اعداد به زبان لیتوانیایی

اعداد به زبان لیتوانیایی

#فارسیليتوانيايیSound
0صفرnulis-
1یکvienas-
2دوdu-
3سهtrys-
4چهارketuri-
5پنجpenki-
6ششšeši-
7هفتseptyni-
8هشتaštuoni-
9نهdevyni-
10دهdešimt-
11یازدهvienuolika-
12دوازدهdvylika-
13سیزدهtrylika-
14چهاردهketuriolika-
15پانزدهpenkiolika-
16شانزدهšešiolika-
17هفدهseptyniolika-
18هجدهaštuoniolika-
19نوزدهdevyniolika-
20بیستdvidešimt-
21بیست و یکdvidešimt vienas-
22بیست و دوdvidešimt du-
23بیست و سهdvidešimt trys-
24بیست و چهارdvidešimt keturi-
25بیست و پنجdvidešimt penki-
26بیست و ششdvidešimt šeši-
27بیست و هفتdvidešimt septyni-
28بیست و هشتdvidešimt aštuoni-
29بیست و نهdvidešimt devyni-
30سیtrisdešimt-
31سی و یکtrisdešimt vienas-
32سی و دوtrisdešimt du-
33سی و سهtrisdešimt trys-
34سی و چهارtrisdešimt keturi-
35سی و پنجtrisdešimt penki-
36سی و ششtrisdešimt šeši-
37سی و هفتtrisdešimt septyni-
38سی و هشتtrisdešimt aštuoni-
39سی و نهtrisdešimt devyni-
40چهلketuriasdešimt-
41چهل و یکketuriasdešimt vienas-
42چهل و دوketuriasdešimt du-
43چهل و سهketuriasdešimt trys-
44چهل و چهارketuriasdešimt keturi-
45چهل و پنجketuriasdešimt penki-
46چهل و ششketuriasdešimt šeši-
47چهل و هفتketuriasdešimt septyni-
48چهل و هشتketuriasdešimt aštuoni-
49چهل و نهketuriasdešimt devyni-
50پنجاهpenkiasdešimt-
51پنجاه و یکpenkiasdešimt vienas-
52پنجاه و دوpenkiasdešimt du-
53پنجاه و سهpenkiasdešimt trys-
54پنجاه و چهارpenkiasdešimt keturi-
55پنجاه و پنجpenkiasdešimt penki-
56پنجاه و ششpenkiasdešimt šeši-
57پنجاه و هفتpenkiasdešimt septyni-
58پنجاه و هشتpenkiasdešimt aštuoni-
59پنجاه و نهpenkiasdešimt devyni-
60شصتšešiasdešimt-
61شصت و یکšešiasdešimt vienas-
62شصت و دوšešiasdešimt du-
63شصت و سهšešiasdešimt trys-
64شصت و چهارšešiasdešimt keturi-
65شصت و پنجšešiasdešimt penki-
66شصت و ششšešiasdešimt šeši-
67شصت و هفتšešiasdešimt septyni-
68شصت و هشتšešiasdešimt aštuoni-
69شصت و نهšešiasdešimt devyni-
70هفتادseptyniasdešimt-
71هفتاد و یکseptyniasdešimt vienas-
72هفتادودوseptyniasdešimt du-
73هفتاد و سهseptyniasdešimt trys-
74هفتاد و چهارseptyniasdešimt keturi-
75هفتاد و پنجseptyniasdešimt penki-
76هفتاد و ششseptyniasdešimt šeši-
77هفتاد و هفتseptyniasdešimt septyni-
78هفتاد و هشتseptyniasdešimt aštuoni-
79هفتاد و نهseptyniasdešimt devyni-
80هشتادaštuoniasdešimt-
81هشتاد و یکaštuoniasdešimt vienas-
82هشتاد و دوaštuoniasdešimt du-
83هشتاد و سهaštuoniasdešimt trys-
84هشتاد و چهارaštuoniasdešimt keturi-
85هشتاد و پنجaštuoniasdešimt penki-
86هشتاد و ششaštuoniasdešimt šeši-
87هشتاد و هفتaštuoniasdešimt septyni-
88هشتاد و هشتaštuoniasdešimt aštuoni-
89هشتاد و نهaštuoniasdešimt devyni-
90نودdevyniasdešimt-
91نود و یکdevyniasdešimt vienas-
92نود و دوdevyniasdešimt du-
93نود و سهdevyniasdešimt trys-
94نود و چهارdevyniasdešimt keturi-
95نود و پنجdevyniasdešimt penki-
96نود و ششdevyniasdešimt šeši-
97نود و هفتdevyniasdešimt septyni-
98نود و هشتdevyniasdešimt aštuoni-
99نود و نهdevyniasdešimt devyni-
100صدšimtas-

Comments

Loading Comments