اعداد به زبان آلبانیایی

اعداد به زبان آلبانیایی

0
zero
صفر
1
njё
یک
2
dy
دو
3
tre
سه
4
katёr
چهار
5
pesё
پنج
6
gjashtё
شش
7
shtatё
هفت
8
tetё
هشت
9
nёntё
نه
10
dhjetё
ده
11
njёmbёdhjetё
یازده
12
dymbёdhjetё
دوازده
13
trembёdhjetё
سیزده
14
katёrmbёdhjetё
چهارده
15
pesёmbёdhjetё
پانزده
16
gjashtёmbёdhjetё
شانزده
17
shtatёmbёdhjetё
هفده
18
tetёmbёdhjetё
هجده
19
nёntёmbёdhjetё
نوزده
20
njёzet
بیست
21
njёzetenjё
بیست و یک
22
njёzetedy
بیست و دو
23
njёzetetre
بیست و سه
24
njёzetekatёr
بیست و چهار
25
njёzetepesё
بیست و پنج
26
njёzetegjashtё
بیست و شش
27
njёzeteshtatё
بیست و هفت
28
njёzetetetё
بیست و هشت
29
njёzetenёntё
بیست و نه
30
tridhjetё
سی
31
tridhjetёenjё
سی و یک
32
tridhjetёedy
سی و دو
33
tridhjetёetre
سی و سه
34
tridhjetёekatёr
سی و چهار
35
tridhjetёepesё
سی و پنج
36
tridhjetёegjashtё
سی و شش
37
tridhjetёeshtatё
سی و هفت
38
tridhjetёetetё
سی و هشت
39
tridhjetёenёntё
سی و نه
40
dyzet
چهل
41
dyzetenjё
چهل و یک
42
dyzetёedy
چهل و دو
43
dyzetёetre
چهل و سه
44
dyzetёekatёr
چهل و چهار
45
dyzetёepesё
چهل و پنج
46
dyzetёegjashtё
چهل و شش
47
dyzetёeshtatё
چهل و هفت
48
dyzetёetetё
چهل و هشت
49
dyzetёenёntё
چهل و نه
50
pesёdhjetё
پنجاه
51
pesёdhjetёenjё
پنجاه و یک
52
pesёdhjetёedy
پنجاه و دو
53
pesёdhjetёetre
پنجاه و سه
54
pesёdhjetёekatёr
پنجاه و چهار
55
pesёdhjetёepesё
پنجاه و پنج
56
pesёdhjetёegjashtё
پنجاه و شش
57
pesёdhjetёeshtatё
پنجاه و هفت
58
pesёdhjetёetetё
پنجاه و هشت
59
pesёdhjetёenёntё
پنجاه و نه
60
gjashtёdhjetё
شصت
61
gjashtёdhjetёenjё
شصت و یک
62
gjashtёdhjetёedy
شصت و دو
63
gjashtёdhjetёetre
شصت و سه
64
gjashtёdhjetёekatёr
شصت و چهار
65
gjashtёdhjetёepesё
شصت و پنج
66
gjashtёdhjetёegjashtё
شصت و شش
67
gjashtёdhjetёeshtatё
شصت و هفت
68
gjashtёdhjetёetetё
شصت و هشت
69
gjashtёdhjetёenёntё
شصت و نه
70
shtatёdhjetё
هفتاد
71
shtatёdhjetёenjё
هفتاد و یک
72
shtatёdhjetёedy
هفتادودو
73
shtatёdhjetёetre
هفتاد و سه
74
shtatёdhjetёekatёr
هفتاد و چهار
75
shtatёdhjetёepesё
هفتاد و پنج
76
shtatёdhjetёegjashtё
هفتاد و شش
77
shtatёdhjetёeshtatё
هفتاد و هفت
78
shtatёdhjetёetetё
هفتاد و هشت
79
shtatёdhjetёenёntё
هفتاد و نه
80
tetёdhjetё
هشتاد
81
tetёdhjetёenjё
هشتاد و یک
82
tetёdhjetёedy
هشتاد و دو
83
tetёdhjetёetre
هشتاد و سه
84
tetёdhjetёekatёr
هشتاد و چهار
85
tetёdhjetёepesё
هشتاد و پنج
86
tetёdhjetёegjashtё
هشتاد و شش
87
tetёdhjetёeshtatё
هشتاد و هفت
88
tetёdhjetёetetё
هشتاد و هشت
89
tetёdhjetёenёntё
هشتاد و نه
90
nёntёdhjetё
نود
91
nёntёdhjetёenjё
نود و یک
92
nёntёdhjetёedy
نود و دو
93
nёntёdhjetёetre
نود و سه
94
nёntёdhjetёekatёr
نود و چهار
95
nёntёdhjetёepesё
نود و پنج
96
nёntёdhjetёegjashtё
نود و شش
97
nёntёdhjetёeshtatё
نود و هفت
98
nёntёdhjetёetetё
نود و هشت
99
nёntёdhjetёenёntё
نود و نه
100
njёqind
صد

Comments

Loading Comments