اعداد به زبان فارسی

اعداد به زبان فارسی

0
صفر
صفر
1
یک
یک
2
دو
دو
3
سه
سه
4
چهار
چهار
5
پنج
پنج
6
شش
شش
7
هفت
هفت
8
هشت
هشت
9
نه
نه
10
ده
ده
11
یازده
یازده
12
دوازده
دوازده
13
سیزده
سیزده
14
چهارده
چهارده
15
پانزده
پانزده
16
شانزده
شانزده
17
هفده
هفده
18
هجده
هجده
19
نوزده
نوزده
20
بیست
بیست
21
بیست و یک
بیست و یک
22
بیست و دو
بیست و دو
23
بیست و سه
بیست و سه
24
بیست و چهار
بیست و چهار
25
بیست و پنج
بیست و پنج
26
بیست و شش
بیست و شش
27
بیست و هفت
بیست و هفت
28
بیست و هشت
بیست و هشت
29
بیست و نه
بیست و نه
30
سی
سی
31
سی و یک
سی و یک
32
سی و دو
سی و دو
33
سی و سه
سی و سه
34
سی و چهار
سی و چهار
35
سی و پنج
سی و پنج
36
سی و شش
سی و شش
37
سی و هفت
سی و هفت
38
سی و هشت
سی و هشت
39
سی و نه
سی و نه
40
چهل
چهل
41
چهل و یک
چهل و یک
42
چهل و دو
چهل و دو
43
چهل و سه
چهل و سه
44
چهل و چهار
چهل و چهار
45
چهل و پنج
چهل و پنج
46
چهل و شش
چهل و شش
47
چهل و هفت
چهل و هفت
48
چهل و هشت
چهل و هشت
49
چهل و نه
چهل و نه
50
پنجاه
پنجاه
51
پنجاه و یک
پنجاه و یک
52
پنجاه و دو
پنجاه و دو
53
پنجاه و سه
پنجاه و سه
54
پنجاه و چهار
پنجاه و چهار
55
پنجاه و پنج
پنجاه و پنج
56
پنجاه و شش
پنجاه و شش
57
پنجاه و هفت
پنجاه و هفت
58
پنجاه و هشت
پنجاه و هشت
59
پنجاه و نه
پنجاه و نه
60
شصت
شصت
61
شصت و یک
شصت و یک
62
شصت و دو
شصت و دو
63
شصت و سه
شصت و سه
64
شصت و چهار
شصت و چهار
65
شصت و پنج
شصت و پنج
66
شصت و شش
شصت و شش
67
شصت و هفت
شصت و هفت
68
شصت و هشت
شصت و هشت
69
شصت و نه
شصت و نه
70
هفتاد
هفتاد
71
هفتاد و یک
هفتاد و یک
72
هفتادودو
هفتادودو
73
هفتاد و سه
هفتاد و سه
74
هفتاد و چهار
هفتاد و چهار
75
هفتاد و پنج
هفتاد و پنج
76
هفتاد و شش
هفتاد و شش
77
هفتاد و هفت
هفتاد و هفت
78
هفتاد و هشت
هفتاد و هشت
79
هفتاد و نه
هفتاد و نه
80
هشتاد
هشتاد
81
هشتاد و یک
هشتاد و یک
82
هشتاد و دو
هشتاد و دو
83
هشتاد و سه
هشتاد و سه
84
هشتاد و چهار
هشتاد و چهار
85
هشتاد و پنج
هشتاد و پنج
86
هشتاد و شش
هشتاد و شش
87
هشتاد و هفت
هشتاد و هفت
88
هشتاد و هشت
هشتاد و هشت
89
هشتاد و نه
هشتاد و نه
90
نود
نود
91
نود و یک
نود و یک
92
نود و دو
نود و دو
93
نود و سه
نود و سه
94
نود و چهار
نود و چهار
95
نود و پنج
نود و پنج
96
نود و شش
نود و شش
97
نود و هفت
نود و هفت
98
نود و هشت
نود و هشت
99
نود و نه
نود و نه
100
صد
صد

Comments

Loading Comments