اعداد به زبان آلبانیایی

اعداد به زبان آلبانیایی

#فارسیآلبانیاییSound
0صفرzero-
1یکnjё-
2دوdy-
3سهtre-
4چهارkatёr-
5پنجpesё-
6ششgjashtё-
7هفتshtatё-
8هشتtetё-
9نهnёntё-
10دهdhjetё-
11یازدهnjёmbёdhjetё-
12دوازدهdymbёdhjetё-
13سیزدهtrembёdhjetё-
14چهاردهkatёrmbёdhjetё-
15پانزدهpesёmbёdhjetё-
16شانزدهgjashtёmbёdhjetё-
17هفدهshtatёmbёdhjetё-
18هجدهtetёmbёdhjetё-
19نوزدهnёntёmbёdhjetё-
20بیستnjёzet-
21بیست و یکnjёzetenjё-
22بیست و دوnjёzetedy-
23بیست و سهnjёzetetre-
24بیست و چهارnjёzetekatёr-
25بیست و پنجnjёzetepesё-
26بیست و ششnjёzetegjashtё-
27بیست و هفتnjёzeteshtatё-
28بیست و هشتnjёzetetetё-
29بیست و نهnjёzetenёntё-
30سیtridhjetё-
31سی و یکtridhjetёenjё-
32سی و دوtridhjetёedy-
33سی و سهtridhjetёetre-
34سی و چهارtridhjetёekatёr-
35سی و پنجtridhjetёepesё-
36سی و ششtridhjetёegjashtё-
37سی و هفتtridhjetёeshtatё-
38سی و هشتtridhjetёetetё-
39سی و نهtridhjetёenёntё-
40چهلdyzet-
41چهل و یکdyzetenjё-
42چهل و دوdyzetёedy-
43چهل و سهdyzetёetre-
44چهل و چهارdyzetёekatёr-
45چهل و پنجdyzetёepesё-
46چهل و ششdyzetёegjashtё-
47چهل و هفتdyzetёeshtatё-
48چهل و هشتdyzetёetetё-
49چهل و نهdyzetёenёntё-
50پنجاهpesёdhjetё-
51پنجاه و یکpesёdhjetёenjё-
52پنجاه و دوpesёdhjetёedy-
53پنجاه و سهpesёdhjetёetre-
54پنجاه و چهارpesёdhjetёekatёr-
55پنجاه و پنجpesёdhjetёepesё-
56پنجاه و ششpesёdhjetёegjashtё-
57پنجاه و هفتpesёdhjetёeshtatё-
58پنجاه و هشتpesёdhjetёetetё-
59پنجاه و نهpesёdhjetёenёntё-
60شصتgjashtёdhjetё-
61شصت و یکgjashtёdhjetёenjё-
62شصت و دوgjashtёdhjetёedy-
63شصت و سهgjashtёdhjetёetre-
64شصت و چهارgjashtёdhjetёekatёr-
65شصت و پنجgjashtёdhjetёepesё-
66شصت و ششgjashtёdhjetёegjashtё-
67شصت و هفتgjashtёdhjetёeshtatё-
68شصت و هشتgjashtёdhjetёetetё-
69شصت و نهgjashtёdhjetёenёntё-
70هفتادshtatёdhjetё-
71هفتاد و یکshtatёdhjetёenjё-
72هفتادودوshtatёdhjetёedy-
73هفتاد و سهshtatёdhjetёetre-
74هفتاد و چهارshtatёdhjetёekatёr-
75هفتاد و پنجshtatёdhjetёepesё-
76هفتاد و ششshtatёdhjetёegjashtё-
77هفتاد و هفتshtatёdhjetёeshtatё-
78هفتاد و هشتshtatёdhjetёetetё-
79هفتاد و نهshtatёdhjetёenёntё-
80هشتادtetёdhjetё-
81هشتاد و یکtetёdhjetёenjё-
82هشتاد و دوtetёdhjetёedy-
83هشتاد و سهtetёdhjetёetre-
84هشتاد و چهارtetёdhjetёekatёr-
85هشتاد و پنجtetёdhjetёepesё-
86هشتاد و ششtetёdhjetёegjashtё-
87هشتاد و هفتtetёdhjetёeshtatё-
88هشتاد و هشتtetёdhjetёetetё-
89هشتاد و نهtetёdhjetёenёntё-
90نودnёntёdhjetё-
91نود و یکnёntёdhjetёenjё-
92نود و دوnёntёdhjetёedy-
93نود و سهnёntёdhjetёetre-
94نود و چهارnёntёdhjetёekatёr-
95نود و پنجnёntёdhjetёepesё-
96نود و ششnёntёdhjetёegjashtё-
97نود و هفتnёntёdhjetёeshtatё-
98نود و هشتnёntёdhjetёetetё-
99نود و نهnёntёdhjetёenёntё-
100صدnjёqind-

Comments

Loading Comments