اعداد به زبان افریقایی

اعداد به زبان افریقایی

0
nul
صفر
1
een
یک
2
twee
دو
3
drie
سه
4
vier
چهار
5
vyf
پنج
6
ses
شش
7
sewe
هفت
8
agt
هشت
9
nege
نه
10
tien
ده
11
elf
یازده
12
twaalf
دوازده
13
dertien
سیزده
14
veertien
چهارده
15
vyftien
پانزده
16
sestien
شانزده
17
sewentien
هفده
18
agttien
هجده
19
negentien
نوزده
20
twintig
بیست
21
een en twintig
بیست و یک
22
twee en twintig
بیست و دو
23
drie en twintig
بیست و سه
24
vier en twintig
بیست و چهار
25
vyf en twintig
بیست و پنج
26
ses en twintig
بیست و شش
27
sewe en twintig
بیست و هفت
28
agt en twintig
بیست و هشت
29
nege en twintig
بیست و نه
30
dertig
سی
31
een en dertig
سی و یک
32
twee en dertig
سی و دو
33
drie en dertig
سی و سه
34
vier en dertig
سی و چهار
35
vyf en dertig
سی و پنج
36
ses en dertig
سی و شش
37
sewe en dertig
سی و هفت
38
agt en dertig
سی و هشت
39
nege en dertig
سی و نه
40
veertig
چهل
41
een en veertig
چهل و یک
42
twee en veertig
چهل و دو
43
drie en veertig
چهل و سه
44
vier en veertig
چهل و چهار
45
vyf en veertig
چهل و پنج
46
ses en veertig
چهل و شش
47
sewe en veertig
چهل و هفت
48
agt en veertig
چهل و هشت
49
nege en veertig
چهل و نه
50
vyftig
پنجاه
51
een en vyftig
پنجاه و یک
52
twee en vyftig
پنجاه و دو
53
drie en vyftig
پنجاه و سه
54
vier en vyftig
پنجاه و چهار
55
vyf en vyftig
پنجاه و پنج
56
ses en vyftig
پنجاه و شش
57
sewe en vyftig
پنجاه و هفت
58
agt en vyftig
پنجاه و هشت
59
nege en vyftig
پنجاه و نه
60
sestig
شصت
61
een en sestig
شصت و یک
62
twee en sestig
شصت و دو
63
drie en sestig
شصت و سه
64
vier en sestig
شصت و چهار
65
vyf en sestig
شصت و پنج
66
ses en sestig
شصت و شش
67
sewe en sestig
شصت و هفت
68
agt en sestig
شصت و هشت
69
nege en sestig
شصت و نه
70
sewentig
هفتاد
71
een en sewentig
هفتاد و یک
72
twee en sewentig
هفتادودو
73
drie en sewentig
هفتاد و سه
74
vier en sewentig
هفتاد و چهار
75
vyf en sewentig
هفتاد و پنج
76
ses en sewentig
هفتاد و شش
77
sewe en sewentig
هفتاد و هفت
78
agt en sewentig
هفتاد و هشت
79
nege en sewentig
هفتاد و نه
80
tagtig
هشتاد
81
een en tagtig
هشتاد و یک
82
twee en tagtig
هشتاد و دو
83
drie en tagtig
هشتاد و سه
84
vier en tagtig
هشتاد و چهار
85
vyf en tagtig
هشتاد و پنج
86
ses en tagtig
هشتاد و شش
87
sewe en tagtig
هشتاد و هفت
88
agt en tagtig
هشتاد و هشت
89
nege en tagtig
هشتاد و نه
90
negentig
نود
91
een en negentig
نود و یک
92
twee en negentig
نود و دو
93
drie en negentig
نود و سه
94
vier en negentig
نود و چهار
95
vyf en negentig
نود و پنج
96
ses en negentig
نود و شش
97
sewe en negentig
نود و هفت
98
agt en negentig
نود و هشت
99
nege en negentig
نود و نه
100
een honderd
صد

Comments

Loading Comments