اعداد به زبان بلغاری

اعداد به زبان بلغاری

#فارسیبلغاریSound
0صفرнула-
1یکедно-
2دوдве-
3سهтри-
4چهارчетири-
5پنجпет-
6ششшест-
7هفتседем-
8هشتосем-
9نهдевет-
10دهдесет-
11یازدهединайсет-
12دوازدهдванайсет-
13سیزدهтринайсет-
14چهاردهчетиринайсет-
15پانزدهпетнайсет-
16شانزدهшестнайсет-
17هفدهседемнайсет-
18هجدهосемнайсет-
19نوزدهдеветнайсет-
20بیستдвайсет-
21بیست و یکдвайсет и едно-
22بیست و دوдвайсет и две-
23بیست و سهдвайсет и три-
24بیست و چهارдвайсет и четири-
25بیست و پنجдвайсет и пет-
26بیست و ششдвайсет и шест-
27بیست و هفتдвайсет и седем-
28بیست و هشتдвайсет и осем-
29بیست و نهдвайсет и девет-
30سیтрийсет-
31سی و یکтрийсет и едно-
32سی و دوтрийсет и две-
33سی و سهтрийсет и три-
34سی و چهارтрийсет и четири-
35سی و پنجтрийсет и пет-
36سی و ششтрийсет и шест-
37سی و هفتтрийсет и седем-
38سی و هشتтрийсет и осем-
39سی و نهтрийсет и девет-
40چهلчетирийсет-
41چهل و یکчетирийсет и едно-
42چهل و دوчетирийсет и две-
43چهل و سهчетирийсет и три-
44چهل و چهارчетирийсет и четири-
45چهل و پنجчетирийсет и пет-
46چهل و ششчетирийсет и шест-
47چهل و هفتчетирийсет и седем-
48چهل و هشتчетирийсет и осем-
49چهل و نهчетирийсет и девет-
50پنجاهпетдесет-
51پنجاه و یکпетдесет и едно-
52پنجاه و دوпетдесет и две-
53پنجاه و سهпетдесет и три-
54پنجاه و چهارпетдесет и четири-
55پنجاه و پنجпетдесет и пет-
56پنجاه و ششпетдесет и шест-
57پنجاه و هفتпетдесет и седем-
58پنجاه و هشتпетдесет и осем-
59پنجاه و نهпетдесет и девет-
60شصتшейсет-
61شصت و یکшейсет и едно-
62شصت و دوшейсет и две-
63شصت و سهшейсет и три-
64شصت و چهارшейсет и четири-
65شصت و پنجшейсет и пет-
66شصت و ششшейсет и шест-
67شصت و هفتшейсет и седем-
68شصت و هشتшейсет и осем-
69شصت و نهшейсет и девет-
70هفتادседемдесет-
71هفتاد و یکседемдесет и едно-
72هفتادودوседемдесет и две-
73هفتاد و سهседемдесет и три-
74هفتاد و چهارседемдесет и четири-
75هفتاد و پنجседемдесет и пет-
76هفتاد و ششседемдесет и шест-
77هفتاد و هفتседемдесет и седем-
78هفتاد و هشتседемдесет и осем-
79هفتاد و نهседемдесет и девет-
80هشتادосемдесет-
81هشتاد و یکосемдесет и едно-
82هشتاد و دوосемдесет и две-
83هشتاد و سهосемдесет и три-
84هشتاد و چهارосемдесет и четири-
85هشتاد و پنجосемдесет и пет-
86هشتاد و ششосемдесет и шест-
87هشتاد و هفتосемдесет и седем-
88هشتاد و هشتосемдесет и осем-
89هشتاد و نهосемдесет и девет-
90نودдеветдесет-
91نود و یکдеветдесет и едно-
92نود و دوдеветдесет и две-
93نود و سهдеветдесет и три-
94نود و چهارдеветдесет и четири-
95نود و پنجдеветдесет и пет-
96نود و ششдеветдесет и шест-
97نود و هفتдеветдесет и седем-
98نود و هشتдеветдесет и осем-
99نود و نهдеветдесет и девет-
100صدсто-

Comments

Loading Comments