اعداد به زبان فیلیپینی

اعداد به زبان فیلیپینی

0
sero
صفر
1
isa
یک
2
dalawa
دو
3
tatlo
سه
4
apat
چهار
5
lima
پنج
6
anim
شش
7
pito
هفت
8
walo
هشت
9
siyam
نه
10
sampu
ده
11
labingisa
یازده
12
labingdalawa
دوازده
13
labingtatlo
سیزده
14
labingapat
چهارده
15
labinglima
پانزده
16
labinganim
شانزده
17
labingpito
هفده
18
labingwalo
هجده
19
labingsiyam
نوزده
20
dalawampu
بیست
21
dalawampu't isa
بیست و یک
22
dalawampu't dalawa
بیست و دو
23
dalawampu't tatlo
بیست و سه
24
dalawampu't apat
بیست و چهار
25
dalawampu't lima
بیست و پنج
26
dalawampu't anim
بیست و شش
27
dalawampu't pito
بیست و هفت
28
dalawampu't walo
بیست و هشت
29
dalawampu't siyam
بیست و نه
30
tatlompu
سی
31
tatlompu't isa
سی و یک
32
tatlompu't dalawa
سی و دو
33
tatlompu't tatlo
سی و سه
34
tatlompu't apat
سی و چهار
35
tatlompu't lima
سی و پنج
36
tatlompu't anim
سی و شش
37
tatlompu't pito
سی و هفت
38
tatlompu't walo
سی و هشت
39
tatlompu't siyam
سی و نه
40
apatnapo
چهل
41
apatnapo't isa
چهل و یک
42
apatnapo't dalawa
چهل و دو
43
apatnapo't tatlo
چهل و سه
44
apatnapo't apat
چهل و چهار
45
apatnapo't lima
چهل و پنج
46
apatnapo't anim
چهل و شش
47
apatnapo't pito
چهل و هفت
48
apatnapo't walo
چهل و هشت
49
apatnapo't siyam
چهل و نه
50
limampo
پنجاه
51
limampu't isa
پنجاه و یک
52
limampu't dalawa
پنجاه و دو
53
limampu't tatlo
پنجاه و سه
54
limampu't apat
پنجاه و چهار
55
limampu't lima
پنجاه و پنج
56
limampu't anim
پنجاه و شش
57
limampu't pito
پنجاه و هفت
58
limampu't walo
پنجاه و هشت
59
limampu't siyam
پنجاه و نه
60
animnapo
شصت
61
animnapu't isa
شصت و یک
62
animnapu't dalawa
شصت و دو
63
animnapu't tatlo
شصت و سه
64
animnapu't apat
شصت و چهار
65
animnapu't lima
شصت و پنج
66
animnapu't anim
شصت و شش
67
animnapu't pito
شصت و هفت
68
animnapu't walo
شصت و هشت
69
animnapu't siyam
شصت و نه
70
pitumpo
هفتاد
71
pitumpo't isa
هفتاد و یک
72
pitumpo't dalawa
هفتادودو
73
pitumpo't tatlo
هفتاد و سه
74
pitumpo't apat
هفتاد و چهار
75
pitumpo't lima
هفتاد و پنج
76
pitumpo't anim
هفتاد و شش
77
pitumpo't pito
هفتاد و هفت
78
pitumpo't walo
هفتاد و هشت
79
pitumpo't siyam
هفتاد و نه
80
walompu
هشتاد
81
walopmu't isa
هشتاد و یک
82
walopmu't dalawa
هشتاد و دو
83
walopmu't tatlo
هشتاد و سه
84
walopmu't apat
هشتاد و چهار
85
walopmu't lima
هشتاد و پنج
86
walopmu't anim
هشتاد و شش
87
walopmu't pito
هشتاد و هفت
88
walopmu't walo
هشتاد و هشت
89
walopmu't siyam
هشتاد و نه
90
siyamnapu
نود
91
siyamnapu't isa
نود و یک
92
siyamnapu't dalawa
نود و دو
93
siyamnapu't tatlo
نود و سه
94
siyamnapu't apat
نود و چهار
95
siyamnapu't lima
نود و پنج
96
siyamnapu't anim
نود و شش
97
siyamnapu't pito
نود و هفت
98
siyamnapu't walo
نود و هشت
99
siyamnapu't siyam
نود و نه
100
isangdaan
صد

Comments

Loading Comments