اعداد به زبان دانمارکی

اعداد به زبان دانمارکی

0
nul
صفر
1
et
یک
2
to
دو
3
tre
سه
4
fire
چهار
5
fem
پنج
6
seks
شش
7
syv
هفت
8
otte
هشت
9
ni
نه
10
ti
ده
11
elleve
یازده
12
tolv
دوازده
13
tretten
سیزده
14
fjorten
چهارده
15
femten
پانزده
16
seksten
شانزده
17
sytten
هفده
18
atten
هجده
19
nitten
نوزده
20
tyve
بیست
21
enogtyve
بیست و یک
22
toogtyve
بیست و دو
23
treogtyve
بیست و سه
24
fireogtyve
بیست و چهار
25
femogtyve
بیست و پنج
26
seksogtyve
بیست و شش
27
syvogtyve
بیست و هفت
28
otteogtyve
بیست و هشت
29
niogtyve
بیست و نه
30
tredive
سی
31
enogtredive
سی و یک
32
toogtredive
سی و دو
33
treogtredive
سی و سه
34
fireogtredive
سی و چهار
35
femogtredive
سی و پنج
36
seksogtredive
سی و شش
37
syvogtredive
سی و هفت
38
otteogtredive
سی و هشت
39
niogtredive
سی و نه
40
fyrre
چهل
41
enogfyrre
چهل و یک
42
toogfyrre
چهل و دو
43
treogfyrre
چهل و سه
44
fireogfyrre
چهل و چهار
45
femogfyrre
چهل و پنج
46
seksogfyrre
چهل و شش
47
syvogfyrre
چهل و هفت
48
otteogfyrre
چهل و هشت
49
niogfyrre
چهل و نه
50
halvtreds
پنجاه
51
enoghalvtreds
پنجاه و یک
52
tooghalvtreds
پنجاه و دو
53
treoghalvtreds
پنجاه و سه
54
fireoghalvtreds
پنجاه و چهار
55
femoghalvtreds
پنجاه و پنج
56
seksoghalvtreds
پنجاه و شش
57
syvoghalvtreds
پنجاه و هفت
58
otteoghalvtreds
پنجاه و هشت
59
nioghalvtreds
پنجاه و نه
60
tres
شصت
61
enogtres
شصت و یک
62
toogtres
شصت و دو
63
treogtres
شصت و سه
64
fireogtres
شصت و چهار
65
femogtres
شصت و پنج
66
seksogtres
شصت و شش
67
syvogtres
شصت و هفت
68
otteogtres
شصت و هشت
69
niogtres
شصت و نه
70
halvfjerds
هفتاد
71
enoghalvfjerds
هفتاد و یک
72
tooghalvfjerds
هفتادودو
73
treoghalvfjerds
هفتاد و سه
74
fireoghalvfjerds
هفتاد و چهار
75
femoghalvfjerds
هفتاد و پنج
76
seksoghalvfjerds
هفتاد و شش
77
syvoghalvfjerds
هفتاد و هفت
78
otteoghalvfjerds
هفتاد و هشت
79
nioghalvfjerds
هفتاد و نه
80
firs
هشتاد
81
enogfirs
هشتاد و یک
82
toogfirs
هشتاد و دو
83
treogfirs
هشتاد و سه
84
fireogfirs
هشتاد و چهار
85
femogfirs
هشتاد و پنج
86
seksogfirs
هشتاد و شش
87
syvogfirs
هشتاد و هفت
88
otteogfirs
هشتاد و هشت
89
niogfirs
هشتاد و نه
90
halvfems
نود
91
enoghalvfems
نود و یک
92
tooghalvfems
نود و دو
93
treoghalvfems
نود و سه
94
fireoghalvfems
نود و چهار
95
femoghalvfems
نود و پنج
96
seksoghalvfems
نود و شش
97
syvoghalvfems
نود و هفت
98
otteoghalvfems
نود و هشت
99
nioghalvfems
نود و نه
100
hundrede
صد

Comments

Loading Comments