اعداد به زبان دانمارکی

اعداد به زبان دانمارکی

#فارسیدانمارکیSound
0صفرnul
1یکet
2دوto
3سهtre
4چهارfire
5پنجfem
6ششseks
7هفتsyv
8هشتotte
9نهni
10دهti
11یازدهelleve
12دوازدهtolv
13سیزدهtretten
14چهاردهfjorten
15پانزدهfemten
16شانزدهseksten
17هفدهsytten
18هجدهatten
19نوزدهnitten
20بیستtyve
21بیست و یکenogtyve
22بیست و دوtoogtyve
23بیست و سهtreogtyve
24بیست و چهارfireogtyve
25بیست و پنجfemogtyve
26بیست و ششseksogtyve
27بیست و هفتsyvogtyve
28بیست و هشتotteogtyve
29بیست و نهniogtyve
30سیtredive
31سی و یکenogtredive
32سی و دوtoogtredive
33سی و سهtreogtredive
34سی و چهارfireogtredive
35سی و پنجfemogtredive
36سی و ششseksogtredive
37سی و هفتsyvogtredive
38سی و هشتotteogtredive
39سی و نهniogtredive
40چهلfyrre
41چهل و یکenogfyrre
42چهل و دوtoogfyrre
43چهل و سهtreogfyrre
44چهل و چهارfireogfyrre
45چهل و پنجfemogfyrre
46چهل و ششseksogfyrre
47چهل و هفتsyvogfyrre
48چهل و هشتotteogfyrre
49چهل و نهniogfyrre
50پنجاهhalvtreds
51پنجاه و یکenoghalvtreds
52پنجاه و دوtooghalvtreds
53پنجاه و سهtreoghalvtreds
54پنجاه و چهارfireoghalvtreds
55پنجاه و پنجfemoghalvtreds
56پنجاه و ششseksoghalvtreds
57پنجاه و هفتsyvoghalvtreds
58پنجاه و هشتotteoghalvtreds
59پنجاه و نهnioghalvtreds
60شصتtres
61شصت و یکenogtres
62شصت و دوtoogtres
63شصت و سهtreogtres
64شصت و چهارfireogtres
65شصت و پنجfemogtres
66شصت و ششseksogtres
67شصت و هفتsyvogtres
68شصت و هشتotteogtres
69شصت و نهniogtres
70هفتادhalvfjerds
71هفتاد و یکenoghalvfjerds
72هفتادودوtooghalvfjerds
73هفتاد و سهtreoghalvfjerds
74هفتاد و چهارfireoghalvfjerds
75هفتاد و پنجfemoghalvfjerds
76هفتاد و ششseksoghalvfjerds
77هفتاد و هفتsyvoghalvfjerds
78هفتاد و هشتotteoghalvfjerds
79هفتاد و نهnioghalvfjerds
80هشتادfirs
81هشتاد و یکenogfirs
82هشتاد و دوtoogfirs
83هشتاد و سهtreogfirs
84هشتاد و چهارfireogfirs
85هشتاد و پنجfemogfirs
86هشتاد و ششseksogfirs
87هشتاد و هفتsyvogfirs
88هشتاد و هشتotteogfirs
89هشتاد و نهniogfirs
90نودhalvfems
91نود و یکenoghalvfems
92نود و دوtooghalvfems
93نود و سهtreoghalvfems
94نود و چهارfireoghalvfems
95نود و پنجfemoghalvfems
96نود و ششseksoghalvfems
97نود و هفتsyvoghalvfems
98نود و هشتotteoghalvfems
99نود و نهnioghalvfems
100صدhundrede

Comments

Loading Comments