčtyřicet dva
43چهل و سهčtyřicet tři
44چهل و چهارčtyřicet čtyři
45چهل و پنجčtyřicet pět
46چهل و ششčtyřicet šest
47چهل و هفتčtyřicet sedm
48چهل و هشتčtyřicet osm
49چهل و نهčtyřicet devět
50پنجاهpadesát
51پنجاه و یکpadesát jedna
52پنجاه و دوpadesát dva
53پنجاه و سهpadesát tři
54پنجاه و چهارpadesát čtyři
55پنجاه و پنجpadesát pět
56پنجاه و ششpadesát šest
57پنجاه و هفتpadesát sedm
58پنجاه و هشتpadesát osm
59پنجاه و نهpadesát devět
60شصتšedesát
61شصت و یکšedesát jedna
62شصت و دوšedesát dva
63شصت و سهšedesát tři
64شصت و چهارšedesát čtyři
65شصت و پنجšedesát pět
66شصت و ششšedesát šest
67شصت و هفتšedesát sedm
68شصت و هشتšedesát osm
69شصت و نهšedesát devět
70هفتادsedmdesát
71هفتاد و یکsedmdesát jedna
72هفتادودوsedmdesát dva
73هفتاد و سهsedmdesát tři
74هفتاد و چهارsedmdesát čtyři
75هفتاد و پنجsedmdesát pět
76هفتاد و ششsedmdesát šest
77هفتاد و هفتsedmdesát sedm
78هفتاد و هشتsedmdesát osm
79هفتاد و نهsedmdesát devět
80هشتادosmdesát
81هشتاد و یکosmdesát jedna
82هشتاد و دوosmdesát dva
83هشتاد و سهosmdesát tři
84هشتاد و چهارosmdesát čtyři
85هشتاد و پنجosmdesát pět
86هشتاد و ششosmdesát šest
87هشتاد و هفتosmdesát sedm
88هشتاد و هشتosmdesát osm
89هشتاد و نهosmdesát devět
90نودdevadesát
91نود و یکdevadesát jedna
92نود و دوdevadesát dva
93نود و سهdevadesát tři
94نود و چهارdevadesát čtyři
95نود و پنجdevadesát pět
96نود و ششdevadesát šest
97نود و هفتdevadesát sedm
98نود و هشتdevadesát osm
99نود و نهdevadesát devět
100صدsto

Comments

Loading Comments