اعداد به زبان لیتوانیایی

اعداد به زبان لیتوانیایی

0
nulis
صفر
1
vienas
یک
2
du
دو
3
trys
سه
4
keturi
چهار
5
penki
پنج
6
šeši
شش
7
septyni
هفت
8
aštuoni
هشت
9
devyni
نه
10
dešimt
ده
11
vienuolika
یازده
12
dvylika
دوازده
13
trylika
سیزده
14
keturiolika
چهارده
15
penkiolika
پانزده
16
šešiolika
شانزده
17
septyniolika
هفده
18
aštuoniolika
هجده
19
devyniolika
نوزده
20
dvidešimt
بیست
21
dvidešimt vienas
بیست و یک
22
dvidešimt du
بیست و دو
23
dvidešimt trys
بیست و سه
24
dvidešimt keturi
بیست و چهار
25
dvidešimt penki
بیست و پنج
26
dvidešimt šeši
بیست و شش
27
dvidešimt septyni
بیست و هفت
28
dvidešimt aštuoni
بیست و هشت
29
dvidešimt devyni
بیست و نه
30
trisdešimt
سی
31
trisdešimt vienas
سی و یک
32
trisdešimt du
سی و دو
33
trisdešimt trys
سی و سه
34
trisdešimt keturi
سی و چهار
35
trisdešimt penki
سی و پنج
36
trisdešimt šeši
سی و شش
37
trisdešimt septyni
سی و هفت
38
trisdešimt aštuoni
سی و هشت
39
trisdešimt devyni
سی و نه
40
keturiasdešimt
چهل
41
keturiasdešimt vienas
چهل و یک
42
keturiasdešimt du
چهل و دو
43
keturiasdešimt trys
چهل و سه
44
keturiasdešimt keturi
چهل و چهار
45
keturiasdešimt penki
چهل و پنج
46
keturiasdešimt šeši
چهل و شش
47
keturiasdešimt septyni
چهل و هفت
48
keturiasdešimt aštuoni
چهل و هشت
49
keturiasdešimt devyni
چهل و نه
50
penkiasdešimt
پنجاه
51
penkiasdešimt vienas
پنجاه و یک
52
penkiasdešimt du
پنجاه و دو
53
penkiasdešimt trys
پنجاه و سه
54
penkiasdešimt keturi
پنجاه و چهار
55
penkiasdešimt penki
پنجاه و پنج
56
penkiasdešimt šeši
پنجاه و شش
57
penkiasdešimt septyni
پنجاه و هفت
58
penkiasdešimt aštuoni
پنجاه و هشت
59
penkiasdešimt devyni
پنجاه و نه
60
šešiasdešimt
شصت
61
šešiasdešimt vienas
شصت و یک
62
šešiasdešimt du
شصت و دو
63
šešiasdešimt trys
شصت و سه
64
šešiasdešimt keturi
شصت و چهار
65
šešiasdešimt penki
شصت و پنج
66
šešiasdešimt šeši
شصت و شش
67
šešiasdešimt septyni
شصت و هفت
68
šešiasdešimt aštuoni
شصت و هشت
69
šešiasdešimt devyni
شصت و نه
70
septyniasdešimt
هفتاد
71
septyniasdešimt vienas
هفتاد و یک
72
septyniasdešimt du
هفتادودو
73
septyniasdešimt trys
هفتاد و سه
74
septyniasdešimt keturi
هفتاد و چهار
75
septyniasdešimt penki
هفتاد و پنج
76
septyniasdešimt šeši
هفتاد و شش
77
septyniasdešimt septyni
هفتاد و هفت
78
septyniasdešimt aštuoni
هفتاد و هشت
79
septyniasdešimt devyni
هفتاد و نه
80
aštuoniasdešimt
هشتاد
81
aštuoniasdešimt vienas
هشتاد و یک
82
aštuoniasdešimt du
هشتاد و دو
83
aštuoniasdešimt trys
هشتاد و سه
84
aštuoniasdešimt keturi
هشتاد و چهار
85
aštuoniasdešimt penki
هشتاد و پنج
86
aštuoniasdešimt šeši
هشتاد و شش
87
aštuoniasdešimt septyni
هشتاد و هفت
88
aštuoniasdešimt aštuoni
هشتاد و هشت
89
aštuoniasdešimt devyni
هشتاد و نه
90
devyniasdešimt
نود
91
devyniasdešimt vienas
نود و یک
92
devyniasdešimt du
نود و دو
93
devyniasdešimt trys
نود و سه
94
devyniasdešimt keturi
نود و چهار
95
devyniasdešimt penki
نود و پنج
96
devyniasdešimt šeši
نود و شش
97
devyniasdešimt septyni
نود و هفت
98
devyniasdešimt aštuoni
نود و هشت
99
devyniasdešimt devyni
نود و نه
100
šimtas
صد

Comments

Loading Comments